ЩЕ ОБЕЗОПАСЯВАТ ПЪТЯ КРАЙ ГОЛЯМО НОВО

Из­вън­ре­д­но за­се­да­ние на  Ко­ми­си­и­те по тран­с­порт и по об­ще­с­т­вен ред се про­ве­де в Об­щи­на Тър­го­ви­ще. Съ­в­ме­с­т­на­та ра­бо­т­на сре­ща бе­ше сви­ка­на по раз­по­ре­ж­да­не на кме­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, във връ­з­ка с кон­с­та­ти­ра­ни про­б­ле­ми с бе­зо­па­с­но­ст­та на дви­же­ние в ра­йо­на на се­ло Го­ля­мо но­во.

Про­вер­ка на спе­ци­а­ли­с­ти от Об­щи­на­та ус­та­но­ви, че в то­зи уча­с­тък на пъ­тя Тър­го­ви­ще – По­по­во ли­п­с­ват ос­ве­т­ле­ние, зна­ци за ог­ра­ни­че­ние на ско­ро­ст­та и пре­ду­п­ре­ж­де­ния, че пре­ми­на­ват пе­ше­хо­д­ци. Сли­за­щи­те на жп спир­ка­та до Го­ля­мо но­во ня­ма как да пре­се­кат бе­зо­па­с­но ре­пу­б­ли­кан­с­кия път, на кой­то не е по­с­та­ве­на си­г­на­ли­за­ция.

В за­се­да­ни­е­то взе­ха уча­с­тие две­те ко­ми­сии, в ко­и­то има пре­д­с­та­ви­те­ли на „Пъ­т­на по­ли­ция” и Ра­йон­но­то уп­ра­в­ле­ние на МВР, Об­ла­с­т­но пъ­т­но уп­ра­в­ле­ние и дру­ги ком­пе­тен­т­ни слу­ж­би. Взе се ре­ше­ние „Пъ­т­на по­ли­ция” да вне­се пре­д­ло­же­ние до Об­ла­с­т­но пъ­т­но уп­ра­в­ле­ние за по­с­та­вя­не на ос­ве­т­ле­ние в ра­йо­на, в кой­то пре­ми­на­ват пе­ше­хо­д­ци, зна­ци за ог­ра­ни­ча­ва­не на ско­ро­ст­та и дру­га­та не­об­хо­ди­ма вер­ти­кал­на и хо­ри­зон­тал­на си­г­на­ли­за­ция.

До Из­пъл­ни­тел­на аген­ция „Ав­то­мо­бил­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция” ще бъ­де из­п­ра­те­но пи­с­мо с пре­по­ръ­ка ав­то­бу­си­те, пре­во­з­ва­щи ра­бо­т­ни­ци на стъ­к­лар­с­кия ком­п­лекс, да вли­зат в се­ло Го­ля­мо но­во. Да се пре­у­с­та­но­ви пра­к­ти­ка­та да спи­рат на пъ­тя и та­ка да се съ­з­да­ват пре­д­по­с­та­в­ки за про­из­ше­с­т­вия.

Кме­тът д-р Ди­ми­т­ров по­со­чи, че Об­щи­на­та ня­ма пра­во­мо­щия да се раз­по­ре­ж­да от­но­с­но ре­пу­б­ли­кан­с­ка­та пъ­т­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, но оси­гу­ря­ва­не­то на бе­зо­па­с­ност на жи­те­ли­те на на­се­ле­ни­те ме­с­та е не­от­ме­нен ан­га­жи­мент на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та. Той на­с­то­я­ва ком­пе­тен­т­ни­те ин­с­ти­ту­ции да взе­мат сво­е­в­ре­мен­ни мер­ки за пъ­т­на­та от­се­ч­ка. При­по­м­ня­ме, че ми­на­ла­та се­д­ми­ца, след сли­за­не от влак, при опит да пре­се­че пъ­т­но­то пла­т­но, за да сти­г­не до Го­ля­мо но­во, там за­ги­на пе­ше­хо­дец.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *