Младежи от МГЕРБ-Тър­го­ви­ще и По­по­во по­се­ти­ха Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент

По по­ка­на на ев­ро­де­пу­та­та д-р Ан­д­рей Ко­ва­чев пре­д­с­та­ви­те­ли на МГЕРБ-Тър­го­ви­ще и По­по­во по­се­ти­ха Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент в Брю­к­сел.

Мла­де­жи­те бя­ха по­д­б­ра­ни чрез он­лайн пла­т­фор­ма, ко­я­то съ­дър­жа­ше въ­п­ро­си от­но­с­но це­ли­те и фун­к­ци­о­ни­ра­не­то на ЕП, ка­к­то и ак­цен­ти и впе­ча­т­ле­ния от ра­бо­та­та на ев­ро­де­пу­та­та. Ос­вен сво­и­те по­з­на­ния, мла­де­жи­те тря­б­ва­ше да по­со­чат съ­що оча­к­ва­ни­я­та и мо­ти­ви­те си за вклю­ч­ва­не в по­се­ти­тел­с­ка­та гру­па.Ле­к­ция на те­ма „Пре­д­с­та­вя­не на ра­бо­та­та и ро­ля­та на ЕП в про­це­са на взе­ма­не на ре­ше­ния в ЕС” бе из­не­се­на пред мла­де­жи­те, след ко­я­то се за­фор­ми и ди­с­ку­сия. По вре­ме на нея, те има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да по­с­та­вят сво­и­те въ­п­ро­си ли­ч­но пред  д-р Ан­д­рей Ко­ва­чев, ка­к­то и пред ев­ро­де­пу­та­ти­те от гру­па­та на ГЕРБ/ЕНП Ева Па­у­но­ва и Вла­ди­мир Уру­чев, ко­и­то се при­съ­е­ди­ни­ха към сре­ща­та, за да по­з­д­ра­вят мла­ди­те хо­ра от Бъл­га­рия. По­се­ти­тел­с­ка­та про­г­ра­ма за­вър­ши с раз­г­ле­ж­да­не на ем­б­ле­ма­ти­ч­ни за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти в Брю­к­сел, сред ко­и­то бе и сгра­да­та на Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия. Там мла­де­жи­те се сре­щ­на­ха със за­ме­с­т­ник-пре­д­се­да­те­ля на ЕК Кри­с­та­ли­на Ге­ор­ги­е­ва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *