БЛАГОДАРИМ ВИ, Г-Н КЕРЕВ!

На 13-ти /пе­тък/ окон­ча­тел­но ста­на яс­но, че ра­йо­нът на ули­ци­те око­ло МЦ „Со­ли­ге­на” / ули­ци­те:„Пи­рин”-„Ре­пу­б­ли­ка”, „Бе­ла­си­ца”  и др./ е за­б­ра­вен от сне­го­по­чи­с­т­ва­щи­те ма­ши­ни в Тър­го­ви­ще. На та­зи аб­сур­д­на те­ри­то­рия в то­зи ден хо­ра­та се при­д­ви­ж­ва­ха кой ка­к­то мо­же: за­тъ­вай­ки, за­ли­тай­ки, ку­цу­кай­ки, па­дай­ки, ста­вай­ки, олю­ля­вай­ки се, мър­мо­рей­ки, псу­вай­ки, ох­кай­ки…

На­пре­же­ни­е­то на ми­ну­ва­чи­те ря­з­ко се по­ка­чи от сне­го­рин, кой­то в 13.40 ча­са на­г­ло се дви­же­ше по ул.”Пи­рин” с вди­г­на­ти гре­б­ла, на­п­ра­ви за­вой пред бар „Фла­мин­го” и за­п­ра­ши в об­ра­т­на по­со­ка, по­чи­с­т­вай­ки са­мо уча­с­тъ­ка пред „Со­ли­ге­на”. То­ва бе­ше по­вод ед­на раз­г­не­ве­на гра­ж­дан­ка край нас да ка­же как в Швей­ца­рия сне­го­ри­ни­те  из­ли­за­ли при пър­ва­та сне­жин­ка и ни­ко­га не се сти­га­ло до на­т­ру­п­ва­не на сняг, но все пак, то­ва е Бъл­га­рия, по­п­ра­ви­ха я дру­ги. А шо­фьор на та­к­си спо­де­ли, че на­по­с­ле­дък в гра­да ни ви­ж­дал да се дви­жат мно­го сне­го­ри­ни с вди­г­на­ти гре­б­ла.

В то­ва им­п­ро­ви­зи­ра­но об­съ­ж­да­не ме­ж­ду съ­к­вар­тал­ци на зло­бо­д­не­в­на­та те­ма око­ло зим­но­то сне­го­по­чи­с­т­ва­не , в ин­те­рес на ис­ти­на­та се чу­ха и по­ло­жи­тел­ни оцен­ки-ня­кой ка­за, че за пръв път от ули­ци­те на Тър­го­ви­ще сняг се то­ва­ри и из­х­вър­ля пре­ван­ти­в­но, по при­чи­на пре­д­с­то­я­щи­те сне­го­ва­ле­жи и обил­но­то то­пе­не. Има­ше по­чи­с­те­ни уча­с­тъ­ци от до­б­ро­вол­ци, чи­с­те­ха до­ри и де­ца, но по­ло­же­ни­е­то си ос­та­ва­ше те­ж­ко, за­що­то хо­ра­та по ули­ци­те про­дъл­жа­ва­ха да се дви­жат в опа­с­на бли­зост с ко­ли­те. Пред мен млад чо­век пре­д­ло­жи по­мо­щ­та си на въз­ра­с­т­на же­на- има и до­б­ри хо­ра на то­зи свят!…

Ре­ших, че ако се при­бе­ра вкъ­щи без кон­ту­зии, не­пре­мен­но ще съ­о­б­щя в об­щи­на­та за про­б­ле­ма със зим­но­то по­чи­с­т­ва­не в моя ра­йон. На­б­рах но­ме­ра­то­ра, обя­с­них про­б­ле­ма си и от­там ме свър­за­ха с об­щин­с­кия слу­жи­тел Ки­рил Ке­рев. От­зи­в­чив мъ­ж­ки глас уч­ти­во се из­ви­ни за съ­з­да­де­ни­те не­у­до­б­с­т­ва и ни уве­ри, че ве­д­на­га ще из­п­ра­ти сне­го­рин. Бла­го­да­рих и не че по­вяр­вах, но по­не имах на­де­ж­да…

На дру­гия ден- о,чу­до! Зим­на­та об­с­та­но­в­ка в це­лия ра­йон бе­ше на­пъл­но про­ме­не­на. Не са­мо ули­ци­те-бя­ха по­чи­с­те­ни ме­ж­ду­б­ло­ко­ви­те про­с­т­ран­с­т­ва и око­ло га­ра­жи­те. Се­га ле­ко се хо­де­ше, а и ко­мен­та­ри­те на мо­и­те съ­к­вар­тал­ци бя­ха съ­в­сем дру­ги. За­то­ва, чрез ве­с­т­ни­ка бих ис­ка­ла да бла­го­да­ря на г-н Ке­рев за бър­за­та ре­а­к­ция и опе­ра­ти­в­но­ст­та, с ко­я­то той ре­ши про­б­ле­ма. Не­ка и за­на­пред да се мно­жат об­щин­с­ки­те слу­жи­те­ли, ко­и­то с раз­би­ра­не да от­к­ли­к­ват на про­б­ле­ми­те на нас, те­х­ни­те съ­г­ра­ж­да­ни.

В. ИВА­НО­ВА, Тър­го­ви­ще

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *