Екипът на в.”Знаме” също даде своята лепта за Хитрино

Тъ­ж­ни сме, със сми­ре­ние и съ­п­ри­ча­с­тие сле­дим тра­ги­ч­ни­те съ­би­тия в Хи­т­ри­но. По­т­ре­се­ни сме от чо­ве­ш­ко­то не­ща­с­тие на хо­ра­та от то­ва Шу­мен­с­ко се­ло, по­с­та­вя­ме се на тя­х­но мя­с­то и се мо­лим за тя­х­но­то оце­ля­ва­не.

Ня­кои ве­че по­бър­за­ха да свър­жат тра­ге­ди­я­та с она­зи чер­на про­ко­ба, по си­ла­та на ко­я­то в на­ве­че­ри­е­то на вся­ка Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на все ня­ка­к­во ма­со­во чо­ве­ш­ко не­ща­с­тие връ­х­ли­та стра­на­та ни. Ед­ва ли е про­ко­ба, по-ско­ро при­чи­на­та за слу­чая Хи­т­ри­но е или  чо­ве­ш­ка гре­ш­ка, или в без­ха­бе­ри­е­то на мно­зи­на, но да ос­та­вим ком­пе­тен­т­ни­те ор­га­ни да си ка­жат ду­ма­та. От­ми­на­ха пър­ви­те дни на око­пи­т­ва­не в си­ту­а­ци­я­та, се­га е вре­ме за дей­с­т­вие. За­що­то след ужа­са и не­из­ка­за­на­та мъ­ка, за те­зи хо­ра и те­х­ни­те се­мей­с­т­ва ид­ва зи­ма­та за тя­х­но­то оце­ля­ва­не. Про­дъл­жа­ват по­с­тъ­п­ле­ни­я­та по сме­т­ка­та на БЧК за хо­ра­та от Хи­т­ри­но. От­зо­ва­ват се хо­ра от ця­ла­та стра­на. Еки­път на в.”Зна­ме” съ­що да­ри ли­ч­ни сре­д­с­т­ва по та­зи сме­т­ка. По­ве­че от вся­ко­га се­га тря­б­ва да сме един­ни и все­ки да по­мо­г­не, спо­ред въз­мо­ж­но­с­ти­те си. Да, по­ве­че­то от бъл­га­ри­те са  бе­д­ни, но в та­ки­ва слу­чаи ча­век тря­б­ва да от­во­ри сър­це­то си и ка­к­то е ка­за­но „от ня­ма­не­то си да да­де…” Та­ка че не­ка се обе­ди­ним за ка­у­за­та Хи­т­ри­но и все­ки, спо­ред си­ли­те си, да по­мо­г­не на се­мей­с­т­ва­та на жер­т­ви­те и на ос­та­на­ли­те по­с­т­ра­да­ли от то­зи тра­ги­чен ин­ци­дент. Об­щи­на Тър­го­ви­ще ве­че да­де тон в то­ва от­но­ше­ние…

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *