СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Спо­ра­зу­ме­ние за об­щи дей­с­т­вия при за­щи­та­та на по­с­т­ра­да­ли от до­ма­ш­но на­си­лие бя­ха по­д­пи­са­ни в Тър­го­ви­ще, По­по­во и Омур­таг. Стра­ни по тях са Ра­йон­ни­те съ­ди­ли­ща, Ра­йон­ни­те про­ку­ра­ту­ри, По­ли­цей­с­ки­те уп­ра­в­ле­ния в три­те гра­да, ка­к­то и Сдру­же­ние “Асо­ци­а­ция НАЯ”, ко­е­то пре­до­с­та­вя со­ци­ал­ни ус­лу­ги на жер­т­ви на до­ма­ш­но на­си­лие в об­ла­ст­та.

Ини­ци­а­ти­ва­та е на не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­на­та ор­га­ни­за­ция в рам­ки­те на про­ект „Ко­ор­ди­ни­ра­на за­щи­та на жер­т­ви на до­ма­ш­но на­си­лие в об­ласт Тър­го­ви­ще”, фи­нан­си­ран от Ми­ни­с­тер­с­т­во на пра­во­съ­ди­е­то.

Спо­ра­зу­ме­ние е с фо­кус вър­ху Про­г­ра­ма­та за ра­бо­та с из­вър­ши­те­ли на до­ма­ш­но на­си­лие и не­й­но­то при­ла­га­не в три­те об­щи­ни. От ме­сец март 2014 го­ди­на та­зи Про­г­ра­ма се осъ­ще­с­т­вя­ва в Тър­го­ви­ще, но ве­че има оси­гу­ре­ни по­ме­ще­ния в По­по­во и Омур­таг, къ­де­то ще се кон­сул­ти­рат из­вър­ши­те­ли на до­ма­ш­но на­си­лие от съ­о­т­ве­т­ни­те ра­йо­ни.

“До­ма­ш­но­то на­си­лие е на­ру­ша­ва­не на чо­ве­ш­ки­те пра­ва и е зна­чим со­ци­а­лен про­б­лем, кой­то е раз­по­з­нат от бъл­гар­с­ко­то об­ще­с­т­во. За не­го­во­то пре­о­до­ля­ва­не се изи­с­к­ват ком­п­ле­к­с­ни и до­б­ре ко­ор­ди­ни­ра­ни дей­с­т­вия от стра­на на ин­с­ти­ту­ции и ор­га­ни­за­ции, чи­и­то фун­к­ции и пра­во­мо­щия са оп­ре­де­ле­ни в За­кон за за­щи­та от до­ма­ш­но­то на­си­лие /ЗЗДН/, пра­вил­ни­ка за при­ла­га­не­то му, ка­к­то и ре­ди­ца дру­ги за­ко­но­ви и по­д­за­ко­но­ви ак­то­ве. Ефе­к­ти­в­на­та ин­тер­вен­ция и по­с­ти­га­не­то на дъл­го­с­ро­ч­ни ре­зул­та­ти изи­с­к­ват до­бър син­х­рон ме­ж­ду ор­га­ни­те на МВР, ком­пе­тен­т­ни­те съ­ди­ли­ща, про­ку­ра­ту­ра­та и НПО-до­с­та­в­чи­ци на со­ци­ал­ни ус­лу­ги за по­с­т­ра­да­ли­те. ” се ка­з­ва в об­ща­та по­зи­ция на вси­ч­ки стра­ни по спо­ра­зу­ме­ни­е­то.

То вклю­ч­ва още дей­с­т­ви­я­та на вся­ка от ин­с­ти­ту­ци­и­те в рам­ки­те на не­й­ни­те пра­во­мо­щия по при­ла­га­не­то на За­ко­на за за­щи­та от до­ма­ш­но­то на­си­лие и по спе­ци­ал­но чл.5, ал.1, т.5, в ко­я­та е ре­г­ла­мен­ти­ра­но на­со­ч­ва­не­то на из­вър­ши­те­ли­те към кон­сул­та­ти­в­ни про­г­ра­ми.

В края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та Про­г­ра­ма на “Асо­ци­а­ция НАЯ” бе­ше за­я­ве­на пред Ев­ро­пей­с­ка­та мре­жа за ра­бо­та с из­вър­ши­те­ли на до­ма­ш­но на­си­лие и се оча­к­ва ор­га­ни­за­ци­я­та да по­лу­чи член­с­т­во в обе­ди­не­ни­е­то.

“През по­с­ле­д­на­та ед­на го­ди­на сме по­д­к­ре­пи­ли 120 жер­т­ви на до­ма­ш­но на­си­лие от об­ласт Тър­го­ви­ще, ка­то 96 % от тях са же­ни и де­ца. Пси­хо­ло­зи, со­ци­ал­ни ра­бо­т­ни­ци и ад­во­кат са про­ве­ли над 1500 кон­сул­та­ции и сме во­ди­ли 21 де­ла по За­ко­на за за­щи­та от до­ма­ш­но­то на­си­лие. ” от­че­те ръ­ко­во­ди­те­лят на Кон­сул­та­ти­в­ния цен­тър на “Асо­ци­а­ция НАЯ” Мая Мар­ко­ва.

Тя до­пъл­ни, че 20 про­фе­си­о­на­ли­с­ти, ра­бо­те­щи по за­щи­та­та на по­с­т­ра­да­ли от до­ма­ш­но на­си­лие от об­ласт Тър­го­ви­ще, са би­ли обу­че­ни да при­ла­гат ко­ор­ди­ни­ран ме­ж­ду­ин­с­ти­ту­ци­о­на­лен по­ход за по­д­к­ре­па.                       НАЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *