РЕЛИКВИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

„Ре­ли­к­ви от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то” бе оза­г­ла­ве­на по­с­ле­д­на­та из­ло­ж­ба на Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще. Ек­с­по­зи­ци­я­та е по­с­ве­те­на на 139 го­ди­ни от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Тър­го­ви­ще и бе по­д­ре­де­на в Све­ща­ро­ва­та къ­ща.

По вре­ме на офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не на из­ло­ж­ба­та ди­ре­к­то­рът на му­зея Ма­г­да­ле­на Же­че­ва при­по­м­ни на го­с­ти­те ня­кол­ко ин­те­ре­с­ни фа­к­та от ис­то­ри­я­та на Све­ща­ро­ва­та къ­ща. Стро­е­на през 1866 го­ди­на, в нея са ро­де­ни ге­не­ра­ли от Тър­го­ви­ще и кме­то­ве. А ед­но от пре­д­по­ло­же­ни­я­та е, че имен­но в Све­ща­ро­ва­та къ­ща е бил ща­бът на ру­с­ко­то ко­ман­д­ва­не след Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то.

Из­ло­ж­ба­та „Ре­ли­к­ви от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то” е де­ло на еки­па Да­ри­на Ба­ла­к­чи­е­ва, Ми­ро­с­лав Ми­лев, Йор­дан Мин­чев и Ве­с­ка Или­е­ва от РИМ – Тър­го­ви­ще. А тър­го­ви­щен­ци има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да раз­г­ле­дат уни­кал­ни и ав­тен­ти­ч­ни пре­д­ме­ти от ис­то­ри­я­та на гра­да. „Не са мно­го ма­те­ри­ал­ни­те сви­де­тел­с­т­ва за съ­би­ти­я­та пре­ди по­ве­че от век, но все­ки ек­с­по­нат раз­ка­з­ва сво­я­та ис­то­рия и ни пре­на­ся в ат­мо­с­фе­ра­та, ко­га­то на­ши­ят град из­жи­вя­ва па­ме­т­ни­те ми­го­ве на Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то от ос­ман­с­ко вла­ди­че­с­т­во. На­дя­ва­ме се ис­то­ри­я­та на пре­д­ме­ти­те, ко­и­то по­ка­з­ва­ме, да до­ко­с­нат тър­го­ви­щен­ци по по­вод пра­з­ни­ка”, спо­де­ли с при­съ­с­т­ва­щи­те ди­ре­к­то­рът на му­зея Ма­г­да­ле­на Же­че­ва.

Тя до­ба­ви още, че ис­то­ри­кът Ге­ор­ги Ди­ми­т­ров сра­в­ня­ва и ква­ли­фи­ци­ра за­ко­ле­ни­е­то, ко­е­то се слу­ч­ва в Тър­го­ви­ще, ка­то вто­ро­то Ба­та­ш­ко кла­не. По­с­те­ри­те, пре­д­с­та­ве­ни в из­ло­ж­бе­на­та за­ла, раз­ка­з­ват на по­се­ти­те­ли­те за во­ен­ни­те дей­с­т­вия и са­мия ход на Ру­с­ко-тур­с­ка­та ос­во­бо­ди­тел­на вой­на. Го­с­ти­те на из­ло­ж­ба­та на­у­чи­ха по­ве­че за ма­ни­фе­с­та, с кой­то е обя­ве­на вой­на­та, пре­ми­на­ва­не­то на ру­с­ки­те ча­с­ти през р. Ду­нав, за бъл­гар­с­ко­то опъл­че­ние, сра­жа­ва­ло се на връх Ши­п­ка, за во­ен­ни­те дей­с­т­вия в За­ра­е­во, Кар­дам, Ка­це­ло­во и Гор­с­ко Аб­ла­но­во. Сред ек­с­по­на­ти­те бя­ха из­ло­же­ни въ­о­ръ­же­ни­я­та на ру­с­ка­та и тур­с­ка­та ар­мия, ка­к­то и на бъл­гар­с­ко­то опъл­че­ние – ша­ш­ка, ята­га­ни, пу­ш­ки­те „крнка”, „ша­с­по”, „шнай­дер”, „уин­че­с­тър”. В спе­ци­ал­на ви­т­ри­на ор­га­ни­за­то­ри­те на съ­би­ти­е­то в му­зея бя­ха от­к­ро­и­ли от­ли­чия, ме­да­ли и ли­ч­ни ве­щи на опъл­чен­ци­те Иван Ца­чев и Ве­ли­ко Фи­ли­пов. Най-сил­но впе­ча­т­ле­ние на тър­го­ви­щен­ци на­п­ра­ви­ха зна­ме­то  на пър­ва­та бъл­гар­с­ка вой­с­ко­ва част в гра­да и ри­сун­ка на де­те, ви­дя­ло ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на се­ло Вар­дун, изо­б­ра­зи­ло на ли­с­та ру­с­ки вой­ни­ци с пу­ш­ки на ра­мо.

Го­с­ти­те в Све­ща­ро­ва­та къ­ща ви­дя­ха още ка­ни­ч­ка, при­на­д­ле­жа­ла на ру­с­ки офи­цер, уча­с­т­вал в Осо­бо­ж­де­ни­е­то на Тър­го­ви­ще, ал­бум с изо­б­ра­же­ния на опъл­чен­ци, во­ен­на кър­па, ре­вол­вер, ико­ни, кръ­с­т­че­та и ко­п­че­та на ру­с­ки офи­це­ри и др.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *