Коледари гостуваха в музея

Ан­сам­бъ­лът за из­во­ров фол­к­лор „Ка­пан­ци” при На­ро­д­но чи­та­ли­ще „Ис­к­ра-1893 г.” от с.Па­ла­мар­ца го­с­ту­ва на Ре­ги­о­на­лен му­зей – Тър­го­ви­ще.

В къ­ща­та му­зей „Ни­ко­ла Си­мов” ка­пан­ци пре­д­с­та­ви­ха въз­с­та­но­в­ка на тра­ди­ци­он­ни­те оби­чаи за Бъ­д­ни ве­чер, Ко­ле­да и ко­ле­ду­ва­не.

С ав­тен­ти­ч­ни но­сии, лю­бов към тра­ди­ци­и­те и оби­ча­и­те по­ве­че от 40 ка­пан­ци пре­съ­з­да­до­ха ко­ле­дар­с­ки­те на­ри­ча­ния и бла­го­с­ло­вии, за да бъ­де го­ди­на­та до­б­ра, бо­га­та и бла­го­да­т­на. Ка­к­то по­ве­ля­ва тра­ди­ци­я­та, пър­во ко­ле­да­ри­те бла­го­с­ло­ви­ха пра­з­ни­ка, след ко­е­то сто­па­ни­те на къ­ща­та ги на­го­с­ти­ха и се из­ви кръ­ш­но бъл­гар­с­ко хо­ро.

Ан­сам­бъ­лът за из­во­ров фол­к­лор е съ­с­та­вен от са­мо­дей­ци на въз­раст от 8 до 80 го­ди­ни. Тя­х­на­та при­ем­с­т­ве­ност и за­е­д­ност до­при­не­со­ха за тър­же­с­т­ве­на­та ат­мо­с­фе­ра на пре­д­с­то­я­щия ко­ле­ден пра­з­ник.

От своя стра­на ди­ре­к­то­рът на му­зея Ма­г­да­ле­на Же­че­ва им бла­го­да­ри за го­с­ту­ва­не­то, за то­ва, че па­зят ав­тен­ти­ч­ни­те тра­ди­ции жи­ви и ги пре­да­ват на по­ко­ле­ни­я­та.

Ан­сам­бъл „Ка­пан­ци” и тър­го­ви­щ­ки­ят му­зей си обе­ща­ха, че ще пре­вър­нат съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то от въз­с­та­но­в­ка­та на ко­ле­д­ни­те оби­чаи в тра­ди­ция. Те спо­де­ли­ха, че ще на­ме­рят еди­но­ми­с­лие и за от­бе­ля­з­ва­не­то на дру­ги пра­з­ни­ци и бъл­гар­с­ки оби­чаи.

Текст и снимки: Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *