13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ХИМН

13 са по­с­тъ­пи­ли­те до мо­мен­та пре­д­ло­же­ния за текст на химн на Тър­го­ви­ще. 9 от те­к­с­то­ве­те са на един ав­тор.  Сро­кът за уча­с­тие в кон­кур­са, обя­вен от Об­щи­на Тър­го­ви­ще, из­ти­ча на 23.12.2016г. Кон­кур­с­ни­те ма­те­ри­а­ли тря­б­ва да  бъ­дат по­да­де­ни в  Цен­тъ­ра за ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но об­с­лу­ж­ва­не на Об­щи­на­та или на еле­к­т­ро­нен ад­рес: himn@targovishte.bg.

Ще бъ­де на­п­ра­ве­на пре­д­ва­ри­тел­на се­ле­к­ция и пре­д­ло­же­ни­я­та ще бъ­дат об­съ­де­ни от Об­ще­с­т­ве­ния кон­сул­та­ти­вен съ­вет и Съ­ве­та по кул­ту­ра към кме­та. До пет от из­б­ра­ни­те твор­би ще бъ­дат пу­б­ли­ку­ва­ни на сай­та на Об­щи­на­та за пре­д­с­та­вя­не пред гра­ж­да­ни­те и об­съ­ж­да­не. По­бе­ди­те­лят в кон­кур­са тря­б­ва да бъ­де из­лъ­чен до края на яну­а­ри 2017г. Из­б­ра­ни­ят текст за химн ще бъ­де от­ли­чен с на­г­ра­да от 1000 ле­ва. Пре­д­ви­ж­дат се и две по­о­щ­ри­тел­ни на­г­ра­ди в раз­мер на 200 и 100 ле­ва. Жу­ри­то си за­па­з­ва пра­во  да не из­бе­ре текст, при пре­цен­ка, че по­да­де­ни­те про­е­к­ти не от­го­ва­рят на кри­те­ри­и­те за уча­с­тие. Ре­г­ла­мен­тът за кон­кур­са е пу­б­ли­ку­ван на сай­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *