ЧЕТЕНЕТО НА “ЗНАМЕ”Е ВИД ТЕРАПИЯ ЗА НАС

Бих ис­ка­ла да спо­де­ля ня­кои ми­с­ли за от­но­ше­ни­е­то на на­ши­те чле­но­ве на Съ­ю­за на ин­ва­ли­ди­те към в. “Зна­ме”. Ве­че вто­ра го­ди­на ние по­лу­ча­ва­ме по-го­лям брой ек­зем­п­ля­ри от в. “Зна­ме” и ня­ма да е пре­у­ве­ли­че­но ако ка­жа, че по­лу­ча­ва­не­то му за нас ви­на­ги е един ма­лък пра­з­ник.

По­лу­ча­ва­не­то на ве­с­т­ни­ка е един ма­лък пра­з­ник за нас. Той ни връ­ща към дру­го вре­ме, ко­га­то по­лу­ча­ва­не­то на ве­с­т­ни­ци и пи­с­ма по по­ща­та бе­ше еже­д­не­вие. При­е­ма се с ра­дост, че те са же­ла­ни. Ве­с­т­ни­кът при­б­ли­жа­ва но­ви­ни­те към хо­ра­та с ув­ре­ж­да­не, по­лу­ча­ват ги от из­во­ра и не се за­т­ру­д­ня­ват да тър­сят дру­ги из­то­ч­ни­ци. В то­зи сми­съл, ве­с­т­ни­кът ча­с­ти­ч­но за­ме­с­т­ва и со­ци­ал­ни­те кон­та­к­ти при тър­се­не на ин­фор­ма­ция.

Съ­дър­жа­ни­е­то на все­ки брой пра­ви хо­ра­та с ув­ре­ж­да­не съ­п­ри­ча­с­т­ни към об­ще­с­т­ве­ния жи­вот в гра­да, ко­е­то е въз­мо­ж­ност да бъ­дат по-ин­фор­ми­ра­ни. На стра­ни­ци­те на ве­с­т­ни­ка сре­щат по­з­на­ти ли­ца и име­на на връ­с­т­ни­ци, ко­и­то бу­дят то­п­ли чу­в­с­т­ва и уми­ле­ние. На­у­ча­ват за на­с­тъ­пи­ли про­ме­ни, по­с­ти­г­на­ти ус­пе­хи, на­г­ра­ди и от­ли­чия, ко­и­то съ­п­ре­жи­вя­ват. Ве­с­т­ни­кът е це­нен и за то­ва, че се до­с­та­вя в до­ма без по­ла­га­не на уси­лия от хо­ра­та с ув­ре­ж­да­не, ко­и­то са тру­д­но по­д­ви­ж­ни. То­ва об­ле­к­ча­ва жи­во­та на хо­ра­та в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние. До­с­та­вя­не­то на ве­с­т­ни­ка в до­ма се при­е­ма ка­то ус­лу­га на мя­с­то. То­зи факт има и пси­хо­ло­ги­че­с­ки мо­мент, тъй ка­то або­на­тът се чу­в­с­т­ва „спе­ци­а­лен“, че е обект на вни­ма­ние и се ла­с­кае, че се пра­ви не­що пер­со­нал­но за не­го.

От ве­с­т­ни­ка хо­ра­та с ув­ре­ж­да­не по­лу­ча­ват ин­фор­ма­ция за сре­щи, съ­би­тия, но­ви­ни, со­ци­ал­ни про­е­к­ти, со­ци­ал­ни ус­лу­ги, ка­са­е­щи ги. Ин­фор­ми­ра за за­се­да­ния на об­щин­с­кия съ­вет и взе­ти­те ре­ше­ния за сре­щи на гра­до­на­чал­ни­ка и за ра­бо­та­та на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция. Фор­ми­ра мне­ние за те­ку­щия об­ще­с­т­вен жи­вот. На стра­ни­ци­те на ве­с­т­ни­ка има раз­ли­ч­ни гле­д­ни то­ч­ки за съ­би­тия и ме­ро­п­ри­я­тия. Ин­те­рес пре­д­с­та­в­ля­ват и ре­к­ла­ми­те за ус­лу­ги в то­ва чи­с­ло здра­в­ни­те и те­ле­фо­ни за кон­та­к­ти.

Пре­д­по­чи­та­но че­ти­во са раз­в­ле­ка­тел­ни­те ма­те­ри­а­ли (ка­лен­дар, се­д­ми­чен хо­ро­с­коп). Има и лю­бо­пи­т­на ин­фор­ма­ция и ста­тии, ко­и­то се че­тат с удо­вол­с­т­вие. Ве­с­т­ни­кът има те­ра­пе­в­ти­чен ефект за  хо­ра­та от на­ша­та ор­га­ни­за­ция, ка­то по­до­б­ря­ва тя­х­но­то са­мо­чу­в­с­т­вие , връ­ща ги към ре­ал­но­ст­та и и им по­ма­га да не гу­бят ин­те­рес към жи­во­та. За вси­ч­ко то­ва – сър­де­ч­но бла­го­да­рим!

Ва­ня Ка­ра­и­ва­но­ва,

пре­д­се­да­тел на ОС на СИБ гр.Тър­го­ви­ще

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *