ЧИТАЛИЩЕТО ВЪВ ВЪБЕЛ СРЕД НАЙ-УСПЕШНИТЕ

Чи­та­ли­ще”Раз­ви­тие 1904″, кв.Въ­бел  бе от­к­ро­е­но на пър­во мя­с­то за ця­ло­с­т­на­та си дей­ност на Го­ди­ш­ни­те на­г­ра­ди за най-ус­пе­ш­ни чи­та­ли­ща в Об­щи­на Тър­го­ви­ще. То­ва е за­с­лу­же­но при­з­на­ние за „го­ди­ни на въз­ра­ж­да­не,на все­о­т­дай­на, сър­ца­та дей­ност на по­ко­ле­ния чи­та­ли­щ­ни дей­ци -бу­ди­те­ли  и пре­да­ни спо­д­ви­ж­ни­ци, за да бъ­де съ­х­ра­не­на бъл­гар­с­ка­та ду­хо­в­ност и тра­ди­ция”. За вси­ч­ко то­ва си го­во­рим със се­к­ре­та­ря на Чи­та­ли­ще­то Све­т­ла Ма­но­ло­ва.

13072853_1008356265918035_2150292041659996361_o

-Г-жо Ма­но­ло­ва, че­с­ти­та на­г­ра­да! Как се сти­г­на до то­ва при­з­на­ние на въ­бел­с­ко­то  чи­та­ли­ще?

-Смя­там, че сред сил­ни­те стра­ни в на­ша­та дей­ност е ра­бо­та­та с хо­ра­та от се­ло­то- ху­до­же­с­т­ве­на­та лю­би­тел­с­ка дей­ност, въз­с­та­но­вя­ва­не­то на оби­ча­и­те и тра­ди­ци­и­те на ме­с­т­но ни­во.

-Вие сте ро­дом от Ге­рен и жи­ве­е­те тук, в се­ло­то. Не­ка раз­ка­жем за по­с­ле­д­ния бъл­гар­с­ки оби­чай, въз­с­та­но­вен от чи­та­ли­ще­то във Въ­бел.

-То­ва е оби­ча­ят ха­ри­з­ва­не на де­те-един оби­чай, кой­то се пра­ви ко­га­то в ед­но се­мей­с­т­во де­ца­та не се за­дър­жат и хо­ра­та ре­ша­ват да из­лъ­жат ло­шия къ­с­мет и  за­по­ч­ва  тър­се­не­то на  но­ви ро­ди­те­ли / то­ва е оби­чай, чи­и­то ко­ре­ни да­ти­рат още от Ста­рия за­вет, по ду­ми­те на отец Би­сер/. Тър­си се до­б­ра фа­ми­лия, за ко­я­то е чест да ста­не при­ем­но се­мей­с­т­во и та­ка на­та­тък-един оби­чай, кой­то хо­ра­та от на­ше­то чи­та­ли­ще из­пъл­ня­ват из­к­лю­чи­тел­но сър­ца­то и ав­тен­ти­ч­но, за­то­ва и бя­х­ме  на­г­ра­де­ни на На­ци­о­нал­ния съ­бор на Ро­жен. За­пи­сът на въз­с­та­но­в­ка­та на то­зи оби­чай се съ­х­ра­ня­ва във фон­да на Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей-Тър­го­ви­ще.

 -Твър­ди­те, че ра­бо­та­та с те­а­т­рал­на­та тру­па към чи­та­ли­ще­то е друг си­лен мо­мент във Ва­ша­та дей­ност. Раз­ка­же­те…

-Чи­та­ли­щ­на­та те­а­т­рал­на тру­па е съ­с­тав с тра­ди­ции, тук са вклю­че­ни хо­ра ен­ту­си­а­с­ти, ко­и­то ми­ле­ят за са­мо­дей­но­то твор­че­с­т­во и с удо­вол­с­т­вие се вклю­ч­ват в не­го. Ща­с­т­ли­ви сме, че с нас за пър­ви път ще ра­бо­ти ху­до­же­с­т­вен ръ­ко­во­ди­тел-про­фе­си­о­на­лист от Дра­ма­ти­чен те­а­тър-Тър­го­ви­ще, има­ме и но­во по­пъл­не­ние на тру­па­та в ли­це­то на об­щин­с­кия съ­ве­т­ник Да­мян Ива­нов. По­с­ле­д­на­та пи­е­са, ко­я­то се ре­пе­ти­ра е „Ма­мут” по Ста­ни­с­лав Стра­ти­ев. Не слу­чай­но, те­а­т­рал­ни­ят ко­ле­к­тив-Въ­бел бе от­ли­чен с го­ди­ш­на­та на­г­ра­да за из­ку­с­т­во и кул­ту­ра, раз­дел „Са­мо­дей­но твор­че­с­т­во”.

-Ка­к­во е от­но­ше­ни­е­то на въ­бел­с­ка­та об­щ­ност към вси­ч­ко то­ва, ко­е­то пра­ви­те за тях?

-Ге­рен­ча­ни са из­к­лю­чи­тел­но ак­ти­в­ни, с бу­д­но гра­ж­дан­с­ко чу­в­с­т­во, имат от­но­ше­ние към вси­ч­ко, ко­е­то се пра­ви в на­ше­то чи­та­ли­ще, то се ко­мен­ти­ра ед­ва ли не от А до Я. По то­зи на­чин те са наш ко­ре­к­тив, кри­ти­ч­ни­те им оцен­ки за нас са по­д­тик за още по-гра­ди­в­на дей­ност.

-Ре­ши­х­те ли ве­че за ка­к­во ще из­раз­хо­д­ва­те па­ри­ч­на­та су­ма от на­г­ра­да­та?

-Ве­ро­я­т­но с част от па­ри­те ще за­ку­пим та­ка не­об­хо­ди­ми­те ни му­зи­кал­ни сим­бе­ци, а  ос­та­на­ла­та су­ма ще бъ­де за раз­хо­ди­те по уча­с­тия във фе­с­ти­ва­ли.

-Кои са ли­ч­ни­те при­о­ри­те­ти в бъ­де­ща­та Ви ра­бо­та на се­к­ре­тар, г-жо Ма­но­ло­ва?

-Ще кон­цен­т­ри­рам уси­ли­я­та си вър­ху ра­бо­та­та по про­е­к­ти, още по-ак­ти­в­ни тря­б­ва да бъ­дат кон­та­к­ти­те ни с би­б­ли­о­те­ка­та, а съ­що та­ка един от ус­той­чи­ви­те ми при­о­ри­те­ти си ос­та­ва ра­бо­та­та с мла­ди­те хо­ра на кв.Въ­бел.

-В на­ве­че­ри­е­то сме на най-за­ду­ше­в­ни­те пра­з­ни­ци-Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на, ко­и­то пре­д­ра­з­по­ла­гат към но­ви твор­че­с­ки изя­ви. Ка­к­во го­т­ви Чи­та­ли­ще­то във Въ­бел по те­зи пра­з­ни­ч­ни по­во­ди?

 -В ход е по­д­го­то­в­ка­та на го­лям Ко­ле­ден кон­церт, в кой­то би­х­ме ис­ка­ли да вклю­чим изя­ви­те и на мла­ди­те, и на по-въз­ра­с­т­ни­те ни са­мо­дей­ци:тан­цов клуб „Ге­рен­че”, тан­цов клуб „Ге­рен­ци” с ръ­ко­во­ди­тел Ста­мен Ста­ме­нов, но­во­с­фор­ми­ра­на­та жен­с­ка пе­в­че­с­ка гру­па, фол­к­лор­на гру­па „Се­в­да­на”, гру­па­та за ав­тен­ти­чен фол­к­лор към Пен­си­о­нер­с­кия клуб / го­ле­ми ен­ту­си­а­с­ти!/ и др. То­зи ко­ле­ден пра­з­ник ще бъ­де на­ши­ят  по­да­рък към жи­те­ли­те на Въ­бел, към ко­и­то е на­со­че­на на­ша­та дей­ност и за ко­и­то це­ло­го­ди­ш­но се ста­ра­ем да вна­ся­ме по­зи­ти­в­на ат­мо­с­фе­ра и в дел­ник, и на пра­з­ник.

-На до­бър час!

Ин­тер­вю на ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *