ЛЕСНО СЕ РАБОТИ, КОГАТО Е ПО ЗАКОН И С ЧИСТА СЪВЕСТ

По тра­ди­ция, в пър­вия брой на “Зна­ме” ви­на­ги по­ме­с­т­ва­ме ин­тер­вю с гра­до­на­чал­ни­ка на Тър­го­ви­ще. И то­зи път не пра­вим из­к­лю­че­ние и Ви пре­д­ла­га­ме раз­го­вор с
кме­та 
д-р Да­рин ДИМИТРОВ

– Как пре­ка­ра­х­те пра­з­ни­ци­те, д-р Ди­ми­т­ров, ка­къв къ­с­мет Ви се па­д­на по вре­ме на пра­з­ни­ч­ни­те тра­пе­зи?

– Оби­чам ко­ле­д­ни­те и но­во­го­ди­ш­ни­те пра­з­ни­ци, за­що­то но­сят се­ме­ен уют и то­п­ло­та. За­вър­на­ха се си­но­ве­те ни и по тра­ди­ция, на Бъ­д­ни ве­чер, пра­з­ну­ва­х­ме с мо­и­те ро­ди­те­ли, а на Но­ва го­ди­на те пък до­й­до­ха у нас. И то­зи път май­ка ми при­го­т­ви пи­т­ка­та за Бъ­д­ни ве­чер и за моя го­ля­ма ра­дост па­ра­та се па­д­на на мен. При­е­мам, че то­зи мой къ­с­мет е зна­ков за об­щи­на­та ни през но­ва­та го­ди­на.

-За­го­во­ри­х­ме за па­ри, а днес е пу­б­ли­ч­но­то об­съ­ж­да­не на об­щин­с­кия про­е­к­то­бю­джет. Ка­же­те, ка­к­ва е ци­ф­ра­та, ко­я­то се за­ла­га за 2017 г.?

-Бю­дже­т­на­та рам­ка, ко­я­то за­ла­га­ме за 2017 г. е бли­зо 42 млн. ле­ва. В то­ва чи­с­ло и 7 млн. лв. пре­хо­ден ос­та­тък от ми­на­ла­та го­ди­на. В та­зи су­ма са 1,5 млн. лв. за из­г­ра­ж­да­не на про­би­ва “Ка­т­ра­фи­лов” и 850 000 ле­ва за спор­т­на­та за­ла, ко­и­то дър­жа­ва­та ни от­пу­с­на за те­зи два ва­ж­ни обе­к­та. Па­ри­те вли­зат в ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма за та­зи го­ди­на. В бю­дже­та има уве­ли­ча­ва­не и на су­б­си­ди­я­та от дър­жа­в­ния бю­джет с бли­зо 1,8 млн. лв. Ка­к­то зна­е­те, та­зи го­ди­на пре­д­с­тои ре­а­ли­за­ци­я­та на ва­ж­ни ин­ф­ра­с­т­ру­к­тур­ни про­е­к­ти с ев­ро­пей­с­ки па­ри: ос­но­вен ре­монт и енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност на Пър­во ос­но­в­но учи­ли­ще “Хри­с­то Бо­тев”, на 2 це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни и де­т­с­ка яс­ла. През сле­д­ва­щи­те ме­се­ци ще бъ­де об­но­ве­на ва­ж­на част от пъ­т­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра. Ще бъ­де из­г­ра­де­но кръ­го­во­то на бул.”Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей”. Пре­д­с­тои об­но­вя­ва­не на  ра­йон от ме­ж­ду­б­ло­ко­во­то про­с­т­ран­с­т­во в кв.”За­пад”2 и на дру­ги ме­с­та. Ча­ка ни мно­го ра­бо­та по бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не­то на гра­да.

-Ра­в­но­с­ме­т­ка­та – не­ка от­к­ро­им на­к­ра­т­ко оно­ва, до­б­ро­то за гра­да ни, ко­е­то бе­ше сто­ре­но през по­с­ле­д­на­та ед­на го­ди­на по вре­ме на  Ва­ше­то уп­ра­в­ле­ние.

-Да не за­б­ра­вя­ме, че ко­га­то за­по­ч­ва­х­ме, бю­дже­тът ве­че бе­ше на­п­ра­вен, та­ка, че ние из­пъл­ня­ва­х­ме бю­дже­та на ми­на­ло­то уп­ра­в­ле­ние, но оси­гу­ри­х­ме при­ем­с­т­ве­ност и пла­вен пре­ход. Ед­но от най-ху­ба­ви­те не­ща, ко­и­то от­чи­там, е про­мя­на­та в на­г­ла­си­те при об­щин­с­ки­те слу­жи­те­ли – се­га те ра­бо­тят с по­ве­че на­с­т­ро­е­ние и по­зи­ти­ви­зъм, ко­е­то, не­ми­ну­е­мо се от­ра­зя­ва и в от­но­ше­ни­е­то към на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни. Дру­го­то, мно­го ва­ж­но е, че имам шан­са да ра­бо­тя с един си­лен екип от зам.-кме­то­ве и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен се­к­ре­тар. Те са до­ка­за­ли се  ли­ч­но­с­ти – ек­с­пер­ти и про­фе­си­о­на­ли­с­ти все­ки в сво­я­та сфе­ра, с ко­и­то сме в по­с­то­я­нен кон­такт и ва­ж­ни­те ре­ше­ния за гра­да и об­щи­на­та се взи­мат еки­п­но. Мно­го раз­чи­там и на вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то с Об­щин­с­кия съ­вет, ка­к­то и на Кон­сул­та­ти­в­ния съ­вет към пре­д­се­да­те­ля на ОбС. То­зи син­х­рон в ра­бо­та­та е в ос­но­ва­та на ре­ди­ца ус­пе­ш­ни на­чи­на­ния и по­с­ти­же­ния за Об­щи­на Тър­го­ви­ще. Кол­ко­то до кон­к­ре­т­но­то, ви­ди­мо­то из­ра­же­ние от на­ша­та ра­бо­та, към най-до­б­ро­то, ко­е­то на­п­ра­ви­х­ме, бих при­чи­с­лил 20-те пло­ща­д­ки в 5 де­т­с­ки гра­ди­ни. Към по­с­ти­же­ни­я­та за ми­на­ла­та го­ди­на, а те са мно­го­б­рой­ни, бих спо­ме­нал две мно­го цен­ни за нас на­г­ра­ди – пър­ва­та е за еко­о­б­щи­на 2016 в ка­те­го­ри­я­та “Ус­той­чи­во уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци­те”. То­ва е един го­лям ус­пех, ре­зул­тат от дъл­го­го­ди­ш­ни уси­лия! Вто­ра­та е за по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на Ми­си­о­нис. Тъй ка­то зе­мя­та там е в Дър­жа­вен гор­с­ки фонд, в мо­мен­та вър­вят про­це­ду­ри тя да ста­не об­щин­с­ка пу­б­ли­ч­на со­б­с­т­ве­ност, за  да мо­же да се кан­ди­да­т­с­т­ва по про­е­к­ти.

-Да, по­с­ти­же­ни­я­та в раз­ли­ч­ни­те сфе­ри са ви­ди­ми и без­с­пор­ни, но бих ис­ка­ла да се на­со­чим и към ня­кои въ­п­ро­си, ко­и­то бу­дят тре­во­га. Един от тях е фа­к­тът, че Тър­го­ви­ще си ос­та­ва гра­дът с ни­сък раз­мер на сре­д­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та. Как ще се про­ме­ня та­зи не­б­ла­го­п­ри­я­т­на си­ту­а­ция с не­га­ти­в­ни по­с­ле­ди­ци във вся­ко ед­но от­но­ше­ние?

-То­зи факт е във фо­ку­са на вни­ма­ни­е­то ни, да­ва­ме си сме­т­ка за то­ва и ни­ко­га не сме  по­д­це­ня­ва­ли по­с­ле­ди­ци­те от не­го. В мо­мен­та Бю­ро­то по тру­да ре­ги­с­т­ри­ра сра­в­ни­тел­но ни­сък про­цент на без­ра­бо­ти­ца, кой­то е бли­зо до сре­д­ния за стра­на­та. Факт е оба­че, че пре­д­п­ри­я­ти­я­та из­пи­т­ват глад за ра­бо­т­ни­ци. Да, раз­ме­рът на за­п­ла­ти­те не за­до­во­ля­ва, по­ра­ди ко­е­то ние се стре­мим да при­в­ли­ча­ме по­ве­че вън­ш­ни ин­ве­с­ти­то­ри /Ки­тай, Гер­ма­ния/ за съ­з­да­ва­не на кон­ку­рен­т­на сре­да, за по­до­б­ря­ва­не на би­з­нес кли­ма­та в гра­да ни, за раз­к­ри­ва­не на но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та и за­дър­жа­не­то на мла­ди­те хо­ра в об­щи­на­та. Уси­ли­я­та в та­зи по­со­ка са мно­го и ам­би­ци­о­з­ни. На­дя­вам се, в един по-дъл­го­с­ро­чен план, мер­ки­те да се увен­ча­ят с ус­пех. Но, на­ли раз­би­ра­те, че ико­но­ми­че­с­ка­та си­ту­а­ция е ре­зул­тат на мно­го фа­к­то­ри и кме­тът не мо­же ге­не­рал­но да про­ме­ни па­ра­ме­т­ри­те й.

-Д-р Ди­ми­т­ров, ня­ма да из­б­ро­я­ва­ме вси­ч­ко на­п­ра­ве­но – про­ме­ни­те в На­ре­д­ба­та за шу­ма, ре­ха­би­ли­та­ци­я­та на ули­ци, за­да­чи­те за де­по­то и чи­с­то­та­та. При­ба­вя­ме и сре­щи­те Ви с хо­ра­та, ко­и­то са без­чет, ед­ва ли има та­ка­ва про­я­ва на Об­щи­на­та, ко­я­то да не сте по­се­тил. ..Как ус­пя­ва­те?!

-Че­с­то се ше­гу­вам, че за та­зи го­ди­на спо­кой­но мо­га да ка­жа, че  по­ра­ди ес­те­с­т­во­то на ра­бо­та­та и ог­ром­на­та по­д­го­то­в­ка и зна­ни­я­та, ко­и­то се ис­кат за нея във все­ки един мо­мент,  аз на­и­с­ти­на до­бих още ед­но ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние, ако изо­б­що мо­же да има та­ка­ва про­фе­сия-гра­до­на­чал­ник. Ра­бо­та­та на кме­та ка­то все­ки­д­не­в­но на­то­вар­ва­не и ди­на­ми­ка е ед­но ог­ром­но пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во. При­з­на­вам, ко­га­то пре­ди го­ди­ни ми­на­вах край сгра­да­та на Об­щи­на­та, не съм си и по­ми­с­лял, че тук се ра­бо­ти тол­ко­ва ин­тен­зи­в­но, на из­к­лю­чи­тел­но ви­со­ки обо­ро­ти. Ко­га­то не­ща­та се слу­ч­ват, ко­га­то ви­диш пло­до­ве­те на еки­п­ни­те уси­лия, стру­ва си за те­зи ми­го­ве на удо­в­ле­т­во­ре­ние да се по­т­ру­диш яко, да не пе­с­тиш си­ли, не­р­ви, енер­гия…Изо­б­що, усе­тил съм ве­че и ме­да, и жи­ло­то на та­зи не­ле­ка ми­сия да бъ­деш кмет. Но ко­га­то пра­виш вси­ч­ко за­кон­но, ле­ко се спи…Ка­з­вал съм го и друг път – ле­с­но се ра­бо­ти, ко­га­то е по за­кон и с чи­с­та съ­вест!

-Кой бе­ше най-ща­с­т­ли­ви­ят, съ­о­т­ве­т­но и най-от­чай­ва­щи­ят мо­мент за Вас в слу­же­бен план?

-Най-ху­ба­ви­те мо­мен­ти са вси­ч­ки оне­зи, в ко­и­то са се слу­чи­ли не­ща­та, за ко­и­то сме ра­бо­ти­ли. И из­дей­с­т­ва­не­то на па­ри­те за “Ка­т­ра­фи­лов”, кой­то ча­ка 20 го­ди­ни, и те­зи за спор­т­на­та за­ла, и би­т­ка­та сре­щу шу­ма, и но­ви­те ули­ци и тол­ко­ва мно­го не­ща….Мно­го скъ­па ми е и ра­до­ст­та на де­ца­та, ко­я­то ви­дя­х­ме при от­к­ри­ва­не­то на пло­ща­д­ки­те.  От­чай­ващ не съм до­пу­с­нал. Има про­б­лем-тър­сим ре­ше­ние. Не се спи­ра­ме, до­ка­то не­ща­та не се слу­чат.

-Г-н Ди­ми­т­ров, кое е об­що­то и кое е раз­ли­ч­но­то в по­зи­ци­и­те на ле­ка­ря и на гра­до­на­чал­ни­ка?

-И ка­то ле­кар, и ка­то кмет ра­бо­тиш за хо­ра­та и то­ва е ог­ром­но пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во, за­що­то и в два­та слу­чая се взи­мат съ­д­бо­в­ни, бър­зи ре­ше­ния.  Но, до­ка­то ка­то аку­шер-ги­не­ко­лог те­зи ре­ше­ния тря­б­ва да се взи­мат бу­к­вал­но за се­кун­ди, на ми­га, в за­ви­си­мост от съ­с­то­я­ни­е­то на бре­мен­на­та же­на,  то в ра­бо­та­та на кме­та има ми­го­ве, ко­га­то тря­б­ва да по­д­пи­с­ваш по 500 до­ку­мен­та на­куп и но­сиш пря­ка от­го­вор­ност за ог­ром­ни гру­пи хо­ра. Да, на­пре­же­ни­е­то е ог­ром­но, пре­ми­с­лям от­но­во и от­но­во и на­к­рая взи­мам край­но­то ре­ше­ние. Но и в два­та слу­чая от­го­вор­но­ст­та е те­ж­ка, съ­д­бо­в­на бих ка­зал, за жи­во­та, здра­ве­то, бъ­де­ще­то на мно­го хо­ра.

-И от­но­во да се вър­нем към пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та на кме­т­с­кия стол, пра­ви впе­ча­т­ле­ние, че про­я­вя­ва­те  осо­бе­но вни­ма­ние към кме­т­с­т­ва­та по се­ла­та. Въ­ве­до­х­те и нов стил на об­щу­ва­не със сел­с­ки­те кме­то­ве. Раз­ка­же­те…

-Ние сме об­щи­на с 51 на­се­ле­ни ме­с­та и ре­ши­х­ме вси­ч­ки да се съ­би­ра­ме в раз­ли­ч­ни се­ла. До то­зи мо­мент сме би­ли при кме­то­ве­те от Ал­ва­но­во и Бо­жур­ка, за да се за­по­з­на­ем с про­б­ле­ми­те на мя­с­то, да да­дем по­д­к­ре­па. Та­ка, в ед­на по-не­по­с­ре­д­с­т­ве­на об­с­та­но­в­ка и не­фор­ма­лен раз­го­вор, про­б­ле­ми­те се ре­ша­ват по-не­при­ну­де­но и ефе­к­ти­в­но. Ще ка­жа и то­ва, че в бю­дже­та за 2017 г. сме пре­д­ви­ди­ли двой­но по-го­ля­ма су­ма за бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не по се­ла­та. Ра­бо­тим и по вси­ч­ки про­г­ра­ми на Бю­ро­то по тру­да, це­лей­ки във вся­ко се­ло да бъ­дат на­з­на­ча­ва­ни хо­ра към кме­та.

-И на­к­рая, пре­до­с­та­вя­ме три­бу­на­та на “ЗНА­МЕ”, за да от­п­ра­ви­те Ва­ше­то по­с­ла­ние към тър­го­ви­щен­ци.

-Убе­ден съм, че 2017 г. ня­ма да е ни­как ле­ка. Ще има мно­го ра­бо­та и се на­дя­вам да има по-мал­ко гре­ш­ки, да ня­ма за­ба­вя­не на про­е­к­ти, не­ща­та да се слу­ч­ват стъ­п­ка по стъ­п­ка в име­то на до­б­ру­ва­не­то на Тър­го­ви­ще. Бла­го­да­ря на моя екип за та­зи все­о­т­дай­ност на ра­бо­та­та, за про­фе­си­о­нал­ния ус­т­рем, за ам­би­ци­я­та, по­д­п­ла­те­ни с де­ла, за да мо­же Об­щи­на­та ни да вър­ви на­пред. Ис­кам да по­з­д­ра­вя с но­ва­та 2017 г. вси­ч­ки тър­го­ви­щен­ци. Без тя­х­на­та гра­ж­дан­с­ка по­зи­ция, без тя­х­на­та по­д­к­ре­па ни­то аз щях да ра­бо­тя та­ка ам­би­ци­ран, ни­то Об­щи­на Тър­го­ви­ще ще­ше  да бъ­де то­ва, ко­е­то е в мо­мен­та. Же­лая на вси­ч­ки здра­ва, мир­на и спо­кой­на го­ди­на, да бъ­дем до­б­ри и то­ле­ран­т­ни по­ме­ж­ду си и да оп­ра­в­да­ем оча­к­ва­ни­я­та на хо­ра­та.

Раз­го­вор на

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Снимки:

  • СИМОНА Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *