ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

Уче­ни­ци­те на г-жа Ру­мя­на Ко­ле­ва от Пър­во ос­но­в­но учи­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев” – Тър­го­ви­ще се вклю­чи­ха в гло­бал­на­та ини­ци­а­ти­ва „Най-го­ле­ми­ят урок в све­та”.

Де­ца­та от IV „г” клас за вто­ра по­ре­д­на го­ди­на са ак­ти­вен пар­т­ньор на УНИ­ЦЕФ и Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та в ми­си­я­та да бъ­дат по­пу­ля­ри­зи­ра­ни и по­с­ти­г­на­ти Гло­бал­ни­те це­ли за ус­той­чи­во раз­ви­тие до 2030 г., за да за­жи­ве­ем в един по-до­бър, по-спра­ве­д­лив и по-от­го­во­рен към пла­не­та­та свят.

Кла­с­на стая „Кон­фу­ций” в Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев” до­при­не­се за ин­те­ра­к­ти­в­на­та ат­мо­с­фе­ра, а уче­ни­ци­те ус­пе­ш­но про­дъл­жи­ха да на­д­г­ра­ж­дат на­у­че­но­то за Гло­бал­ни­те це­ли от ми­на­ла­та го­ди­на, ко­га­то бя­ха тре­то­к­ла­с­ни­ци. Се­га с го­ди­на по-го­ле­ми, де­ца­та на­со­чи­ха по-об­с­той­но вни­ма­ни­е­то си към две от Гло­бал­ни­те це­ли – „Из­ко­ре­ня­ва­не на бе­д­но­ст­та” и „Ка­че­с­т­ве­но об­ра­зо­ва­ние”. Пре­ди то­ва оба­че на­у­чи­ха, че то­зи урок е най-го­ле­ми­ят в све­та, за­що­то уча­с­т­ни­ци­те в не­го са 250 млн., дър­жа­ви­те, ко­и­то се вклю­ч­ват в про­ве­ж­да­не­то му – 160, а из­по­л­з­ва­ни­те ези­ци – 25.

SONY DSC

Пър­ви­ят зна­чим про­б­лем, към кой­то че­т­вър­то­к­ла­с­ни­ци­те по­ка­за­ха от­но­ше­ние, бе со­ци­ал­но­то не­ра­вен­с­т­во. С по­мо­щ­та на ли­те­ра­тур­на за­га­д­ка /от­къс от про­из­ве­де­ни­е­то „Мал­ка­та Ки­б­ри­то­п­ро­да­ва­ч­ка” на Ханс Кри­с­ти­ан Ан­де­ре­сен/ де­ца­та об­съ­ди­ха раз­ли­ч­ни­те не­ра­вен­с­т­ва ме­ж­ду хо­ра­та, ка­к­во е да си бе­ден, кое при­чи­ня­ва бе­д­но­ст­та и от ко­го за­ви­си раз­ре­ша­ва­не­то на то­зи про­б­лем. Чрез иг­ра с бон­бо­ни уче­ни­ци­те на г-жа Ко­ле­ва спо­де­ли­ха как се чу­в­с­т­ват в си­ту­а­ция, в ко­я­то имат от сла­д­ки­те из­ку­ше­ния, в ко­я­то ня­мат, и в та­ка­ва, при ко­я­то дру­гар­че­то им има или ня­ма. В твор­че­с­ка­та за­да­ча уче­ни­ци­те за­пи­са­ха емо­ци­и­те си на фли­п­чарт, след ко­е­то да­до­ха идеи за пре­раз­пре­де­ле­ние на бон­бо­ни­те, ко­е­то да бъ­де ед­но­в­ре­мен­но спра­ве­д­ли­во и ра­ци­о­нал­но.

С по­мо­щ­та на фо­то­си от зе­ме­т­ре­се­ния, на­во­д­не­ния, те­ро­ри­с­ти­ч­ни ак­то­ве и при­ро­д­ни бе­д­с­т­вия де­ца­та ко­мен­ти­ра­ха при­чи­ни­те за бе­д­но­ст­та и со­ци­ал­но­то не­ра­вен­с­т­во. Кла­с­ни­ят ръ­ко­во­ди­тел на че­т­вър­то­к­ла­с­ни­ци­те Ру­мя­на Ко­ле­ва за по­ре­ден път про­во­ки­ра ми­с­ле­не­то на де­ца­та чрез раз­ли­ч­ни те­х­ни­ки, иг­ри и ин­те­ра­к­ти­в­ни дей­но­с­ти. Те оча­ро­ва­ха го­с­ти­те на уро­ка с ори­ги­нал­ни­те си от­го­во­ри и по дру­гия се­ри­о­зен про­б­лем на на­ше­то съ­в­ре­мие – ка­че­с­т­ве­но­то об­ра­зо­ва­ние. Уче­ни­ци­те осъ­з­на­ха, че въ­п­ре­ки че вси­ч­ки де­ца имат пра­во на об­ра­зо­ва­ние, не вси­ч­ки мо­гат да го по­лу­чат.

SONY DSC

Г-жа Ко­ле­ва им по­ка­за по ка­къв тру­ден на­чин де­ца от дру­ги стра­ни /ка­то Ин­до­не­зия, Ки­тай, Хи­ма­ла­и­те/ се при­д­ви­ж­ват до учи­ли­ще, ка­к­то и за де­ца, ко­и­то ня­мат въз­мо­ж­ност да по­се­ща­ват уче­б­ни за­ня­тия.

Че­т­вър­то­к­ла­с­ни­ци­те из­ра­зи­ха сво­е­то мне­ние и за про­фе­си­о­нал­на­та ре­а­ли­за­ция след за­вър­ш­ва­не на учи­ли­ще. Ка­то мал­ки пре­д­п­ри­е­ма­чи – ка­к­во­то обу­че­ние се из­вър­ш­ва в па­ра­лел­ка­та – те спо­де­ли­ха, че по­лу­ча­ва­не­то на ка­че­с­т­ве­но об­ра­зо­ва­ние е от из­к­лю­чи­тел­но ва­ж­но зна­че­ние и от го­ля­ма по­мощ за по­с­ле­д­ва­ща­та им ква­ли­фи­ка­ция и из­бо­ра на про­фе­сия. От­го­ва­ря­ха кре­а­ти­в­но и на въ­п­ро­са ка­к­ви до­с­тойн­с­т­ва тря­б­ва да има ед­но об­ра­зо­ва­ние, за да бъ­де на­ре­че­но ка­че­с­т­ве­но. Уче­ни­ци­те по­со­чи­ха по­д­бо­ра на де­ца, на­со­че­но­ст­та на па­ра­лел­ки­те, до­б­ра­та об­ра­зо­ва­тел­на сре­да, си­гур­но­ст­та, обо­ру­д­ва­не­то, ле­кар­с­ки­те и ло­го­пе­ди­ч­ни ка­би­не­ти, по­д­го­т­ве­ни­те учи­те­ли и др. Въз­пи­та­ни­ци­те на г-жа Ко­ле­ва из­ка­за­ха оп­ре­де­ле­ния и на въ­п­ро­са кой учи­тел е до­бър. В края на „Най-го­ле­ми­ят урок в све­та” г-жа Ко­ле­ва раз­де­ли кла­са на три гру­пи, по­с­та­вяй­ки им за­да­ча­та вся­ка от тях да на­пи­ше пи­с­мо с пре­по­ръ­ки до све­то­в­ни­те ли­де­ри, кме­та на Тър­го­ви­ще и ди­ре­к­то­ра на Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев”. Вся­ка гру­па бе из­б­ра­ла го­во­ри­тел, кой­то пре­д­с­та­ви на­пи­са­но­то от еки­п­на­та им ра­бо­та­та пред го­с­ти­те в ста­я­та.

„Ние, де­ца­та, ви при­зо­ва­ва­ме да взи­ма­те пра­вил­ни ре­ше­ния, да оси­гу­ря­ва­те па­ри, да ги раз­пре­де­ля­те пра­вил­но, за да имат ус­ло­вия хо­ра­та в гра­да и об­щи­на­та да жи­ве­ят ка­че­с­т­ве­но”, бе при­зи­вът на че­т­вър­то­к­ла­с­ни­ци­те към д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, кмет на Об­щи­на Тър­го­ви­ще, до не­го­ви­те за­ме­с­т­ни­ци и об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци. Уче­ни­ци­те при­зо­ва­ха още за от­го­вор­ност, пре­до­с­та­вя­не на ус­ло­вия за ка­че­с­т­ве­но об­ра­зо­ва­ние, ра­бо­та и до­бър жи­вот. Не на по­с­ле­д­но мя­с­то въз­пи­та­ни­ци­те на г-жа Ко­ле­ва обо­б­щи­ха за­що то­зи урок е ва­жен и ак­цен­ти­ра­ха вър­ху пре­д­ло­же­ни­те ре­ше­ния за по­с­ти­га­не­то на Гло­бал­ни­те це­ли. Де­ца­та бла­го­да­ри­ха на го­с­ти­те, че са ги ува­жи­ли с при­съ­с­т­ви­е­то си, а от своя стра­на кла­с­ни­ят ръ­ко­во­ди­тел на IV „г”, Ру­мя­на Ко­ле­ва, ги по­з­д­ра­ви за до­б­ро­то уча­с­тие в уро­ка. „За­е­д­но мо­жем по­ве­че!” – ка­за­ха ус­ми­х­на­ти и в един глас уче­ни­ци­те в края на ини­ци­а­ти­ва­та. Уро­ка ува­жи­ха зам.-кме­тът на Об­щи­на Тър­го­ви­ще Рая Ма­те­ва, ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев”, пре­д­с­та­ви­те­ли на Ре­ги­о­нал­но управление  на об­ра­зо­ва­ние, об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, учи­те­ли, ро­ди­те­ли и др. 
Текст и сн. Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *