ИДВА КОЛЕДА

Най-ча­ка­ни­те пра­з­ни­ци в го­ди­на­та са на пра­га. И ма­кар че по­ли­ти­ка­та про­дъл­жа­ва да об­се­б­ва вни­ма­ни­е­то ни еже­ча­с­но с не­ну­ж­но тъл­ку­ва­не, мне­ния и про­г­но­зи ка­то в един без­к­ра­ен ин­дий­с­ки се­ри­ал, чи­и­то ге­рои са ни втръ­с­на­ли до бол­ка – да ни по­у­ча­ват, пре­ми­на­вай­ки от те­ле­ви­зия в те­ле­ви­зия – ид­ва Ко­ле­да.

Продължете да четете ИДВА КОЛЕДА

СТЪПКА ПО СТЪПКА НЕЩАТА СЕ СЛУЧВАТ

Хри­с­та­ли­на ХА­ЛА­ЧЕ­ВА, ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен се­к­ре­тар на Об­щи­на Тър­го­ви­ще, пред „Зна­ме”

Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва е ро­де­на в Ло­веч. Зо­дия „Бли­з­на­ци”.  От 1987 г. ра­бо­ти в ХЕИ -Тър­го­ви­ще ка­то са­ни­та­рен ин­с­пе­к­тор, от 2006 г. е ди­ре­к­тор на ди­ре­к­ция „АП­Ф­СО” в РЗИ – Тър­го­ви­ще През 1997 г. в Пле­вен за­вър­ш­ва ба­ка­ла­вър­с­ка сте­пан „Уп­ра­в­ле­ние здра­в­ни гри­жи”, след  две го­ди­ни за­вър­ш­ва ма­ги­с­т­ра­ту­ра във Ве­ли­ко Тър­но­во „Пу­б­ли­ч­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция”, а през 2006 г. за­щи­та­ва вто­ра ма­ги­с­т­ра­ту­ра”Сто­пан­с­ко уп­ра­в­ле­ние и здра­вен ме­ни­дж­мънт”. През 2013 г. в Со­фий­с­кия Ме­ди­цин­с­ки уни­вер­си­тет за­вър­ш­ва спе­ци­а­ли­за­ция „Ико­но­ми­ка на здра­ве­то”.  През м.фе­в­ру­а­ри пре­д­с­тои да за­щи­ти по­ре­д­на­та си ма­ги­с­т­ра­ту­ра”Об­ще­с­т­ве­но здра­ве и здра­вен ме­ни­дж­мънт”. Омъ­же­на, с три де­ца, ко­и­то ра­бо­тят и учат в Бъл­га­рия.

Продължете да четете СТЪПКА ПО СТЪПКА НЕЩАТА СЕ СЛУЧВАТ

Петър Димков – пратеник на духа

Ако тря­б­ва да от­го­во­ря на въ­п­ро­са-кой е за мен Пе­тър Дим­ков , бих ка­за­ла, че то­ва е ЛЕ­ЧИ­ТЕ­ЛЯТ, към ко­го­то пи­тая ре­с­пект и ува­же­ние от­пре­ди мно­го го­ди­ни. Го­ди­ни на­ред, по не­го­ви ре­це­п­ти ле­ку­вам де­ца­та си, а се­га и вну­ци­те си.

Продължете да четете Петър Димков – пратеник на духа

Коледари гостуваха в музея

Ан­сам­бъ­лът за из­во­ров фол­к­лор „Ка­пан­ци” при На­ро­д­но чи­та­ли­ще „Ис­к­ра-1893 г.” от с.Па­ла­мар­ца го­с­ту­ва на Ре­ги­о­на­лен му­зей – Тър­го­ви­ще.

Продължете да четете Коледари гостуваха в музея

Вечер на изкуството

 

Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Ни­ко­ла Ма­ри­нов” – Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин на тра­ди­ци­он­на­та Ко­ле­д­на из­ло­ж­ба на тър­го­ви­щ­ки­те ху­до­ж­ни­ци. 27 ав­то­ри бя­ха по­ка­не­ни да пре­д­с­та­вят в Га­ле­ри­я­та по ня­кол­ко свои про­из­ве­де­ния.

Продължете да четете Вечер на изкуството