ДОКОСВАНЕ ДО РУСИЯ

Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра за сво­и­те по­се­ти­те­ли и го­с­ти ли­те­ра­тур­но – му­зи­кал­на ве­чер, оза­г­ла­ве­на „До­ко­с­ва­не до Ру­сия”.

SONY DSC

Ве­чер­та за­по­ч­на с про­чит на сти­хо­т­во­ре­ние на До­н­ка Бо­те­ва, по­с­ве­те­но на Ру­сия, а фо­а­йе­то на би­б­ли­о­те­ка­та бе пъл­но с гра­ж­да­ни по­же­ла­ли да се до­ко­с­нат до ис­то­ри­я­та, кул­ту­ра­та, ли­те­ра­ту­ра­та и ар­хи­те­к­ту­ра­та на та­зи ве­ли­ка дър­жа­ва.За вир­ту­ал­но­то пъ­ту­ва­не до стра­на­та, ор­га­ни­за­то­ри­те на съ­би­ти­е­то бя­ха по­д­го­т­ви­ли пре­зен­та­ция, а за ця­ло­с­т­на­та ат­мо­с­фе­ра на ве­чер­та се по­г­ри­жи­ха та­лан­т­ли­ви тър­го­ви­щ­ки де­ца и мла­де­жи. Есе­та­та на За­ха­ри Сви­ле­нов – „Зву­кът на вой­на­та” и на Не­дял­ка Сто­и­ч­ко­ва – „Бо­га­т­с­т­во­то на Ру­сия” пре­ди­з­ви­ка­ха въл­не­ние в очи­те на го­с­ти­те. За­с­лу­же­ни­те им ап­ло­ди­с­мен­ти пък бя­ха по­да­ре­ни на гра­ци­о­з­ни­те ба­ле­т­ни из­пъл­не­ния на де­ца­та от Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще” към Мла­де­ж­ки дом, с ръ­ко­во­ди­те­ли Се­в­да­ли­на Стой­че­ва и Ма­ри­ам Ма­кар­на­ян.

img_20161130_173926

Въз­пи­та­ни­ци­те на Де­си­с­ла­ва Стан­ко­ва от Му­зи­кал­на шко­ла “New voices” съ­що за­в­ла­дя­ха сър­ца­та на пу­б­ли­ка­та с ма­ги­я­та на пе­сен­та. Мал­ка­та Еле­на До­б­ре­ва из­пъл­ни пе­сен­та „Сво­бо­д­ная пти­ца”, Мел­да-Наз Зе­ке­ри­е­ва -„А мне бы петь и тан­це­вать”, а Ни­ко­ла Не­н­ков – „По­зо­ви ме­ня”. Ди­мо Ру­сев от Вто­ро сре­д­но учи­ли­ще „Проф.Ни­ко­ла Ма­ри­нов” пък бе­ше по­д­го­т­вил ма­те­ри­ал за при­ли­ки­те в тра­ди­ци­и­те, пра­з­ни­ци­те и об­ре­ди­те на два­та сла­вян­с­ки на­ро­да.

Гост в ли­те­ра­тур­но – му­зи­кал­на­та ве­чер бе и Ве­се­ла Не­дял­ко­ва, ко­я­то та­зи го­ди­на спе­че­ли с ре­фе­ра­та си за вой­на­та пър­ва на­г­ра­да в на­ци­о­нал­ния кон­курс „За­е­д­но в 21 век”. На­г­ра­да­та на мла­до­то мо­ми­че бе ек­с­кур­зия в Ру­сия, за ко­я­то тя спо­де­ли впе­ча­т­ле­ния. Го­с­ти­те на ве­чер­та из­г­ле­да­ха и кра­тък филм за се­дем­те чу­де­са на Ру­сия. „Раз­ли­ч­на­та въз­раст на хо­ра­та, при­съ­с­т­ва­щи на съ­би­ти­е­то, не бе­ше пре­ч­ка с ед­на­к­во удо­вол­с­т­вие да се до­ко­с­нат до ду­хо­в­ни­те цен­но­с­ти, ис­то­рия, тра­ди­ции, кра­со­ти на Ру­сия”, спо­де­ли­ха ор­га­ни­за­то­ри­те на ли­те­ра­тур­но – му­зи­кал­на­та ве­чер.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *