ОБЩИНА АНТОНОВО – МОДЕЛ НА ПРИЯТЕЛСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТ

Ан­то­но­во тър­же­с­т­ве­но от­бе­ля­за пра­з­ни­ка на гра­да си и Де­ня на ре­ли­ги­о­з­на­та то­ле­ран­т­ност. В пъл­на­та за­ла на НЧ „Хри­с­то Бо­тев – 1921″ кме­тът на град Ан­то­но­во Та­нер Али при­ве­т­с­т­ва с „До­б­ре до­ш­ли” вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи, въ­п­ре­ки обил­ни­те сне­го­ва­ле­жи.

Сред офи­ци­ал­ни­те го­с­ти, ко­и­то ува­жи­ха пра­з­ни­ка на Ан­то­ново, бя­ха кме­тът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на об­ласт Тър­го­ви­ще Све­т­лин Бо­нев, ди­ре­к­то­рът на ОД на МВР ст.ко­ми­сар Ни­ко­лай Не­н­ков, на­чал­ни­кът на РУ По­ли­ция – Тър­го­ви­ще гл.инсп.Ста­ни­с­лав Стан­ков, на­чал­ни­кът на РУ По­ли­ция – Омур­таг гл.инсп. Бо­ри­с­лав Бо­ри­сов, пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще инж. Ха­ти­дже Али­е­ва, зам.-кме­тът на Тър­го­ви­ще Еми­не Яку­бо­ва, кме­тът на Об­щи­на Омур­таг Еш­реф Еш­ре­фов, кме­тът на Об­щи­на Опа­ка Лю­т­фи Ре­я­нов, пре­д­се­да­те­лят на Об­ла­с­тен съ­вет на ДПС – Тър­го­ви­ще Хам­ди Или­я­зов, пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ки съ­вет на ДПС Гюр­сел Ха­са­нов, на­чал­ни­кът на ре­ги­о­на­лен во­е­нен от­дел – гр. Тър­го­ви­ще по­д­пол­ко­в­ник Бо­ри­с­лав Кал­чо­в­с­ки, пре­д­с­та­ви­те­ли на ин­с­ти­ту­ции, по­ли­ти­че­с­ки пар­тии, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, фир­ми и още мно­го дру­ги го­с­ти.

По слу­чай пра­з­ни­ка на Ан­то­но­во бя­ха по­лу­че­ни и мно­же­с­т­во по­з­д­ра­ви­тел­ни ад­ре­си от ця­ла­та стра­на. А ду­хо­в­ни­те ли­ца – отец Ана­то­ли, отец Ан­то­ний и мю­ф­ти­я­та Ен­вер Яхов, из­вър­ши­ха мо­ле­бен за здра­ве и бла­го­п­ре­у­с­пя­ва­не, ка­к­то и ри­ту­ал кур­бан.

Гра­до­на­чал­ни­кът на Ан­то­но­во при­по­м­ни на сво­и­те съ­г­ра­ж­да­ни и го­с­ти на пра­з­ни­ка ле­ген­да­та за Св. Пре­по­до­б­ни Ан­то­ний Ве­ли­ки, тра­ди­ци­и­те на пра­з­ни­ка и на­ро­д­ни­те вяр­ва­ния, а не на по­с­ле­д­но мя­с­то и за па­т­ро­на на град Ан­то­но­во – Ан­тон Кръ­с­тев, пар­ти­за­нин от ту­з­лу­ш­ка­та че­та, сту­дент по ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на, за­ги­нал в раз­ц­ве­та на сво­я­та мла­дост за по-спра­ве­д­лив и спо­ко­ен жи­вот. 17 яну­а­ри е обя­вен и за Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на то­ле­ран­т­но­ст­та. А иде­я­та за пра­з­ни­ка на Ан­то­но­во обе­ди­ня­ва и два­та по­во­да.

„Мо­га ка­те­го­ри­ч­но да за­я­вя, че в Ан­то­но­во и об­щи­на­та съ­ще­с­т­ву­ва трай­на ре­ли­ги­о­з­на то­ле­ран­т­ност, а съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то ме­ж­ду ре­ли­ги­о­з­ни­те об­щ­но­с­ти е ис­к­ре­но и по­л­зо­т­вор­но – до­ка­за­ли сме го през го­ди­ни­те. Цел­та на на­шия пра­з­ник е да на­ка­ра­ме хо­ра­та да се за­ми­с­лят вър­ху си­ла­та и зна­че­ни­е­то на об­що­чо­ве­ш­ки­те цен­но­с­ти”, ка­за в за­ла­та на НЧ „Хри­с­то Бо­тев – 1921″ кме­тът на град Ан­то­но­во Та­нер Али.

Гра­до­на­чал­ни­кът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров съ­що от­п­ра­ви сво­и­те до­б­ри по­же­ла­ния на ан­то­но­в­ча­ни за пра­з­ни­ка.

„Не­ка да го­во­рим не за ет­ни­че­с­ка­та то­ле­ран­т­ност, а за ет­ни­че­с­ко­то при­я­тел­с­т­во. Да бъ­дем мо­дел в Тър­го­ви­ще, в Ан­то­но­во, в ця­ла­та об­ласт, в Бъл­га­рия, в Ев­ро­па, за­що­то, къ­де­то има при­я­тел­с­т­во, тър­пи­мост, ува­же­ние – не­ща­та се по­лу­ча­ват във все­ки един ас­пект”, спо­де­ли д-р Да­рин Ди­ми­т­ров по вре­ме на двой­ния пра­з­ник в Ан­то­но­во.

За пра­з­ни­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние на вси­ч­ки го­с­ти се по­г­ри­жи­ха из­пъл­не­ни­я­та на са­мо­дей­ни­те съ­с­та­ви при НЧ „Хри­с­то Бо­тев – 1921″- Ан­то­но­во. А Раз­г­ра­д­с­ки­ят Дра­ма­ти­чен те­а­тър, по­ка­нен спе­ци­ал­но за пра­з­ни­ч­на­та про­г­ра­ма, пре­д­с­та­ви пред ан­то­но­в­ча­ни ин­те­ре­сен апе­к­та­къл.

Текст и снимки: Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *