ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННАТА ЕРА

На­ци­о­на­лен фо­рум „Би­б­ли­о­те­ки­те днес” бе­ше про­ве­ден в НДК на 29 и 30 но­ем­в­ри. Дву­д­не­в­но­то съ­би­тие с ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие е пър­во­то по своя ха­ра­к­тер, на ко­е­то бя­ха пре­д­с­та­ве­ни но­ви­те въз­мо­ж­но­с­ти на би­б­ли­о­те­ки­те в ин­фор­ма­ци­он­но­то об­ще­с­т­во на XXI век.

Бя­ха об­съ­де­ни пер­с­пе­к­ти­ви­те за раз­ви­тие на би­б­ли­о­те­ки­те ка­то цен­т­ро­ве на ме­с­т­ни­те об­щ­но­с­ти и ро­ля­та им в пре­до­с­та­вя­не­то на до­с­тъп до ин­фор­ма­ция и еле­к­т­рон­ни ус­лу­ги, об­ра­зо­ва­ние, кул­ту­ра и уче­не през це­лия жи­вот.

Уча­с­тие в на­ци­о­нал­ния фо­рум взе­ха 700 пре­д­с­та­ви­те­ли на ре­ги­о­нал­ни­те, об­щин­с­ки и чи­та­ли­щ­ни би­б­ли­о­те­ки от ця­ла­та стра­на, обо­ру­д­ва­ни с ком­пю­тър­на те­х­ни­ка за без­п­ла­тен до­с­тъп по про­г­ра­ма­та „Гло­бал­ни би­б­ли­о­те­ки”. Фо­ру­мът е ор­га­ни­зи­ран от Фон­да­ция „Гло­бал­ни би­б­ли­о­те­ки – Бъл­га­рия” с по­д­к­ре­па­та на Фон­да­ция „Бил и Ме­лин­да Гейтс” и е част от ця­ло­с­т­на про­г­ра­ма за раз­ви­тие на об­ще­с­т­ве­ни­те би­б­ли­о­те­ки и съ­з­да­ва­не на ус­ло­вия за ра­вен до­с­тъп до ин­фор­ма­ция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *