СВЕТЛО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

„И НА ЗЕ­МЯ­ТА МИР, МЕ­Ж­ДУ ЧО­ВЕ­ЦИ­ТЕ ДО­Б­РА ВО­ЛЯ”

 Мир, Мир, Мир! Мир за бла­го­ден­с­т­ви­е­то на на­ши­те де­ца и на­ши­те бли­з­ки, мир за ця­ло­то чо­ве­че­с­т­во. Вси­ч­ки днес жа­ду­ват за мир, ка­к­то ни­кой друг път не са жа­ду­ва­ли.

Но мир ня­ма да има, до­ка­то не се по­г­ле­д­нат един на друг ка­то бра­тя, до­ка­то не се раз­не­се в сър­ца­та на вси­ч­ки „Сла­ва във ви­си­ни­те Бо­гу и на зе­мя­та мир, ме­ж­ду чо­ве­ци­те до­б­ра во­ля! Сла­ва на ро­ди­лия се Цар на ми­ра! Мир ня­ма да има, до­ка­то най-си­гур­на опо­ра на ми­ра смя­тат смър­то­но­с­ни­те оръ­жия – пе­чал­ни ро­ж­би на от­да­ле­чи­ла­та се от Спа­си­те­ля на­у­ка и кул­ту­ра. Мир  ня­ма да има, до­ка­то на­ро­ди­те не по­с­та­вят в цен­тъ­ра на своя жи­вот Бо­га, вме­с­то сво­е­то „аз”. На чо­ве­че­с­т­во­то ка­то че ли му ли­п­с­ва общ език за раз­би­ра­тел­с­т­во. То се­га го­во­ри на раз­ни ези­ци и не се раз­би­ра. Но то­ва  ва­ви­лон­с­ко сме­ше­ние ня­ма да спре, до­ка­то не за­го­во­рим ези­ка на Еван­ге­ли­е­то. С го­ре­ща вя­ра, че бла­го­дат­та на ро­ди­лия се Спа­си­тел ще ръ­ко­во­ди вси­ч­ки нас в пъ­тя на ми­ра и лю­бо­в­та и че на­ша­та мал­ка лю­би­ма стра­на ще се раз­ви­ва и цъ­ф­ти под зна­ка на ан­гел­с­ко­то сла­во­с­ло­вие. Све­ще­ни­ци­те от на­ша­та ду­хо­в­на око­лия го­ре­що по­з­д­ра­вя­ва­ме вси­ч­ки свои ду­хо­в­ни ча­да със спа­си­тел­на­та тай­на на све­т­ло­то Ро­ж­де­с­т­во Хри­с­то­во.

„Сла­ва във ви­си­ни­те Бо­гу и на зе­мя­та мир ме­ж­ду чо­ве­ци­те бла­го­во­ле­ние” И в огъ­ня на тая све­ще­на пе­сен да­но из­го­ри це­лият мрак от дне­ш­ния су­ров, же­с­ток и без­ве­рен чо­ве­ш­ки жи­вот, кой­то е ли­шен от до­б­ро­та, кра­со­та и най-ве­че от Мир.

ЧЕ­С­ТИ­ТО РО­Ж­ДЕ­СТ­ВО ХРИ­С­ТО­ВО!

Ста­в­ро­фо­рен ико­ном Сла­в­чо Про­да­нов,

Ар­хи­е­рей­с­ки на­ме­с­т­ник на Тър­го­ви­щ­ка

ду­хо­в­на око­лия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *