Търговско-промишлена палата – Търговище отбеляза своята 20 годишнина

Търговско-промишлена палата – Търговище отбеляза 20 години от учредяването си с тържествено честване, проведено в комплекс „Тера Европа“ гр. Търговище. На събитието присъстваха множество съмишленици, партньори, бизнесмени, колеги от палатите, представители на местната власт и НПО-сектора.

Продължете да четете Търговско-промишлена палата – Търговище отбеляза своята 20 годишнина

850 000 ЛВ. ЗА РЕМОНТ НА СПОРТНАТА ЗАЛА

850 000лв. от­пу­с­на Ми­ни­с­тер­с­ки­ят съ­вет за ос­но­вен ре­монт на спор­т­на­та за­ла в Тър­го­ви­ще. Су­ма­та е це­ле­ви тран­с­фер и е за­пи­са­на в По­с­та­но­в­ле­ние 347 от 08.12.2016 г. на МС.

Продължете да четете 850 000 ЛВ. ЗА РЕМОНТ НА СПОРТНАТА ЗАЛА

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

Уче­ни­ци­те на г-жа Ру­мя­на Ко­ле­ва от Пър­во ос­но­в­но учи­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев” – Тър­го­ви­ще се вклю­чи­ха в гло­бал­на­та ини­ци­а­ти­ва „Най-го­ле­ми­ят урок в све­та”.

Продължете да четете ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗАСАДИХА КОЛЕДНО ДРЪВЧЕ В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ

Пър­во­к­ла­с­ни­ци­те от І ОУ „Хри­с­то Бо­тев” в Тър­го­ви­ще по­лу­чи­ха жи­ва ел­ха от ДГС „Тър­го­ви­ще”, ко­я­то пре­д­по­че­то­ха да за­са­дят в цен­т­рал­на­та гра­д­с­ка част, в не­по­с­ре­д­с­т­ве­на бли­зост до Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър.

Продължете да четете ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗАСАДИХА КОЛЕДНО ДРЪВЧЕ В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Спо­ра­зу­ме­ние за об­щи дей­с­т­вия при за­щи­та­та на по­с­т­ра­да­ли от до­ма­ш­но на­си­лие бя­ха по­д­пи­са­ни в Тър­го­ви­ще, По­по­во и Омур­таг. Стра­ни по тях са Ра­йон­ни­те съ­ди­ли­ща, Ра­йон­ни­те про­ку­ра­ту­ри, По­ли­цей­с­ки­те уп­ра­в­ле­ния в три­те гра­да, ка­к­то и Сдру­же­ние “Асо­ци­а­ция НАЯ”, ко­е­то пре­до­с­та­вя со­ци­ал­ни ус­лу­ги на жер­т­ви на до­ма­ш­но на­си­лие в об­ла­ст­та.

Продължете да четете СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

ОБЛАСТНИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

В Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция се про­ве­де за­се­да­ние на Об­ла­с­т­ния об­ще­с­т­вен съ­вет за пре­вен­ция и про­ти­во­дей­с­т­вие на ко­ру­п­ци­я­та в об­ласт Тър­го­ви­ще. То бе­ше пре­д­се­да­тел­с­т­ва­но от об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел г-н Све­т­лин Бо­нев.

Продължете да четете ОБЛАСТНИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

ЩЕ ОБЕЗОПАСЯВАТ ПЪТЯ КРАЙ ГОЛЯМО НОВО

Из­вън­ре­д­но за­се­да­ние на  Ко­ми­си­и­те по тран­с­порт и по об­ще­с­т­вен ред се про­ве­де в Об­щи­на Тър­го­ви­ще. Съ­в­ме­с­т­на­та ра­бо­т­на сре­ща бе­ше сви­ка­на по раз­по­ре­ж­да­не на кме­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, във връ­з­ка с кон­с­та­ти­ра­ни про­б­ле­ми с бе­зо­па­с­но­ст­та на дви­же­ние в ра­йо­на на се­ло Го­ля­мо но­во.

Продължете да четете ЩЕ ОБЕЗОПАСЯВАТ ПЪТЯ КРАЙ ГОЛЯМО НОВО