КОЛЕДНАТА УКРАСА ГРЕЙВА НА 6 ДЕКЕМВРИ

С но­ви ор­на­мен­ти и гир­лян­ди ще бъ­де обо­га­те­на ко­ле­д­на­та ук­ра­са в Тър­го­ви­ще. Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция за­де­ли сре­д­с­т­ва за ре­монт на по­з­на­ти­те и за­ку­пу­ва­не на но­ви све­те­щи еле­мен­ти, ко­и­то ще бъ­дат раз­по­ло­же­ни в цен­т­рал­на­та гра­д­с­ка зо­на.

В ход е мон­ти­ра­не­то и на ук­ра­са­та по вхо­д­ни­те ар­те­рии на гра­да, къ­де­то се по­с­та­вят све­те­щи фи­гу­ри. За пър­ви път гир­лян­ди ще гре­ят и око­ло де­т­с­ки пло­ща­д­ки в жи­ли­щ­ни­те квар­та­ли на Тър­го­ви­ще. С по­с­та­вя­не­то им е ан­га­жи­ра­но об­щин­с­ко­то пре­д­п­ри­я­тие „Фло­ра”, ко­е­то раз­но­о­б­ра­зи из­по­л­з­ва­ни­те до­се­га еле­мен­ти. Вси­ч­ки те ще све­т­нат на 6 де­кем­в­ри. Тър­же­с­т­во­то за за­пал­ва­не све­т­ли­ни­те на ел­ха­та на пло­щад „Сво­бо­да” ще бъ­де на 12.12 от 17 ч. Об­щи­на Тър­го­ви­ще ще ор­га­ни­зи­ра кон­курс за най-ин­те­ре­с­на, ори­ги­нал­на и раз­но­о­б­ра­з­на вън­ш­на ук­ра­са. На­д­п­ре­ва­ра­та ще бъ­де в 2 ка­те­го­рии: за тър­го­в­с­ки обе­к­ти, вклю­чи­тел­но за­ве­де­ния, ка­к­то и за ча­с­т­ни до­мо­ве, ко­и­то ще пре­об­ра­зят фа­са­ди­те на сгра­ди­те и при­ле­жа­щи­те им про­с­т­ран­с­т­ва в ко­ле­д­на пре­мя­на. Кон­кур­сът ще стар­ти­ра на 6 и ще при­к­лю­чи на 20 де­кем­в­ри. В то­зи пе­ри­од вси­ч­ки же­ла­е­щи да уча­с­т­ват тря­б­ва да из­п­ра­тят сним­ки на вън­ш­на­та ук­ра­са на еле­к­т­рон­ния ад­рес на об­щи­на­та:  obshtina@targovishte.bg.На­г­ра­д­ни­ят фонд е по 200 ле­ва за по­бе­ди­те­ли­те, ка­к­то и по 100 ле­ва по­о­щ­ри­тел­на на­г­ра­да за те­х­ни­те по­д­г­ла­с­ни­ци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *