БОЯ СЕ, ЧЕ ТЪРГОВИЩЕ ПРИДОБИВА ПОГРЕШНА СЛАВА…

ПО­ВО­ДЪТ, за да на­п­ра­ви то­зи из­вод на­ша­та ча­ро­в­на го­с­тен­ка Ми­ха­е­ла Па­на­йо­то­ва, са за­че­с­ти­ли­те на­по­с­ле­дък слу­чаи с та­ка на­ре­че­ни­те плей­мей­т­ки от Тър­го­ви­ще и те­х­ни­те изя­ви на мал­кия ек­ран, чрез ко­и­то, спо­ред нея, Тър­го­ви­ще при­до­би­ва по­г­ре­ш­на сла­ва.

В на­шия град има и дру­ги мо­ми­че­та, от чи­е­то име Ми­ха­е­ла по­же­ла да из­ра­зи пу­б­ли­ч­но сво­я­та по­зи­ция.  На­пи­с­ва пи­с­мо до во­де­щия на „Ча­сът на Ми­лен Цве­т­ков”,  и по тя­х­на по­ка­на, ми­на­лия пе­тък тя го­с­ту­ва в пре­да­ва­не­то на Ми­лен Цве­т­ков.

Коя е Ми­ха­е­ла Па­на­йо­това Тър­го­ви­щен­ка, за­вър­ши­ла е Шу­мен­с­кия уни­вер­си­тет, спе­ци­ал­ност „Ико­но­ми­ка”, ма­ги­с­тър в Сто­пан­с­ка ака­де­мия в Сви­щов, спе­ци­ал­ност „Ме­ж­ду­на­ро­ден би­з­нес и ме­ни­дж­мънт”. Оп­ре­де­ля се­бе си ка­то по­зи­ти­вен, лю­бо­з­на­те­лен и ам­би­ци­о­зен чо­век. В мо­мен­та ра­бо­ти ка­то ми­т­ни­че­с­ки агент в Тър­го­ви­ще, а до­пре­ди две го­ди­ни е ра­бо­ти­ла по кру­и­з­ни ко­ра­би, ка­то кру­пие в ка­зи­но. Въ­п­ре­ки, че бли­з­ки­те й жи­ве­ят в Шо­т­лан­дия, Ми­ша не смя­та по­ве­че да на­пу­с­ка Бъл­га­рия. В сво­бо­д­но­то си вре­ме оби­ча да че­те кни­ги, пра­к­ти­ку­ва йо­га, за­ни­ма­ва се с мо­де­рен ба­лет, обо­жа­ва да из­ли­за с при­я­тел­ки, да се за­ба­в­ля­ва. Оби­ча да се смее и да ви­ж­да ус­ми­в­ки­те по ли­ца­та на ос­та­на­ли­те хо­ра. Най-ва­ж­но­то за нея е да е в хар­мо­ния със са­ма­та се­бе си.

Писмото: Ка­з­вам се Ми­ха­е­ла Па­на­йо­то­ва и съм на 28 г. от Тър­го­ви­ще. Имам гръ­д­на оби­кол­ка 90 см, но ня­мам си­ли­кон, имам дъл­га ко­са, но ня­мам ек­с­тен­шъ­ни, имам го­ле­ми ус­т­ни, но ня­мам ин­же­к­ти­ра­на хи­а­лу­ро­но­ва ки­се­ли­на. Тъй ка­то на­по­с­ле­дък за­че­с­ти­ха слу­ча­и­те с та­ка на­ре­че­ни­те плей­мей­т­ки от Тър­го­ви­ще, ми се стру­ва че гра­дът ни при­до­би­ва по­г­ре­ш­на сла­ва и за­то­ва ре­ших да се обър­на към вас с то­ва пи­с­мо. Ис­кам да по­д­чер­тая, че не тър­ся сла­ва, ни­то ис­кам да уча­с­т­вам в ре­а­ли­ти или да имам фо­то­се­сии. То­ва, ко­е­то ис­кам да ка­жа е, че в на­шия град има мно­го кра­си­ви и ум­ни мо­ми­че­та, ко­и­то ня­мат ну­ж­да от хи­рур­ги­че­с­ка на­ме­са, за да ста­нат по-при­в­ле­ка­тел­ни. Ня­мам аб­со­лю­т­но ни­що про­тив плей­мей­т­ки­те и смя­там че все­ки сам пре­це­ня­ва как ис­ка да се раз­ви­ва и ка­к­во ис­ка да пра­ви с жи­во­та си. То­ва, ко­е­то ме при­те­с­ня­ва е, че в Бъл­га­рия все по­ве­че се лан­си­рат из­ку­с­т­ве­ни­те же­ни-те­зи ко­и­то по ед­на или дру­га при­чи­на са ре­ши­ли да из­бя­гат от сво­я­та иден­ти­ч­ност и пра­вят ко­ре­к­ции по ця­ло­то си ли­це и тя­ло. Оби­ко­ли­ла съм по­ч­ти це­лия свят, би­ла съм на мно­го ме­с­та и съм ви­дя­ла мно­го хо­ра- с ръ­ка на сър­це­то мо­га да ка­жа, че на­и­с­ти­на бъл­гар­ки­те са ед­ни от най-кра­си­ви­те же­ни по це­лия свят. На тол­ко­ва мал­ко пар­че зе­мя Го­с­под е съ­з­дал тол­ко­ва кра­си­ви и раз­ли­ч­ни по сво­я­та съ­щ­ност съ­з­да­ния. При­те­с­ня­ва ме фа­к­тът, че все по­ве­че се из­лъ­ч­ват по те­ле­ви­зи­я­та те­зи, дру­ги­те бъл­гар­ки, с мно­же­с­т­во­то ко­ре­к­ции по се­бе си и ся­каш хо­ра­та сви­к­ват и при­е­мат то­зи об­раз за не­що нор­мал­но. Аз не смя­там че е нор­мал­но же­ни­те да из­г­ле­ж­дат ка­то из­ку­с­т­ве­ни ку­к­ли и не смя­там че е нор­мал­но мла­ди мо­ми­че­та да се мъ­чат да по­д­ра­жа­ват на то­зи имидж. Ми­с­ля че вся­ки чо­век е уни­ка­лен та­къв, ка­къ­в­то е съ­з­да­ден от Го­с­под, и ня­ма ну­ж­да да при­до­би­ва об­лик на ку­к­ла или чу­ча­ло, за да има по­ве­че са­мо­чу­в­с­т­вие.

То­ва ни ка­за Ми­ха­е­ла при го­с­ту­ва­не­то си в ре­да­к­ци­я­та на „Зна­ме”, след ка­то раз­ка­за за вси­ч­ки пе­ри­пе­тии око­ло уча­с­ти­е­то си в пре­да­ва­не­то на Ми­лен Цве­т­ков. В на­ча­ло­то тя се е ко­ле­ба­ла да­ли изо­б­що си стру­ва да се за­ни­ма­ва с те­зи не­ща. Но след ка­то ко­ле­ги­те й я по­д­к­ре­пи­ли,  съ­б­ра­ла сме­лост и от­го­во­ри­ла на по­ка­на­та на Но­ва те­ле­ви­зия. Са­мо­то пре­да­ва­не се­га й е ка­то на сън-не крие, че из­пи­та­ла ог­ром­но при­те­с­не­ние и стрес, но вси­ч­ки от нас, ко­и­то я гле­да­х­ме, би­х­ме ка­за­ли са­мо, че Ми­ха­е­ла се пре­д­с­та­ви до­с­той­но и за­щи­ти по­зи­ци­я­та си, за­щи­ти гра­да ни. Не­ин бли­зък на­п­ра­вил клип от пре­да­ва­не­то и той ве­че се за­вър­тя във Фей­с­бук, има над 10 000 гле­да­ния, а над 40 ду­ши ве­че го спо­де­лят.

Де­се­т­ки тър­го­ви­щ­ки мо­ми­че­та ве­че й пи­са­ха, за да й бла­го­да­рят, за­що­то по то­зи на­чин за­щи­та­ва и са­ми­те тях.

БРА­ВО, ГОР­ДЕ­ЕМ СЕ С ТЕБ, МИ­ХА­Е­ЛА!, про­дъл­жа­ват да й пи­шат и до­се­га не­й­ни връ­с­т­ни­ци. За­ра­ди те­зи ре­а­к­ции на мла­ди­те, за­ра­ди ка­у­за­та, ко­я­то за­щи­та­ва, има­ло е сми­съл да си при­чи­ни то­зи стрес, да оти­де до Со­фия и от­к­ри­то да за­я­ви по­зи­ци­я­та си, да­ва си сме­т­ка се­га мла­до­то мо­ми­че, ко­е­то чрез „Зна­ме” от­п­ра­ви сле­д­но­то по­с­ла­ние към вси­ч­ки хо­ра-без зна­че­ние да­ли са ес­те­с­т­ве­ни или не:оби­чай­те и при­е­май­те се­бе си та­ки­ва, ка­к­ви­то сте! То­га­ва и са­мо то­га­ва и све­тът ще Ви от­вър­не със съ­що­то!

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *