ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗАСАДИХА КОЛЕДНО ДРЪВЧЕ В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ

Пър­во­к­ла­с­ни­ци­те от І ОУ „Хри­с­то Бо­тев” в Тър­го­ви­ще по­лу­чи­ха жи­ва ел­ха от ДГС „Тър­го­ви­ще”, ко­я­то пре­д­по­че­то­ха да за­са­дят в цен­т­рал­на­та гра­д­с­ка част, в не­по­с­ре­д­с­т­ве­на бли­зост до Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър.

С го­лям ен­ту­си­а­зъм де­ца­та за­са­ди­ха ед­ро­ра­з­мер­на­та гръ­ц­ка ела, за ко­я­то ис­кат да се гри­жат и за­на­пред. Мал­ки­те уче­ни­ци са­ми ще из­ра­бо­тят ук­ра­са­та за Ко­ле­д­но­то дър­во, ко­е­то ще ра­д­ва жи­те­ли­те и го­с­ти­те на гра­да.

Де­ца­та по­ка­за­ха по­з­на­ния и от­но­ше­ние към опа­з­ва­не­то на при­ро­да­та. Ка­то до­с­ко­ро­ш­ни въз­пи­та­ни­ци на ЦДГ №1 „Ве­се­лу­ш­ко” част от тях са уча­с­т­ва­ли в еко­и­ни­ци­а­ти­ви­те, ор­га­ни­зи­ра­ни съ­в­ме­с­т­но със Се­ве­ро­и­з­то­ч­но дър­жа­в­но пре­д­п­ри­я­тие в рам­ки­те на из­ми­на­ла­та Се­д­ми­ца на го­ра­та.

Чрез да­ри­тел­с­ка­та ак­ция „По­да­ри Ко­ле­д­но дър­во, спе­че­ли ус­ми­в­ка” гор­с­ко­то сто­пан­с­т­во в Тър­го­ви­ще оси­гу­ри ел­хи­ч­ки за по­ве­че от 40 ин­с­ти­ту­ции в об­щи­на­та.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *