ВСИЧКИ ЧУВАТ ЩАСТИЕТО!

Спе­ци­ал­но учи­ли­ще за уче­ни­ци с ув­ре­ден слух „Све­ти Иван Рил­с­ки” от­бе­ля­за 3 де­кем­в­ри – Ме­ж­ду­на­ро­ден ден за со­ли­дар­ност с про­б­ле­ми­те на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния.

Продължете да четете ВСИЧКИ ЧУВАТ ЩАСТИЕТО!

13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ХИМН

13 са по­с­тъ­пи­ли­те до мо­мен­та пре­д­ло­же­ния за текст на химн на Тър­го­ви­ще. 9 от те­к­с­то­ве­те са на един ав­тор.  Сро­кът за уча­с­тие в кон­кур­са, обя­вен от Об­щи­на Тър­го­ви­ще, из­ти­ча на 23.12.2016г. Кон­кур­с­ни­те ма­те­ри­а­ли тря­б­ва да  бъ­дат по­да­де­ни в  Цен­тъ­ра за ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но об­с­лу­ж­ва­не на Об­щи­на­та или на еле­к­т­ро­нен ад­рес: himn@targovishte.bg.

Продължете да четете 13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ХИМН

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА №2

Де­т­с­ка гра­ди­на №2 „Ос­ми март” в Тър­го­ви­ще е  но­си­тел на на­ци­о­нал­на­та Го­ди­ш­на на­г­ра­да за пъ­т­на бе­зо­па­с­ност за 2016 г. От­ли­чи­я­та се връ­ч­ват от ед­но­и­мен­на­та фон­да­ция, с цел сти­му­ли­ра­не на  най – до­б­ри­те идеи, пра­к­ти­ки и ини­ци­а­ти­ви за за­па­з­ва­не на чо­ве­ш­кия жи­вот на пъ­тя.

Продължете да четете НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА №2

ТЪРГОВИЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА “БЯЛА ПАНДЕЛА”

Кме­тът на об­щи­на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров и за­ме­с­т­ни­ци­те му Ва­лен­тин Вел­чев и инж. Ми­т­ко Па­на­йо­тов днес по­лу­чи­ха „бе­ли пан­де­ли”, ко­и­то са сим­вол на съ­п­ри­ча­с­т­ност в кам­па­ни­я­та сре­щу  на­си­ли­е­то над же­ни­те.

Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА “БЯЛА ПАНДЕЛА”

НОВ УЧИЛИЩЕН АВТОБУС

Нов учи­ли­щен ав­то­бус ще пре­во­з­ва уче­ни­ци­те по на­п­ра­в­ле­ние Ли­ляк – Але­к­сан­д­ро­во – Пре­си­ян от на­ча­ло­то на 2017г. Тран­с­пор­т­но­то сре­д­с­т­во е оси­гу­ре­но от  Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та (МОН) на Об­щи­на Тър­го­ви­ще.

Продължете да четете НОВ УЧИЛИЩЕН АВТОБУС