ВПЕЧАТЛЯВАЩА ВЪЗСТАНОВКА, ТЪРЖЕСТВЕНОСТ, ИСТОРИЧЕСКИ ДУХ …

Тър­го­ви­ще от­бе­ля­за тър­же­с­т­ве­но 139-ата го­ди­ш­ни­на от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то си с ма­ща­б­на въз­с­та­но­в­ка на съ­би­ти­я­та от па­ме­т­на­та да­та. Над 100 ду­ши от шест клу­ба се вклю­чи­ха  в пре­съ­з­да­ва­не­то на Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то.

Сред тях ПК „Въз­ра­ж­да­не” – Тър­го­ви­ще,  НД „Тра­ди­ция” Ве­ли­ки Пре­с­лав „Се­д­ми пре­с­ла­в­с­ки пе­хо­тен полк”, НД „Тра­ди­ция” – Шу­мен, „46 до­б­ри­ч­ки пе­хо­тен полк” – До­б­рич, Ко­ми­тет „Крум Стра­ш­ний” – Шу­мен и Сдру­же­ние „Клуб ми­но­но­сец Дръ­з­ки” – Вар­на.

SONY DSC

Клу­бо­ве­те из­с­т­ре­ля­ха над 1000 па­т­ро­на, пре­въ­п­лъ­ща­вай­ки се в ро­ли­те на до­н­с­ки ка­за­ци, ба­ши­бу­зу­ци, ру­с­ка вой­с­ка и чер­ке­зи. Впе­ча­т­ли­тел­на въз­с­та­но­в­ка, ис­тин­с­ка тър­же­с­т­ве­ност и ис­то­ри­че­с­ки дух – та­ка оп­ре­де­ли пу­б­ли­ка­та ви­дя­но­то в пра­з­ни­ч­ния ден.

„В ми­го­ве, ка­то те­зи тър­же­с­т­ве­ни, ко­га­то сто­им пред сим­во­ли на сво­бо­да­та, си давaме ра­в­но­с­ме­т­ка, че де­ла­та ни са те­зи, ко­и­то ще ос­та­вят сле­ди и след нас. За мен Тър­го­ви­ще е кръ­с­то­път на на­де­ж­да­та. За­ве­ща­на е от пре­д­ци­те ни. Оне­зи, ко­и­то са за­пи­са­ли в ис­то­ри­я­та ни – с кръ­в­та, с жи­во­та, с ку­ра­жа, вя­ра­та и на­де­ж­да­та си 29 яну­а­ри. С оча­к­ва­ни­я­та и на по­ко­ле­ни­я­та след тях, гра­ди­ли ули­ци­те и до­мо­ве­те си тук. След тях и на­ши­те въл­не­ния да ос­та­вим ди­ря в го­ди­ни­те. То­ва е по­с­ла­ни­е­то, ко­е­то ра­ж­да в мен мо­ят 29 яну­а­ри. На при­з­на­тел­ност, на от­го­вор­ност, на на­де­ж­да! По­к­лон пред знай­ни­те и не­з­най­ни жер­т­ви и ге­рои на Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то ни! Хо­ра ка­то нас. Хо­ра, оби­ча­ли, ме­ч­та­ли, на­д­жи­ве­ли его­и­с­ти­ч­ни стрем­ле­ния, по­с­та­ви­ли ги на жер­т­ве­ни­ка на вре­ме­то. Хо­ра, впле­ли съ­д­би­те си в та­зи на Тър­го­ви­ще. Да сме до­с­той­ни за тях!”, спо­де­ли в сло­во­то си гра­до­на­чал­ни­кът.

Той бла­го­да­ри на вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци в ма­ща­б­но­то съ­би­тие в де­ня на Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Тър­го­ви­ще и връ­чи гра­мо­ти на вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци във въз­с­та­но­в­ка­та. Вен­ци и цве­тя на при­з­на­тел­ност пред по­в­ди­га и са­мо­жер­т­ва­та на знай­ни­те и не­з­най­ни ге­рои, за­ги­на­ли за сво­бо­да­та на Тър­го­ви­ще, бя­ха по­ло­же­ни пред па­ме­т­ни­ка на ген. Ка­зи­мир Ерн­рот и пред Мо­ре­на­та в кв. „Ва­рош”. В тър­же­с­т­ва­та се вклю­чи и Ду­хов ор­ке­с­тър Тър­го­ви­ще с ди­ри­гент Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва. А в храм „Св. Ус­пе­ние на Пре­с­ве­та Бо­го­ро­ди­ца” бе от­с­лу­же­на па­на­хи­да.

Тър­же­с­т­ве­ни­те че­с­т­ва­ния ува­жи­ха Алим Жа­ма­нов, Ви­це­кон­сул на Ге­не­рал­но­то кон­сул­с­т­во на Ру­сия в Ру­се, кме­тът на Об­щи­на­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, за­ме­с­т­ни­ци­те му Еми­не Яку­бо­ва, Рая Ма­те­ва, Ва­лен­тин Вел­чев, Ми­т­ко Па­на­йо­тов, се­к­ре­та­рят на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва, пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ки съ­вет инж. Ха­ти­дже Али­е­ва, об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Све­т­лин Бо­нев, пре­д­с­та­ви­те­ли на  ин­с­ти­ту­ции, по­ли­ти­че­с­ки пар­тии, об­ще­с­т­ве­ни­ци, уче­ни­ци, гра­ж­да­ни.

Текст и снимки:Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *