ПРАЗНИЧНО РОК ШОУ

ОНЧ „На­пре­дък – 1864″ бе до­ма­кин на пра­з­ни­чен рок кон­церт, кой­то тър­го­ви­щ­ка­та гру­па Metal Militia по­да­ри на лю­би­те­ли­те на та­зи му­зи­ка в гра­да.

Тий­ней­джъ­ри­те Йо­ан и Але­к­сан­д­ра, за­е­д­но с те­х­ни­те ба­щи Са­ва и Бо­ри­с­лав, за по­ре­ден път вди­г­на­ха пу­б­ли­ка­та на кра­ка с из­пъл­не­ния на ед­ни от най-по­пу­ляр­ни­те и оби­ча­ни ме­тъл пар­че­та, сред ко­и­то Master of puppets, Blind, Killing in the name of, Seek and Destroy, Black magic и др. По вре­ме на кон­цер­та, ос­вен ка­въ­ри на „Ме­та­ли­ка”, „Се­пул­ту­ра”, „Ред Хот Чи­ли Пе­пърс”, „Корн”, „Сле­ър”, „Ме­га­дет” и др., про­з­ву­ча­ха и ня­кол­ко ав­тор­с­ки пе­с­ни на тър­го­ви­щ­ка­та бан­да.

Гру­па­та ка­чи ви­со­ко му­зи­кал­ния гра­дус в за­ла­та на чи­та­ли­ще­то, а за то­ва го­ля­ма за­с­лу­га има­ше и гост му­зи­кан­тът Ве­лин Пе­нев с гру­па „Ар­хай”, при­б­рал се от Ав­с­т­рия за му­зи­кал­но­то ме­ро­п­ри­я­тие.  „До­вол­ни сме от вси­ч­ки емо­ции, ко­и­то кон­цер­тът съ­б­ра на ед­но мя­с­то. За то­ва си обе­ща­х­ме, че до­го­ди­на по съ­що­то вре­ме ще се ви­дим от­но­во – с още по­ве­че му­зи­ка, с още по-го­ля­мо на­с­т­ро­е­ние и още по-за­ре­ж­да­що”, спо­де­ли­ха му­зи­кан­ти­те от Metal Militia.  След го­ле­мия ин­те­рес на ми­на­ло­го­ди­ш­ния и та­з­го­ди­ш­ния рок кон­церт на гру­па­та, обе­ща­ни­е­то той да ста­не пра­з­ни­ч­на тра­ди­ция е по­ве­че от си­гур­но. Удо­вол­с­т­ви­е­то от му­зи­ка­та, сре­ща­та на до­б­ри при­я­те­ли и пра­з­ни­ч­ни­ят за­ряд да­до­ха си­лен старт за Но­ва­та го­ди­на на фе­но­ве­те на рок и ме­тъл му­зи­ка­та в Тър­го­ви­ще.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *