850 000 ЛВ. ЗА РЕМОНТ НА СПОРТНАТА ЗАЛА

850 000лв. от­пу­с­на Ми­ни­с­тер­с­ки­ят съ­вет за ос­но­вен ре­монт на спор­т­на­та за­ла в Тър­го­ви­ще. Су­ма­та е це­ле­ви тран­с­фер и е за­пи­са­на в По­с­та­но­в­ле­ние 347 от 08.12.2016 г. на МС.

От­пу­с­ка се след вне­се­но обо­с­но­ва­но ис­ка­не от Об­щи­на Тър­го­ви­ще за ну­ж­да­та от спе­шен ре­монт на сгра­да с ва­ж­но об­ще­с­т­ве­но зна­че­ние за раз­ви­ти­е­то на спор­та.Сре­д­с­т­ва­та ще бъ­дат из­по­л­з­ва­ни за об­но­вя­ва­не на сгра­да­та на ул.”Хр. Бо­тев”, в ко­я­то тре­ни­рат клу­бо­ве­те по спор­т­на стрел­ба, ху­до­же­с­т­ве­на гим­на­с­ти­ка и бор­ба.  В мо­мен­та се из­ра­бо­т­ва те­х­ни­че­с­ки­ят про­ект. След из­го­т­вя­не­то му ще бъ­де обя­ве­на об­ще­с­т­ве­на по­ръ­ч­ка за из­бор на из­пъл­ни­тел. Пла­ни­ра­ни­те дей­но­с­ти са: ре­монт на по­к­ри­ва,  смя­на на до­г­ра­ма­та,  ос­ве­жа­ва­не на тре­ни­ро­въ­ч­ни­те за­ли и по­ме­ще­ни­я­та.

Сгра­да­та е стро­е­на в пе­ри­о­да 1968-1975 го­ди­на. Не е из­вър­ш­ван ос­но­вен ре­монт и не са при­ла­га­ни мер­ки за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност. Въ­п­ре­ки ло­ши­те ус­ло­вия, спор­т­ни­те клу­бо­ве, ко­и­то тре­ни­рат в за­ла­та, по­ка­з­ват от­ли­ч­ни ре­зул­та­ти. През го­ди­ни­те те мно­го­к­ра­т­но на­с­то­я­ва­ха да се оси­гу­рят сре­д­с­т­ва, за да се спрат те­чо­ве­те и да се осъ­в­ре­ме­ни ба­за­та.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *