Конкурс за коледна украса и на селата в община Търговище

Конкурс за коледна украса и на селата обявява Община Търговище. За първи път, 51 населени места и кварталите Въбел и Бряг, ще имат възможност да влязат в надпревара за  най-оригинално украсена  централна част и/или улици.

Продължете да четете Конкурс за коледна украса и на селата в община Търговище

Подновяват разрешенията на таксиметровите автомобили за 2017 г. след заплащане на данъка

Превозвачите, които ще извършват таксиметрови услуги за пътници през 2017 г., трябва да подадат заявление за разрешение за дейността и да платят съответния данък в Община Търговище. Към заявлението има пакет придружаващи документи за всеки автомобил.

Продължете да четете Подновяват разрешенията на таксиметровите автомобили за 2017 г. след заплащане на данъка

КОЛЕДНАТА УКРАСА ГРЕЙВА НА 6 ДЕКЕМВРИ

С но­ви ор­на­мен­ти и гир­лян­ди ще бъ­де обо­га­те­на ко­ле­д­на­та ук­ра­са в Тър­го­ви­ще. Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция за­де­ли сре­д­с­т­ва за ре­монт на по­з­на­ти­те и за­ку­пу­ва­не на но­ви све­те­щи еле­мен­ти, ко­и­то ще бъ­дат раз­по­ло­же­ни в цен­т­рал­на­та гра­д­с­ка зо­на.

Продължете да четете КОЛЕДНАТА УКРАСА ГРЕЙВА НА 6 ДЕКЕМВРИ

МАЛКИ ГРАДИНАРИ

Ден пре­ди та­з­го­ди­ш­ни­ят сняг да за­ва­ли, мал­ки­те гра­ди­на­ри от Де­т­с­ка гра­ди­на „Ве­се­лу­ш­ко” за­са­ди­ха лук, че­сън и жи­т­ни зрън­ца. В дво­ра на де­т­с­ко­то за­ве­де­ние мал­чу­га­ни­те и те­х­ни­те го­с­по­жи от гру­пи­те „Па­ла­в­ни­че” и „Звън­че” на­п­ра­ви­ха ле­хи­ч­ки, в ко­и­то при­ле­ж­но и с го­ля­мо же­ла­ние за­са­ди­ха кул­ту­ри­те.

Продължете да четете МАЛКИ ГРАДИНАРИ

ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА

Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Ни­ко­ла Ма­ри­нов” – Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин на пъ­ту­ва­ща­та из­ло­ж­ба „Ду­хът на ак­ва­ре­ла”. Ор­га­ни­за­то­ри на фо­ру­ма са Фон­да­ция „МЕ­Ж­ДУ­НА­РО­Д­НО АК­ВА­РЕЛ­НО ОБ­ЩЕ­С­Т­ВО – БЪЛ­ГА­РИЯ” (IWS Bulgaria), Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Бо­рис Ге­ор­ги­ев” – Вар­на и Арт га­ле­рия „Па­пи­йон”- Вар­на.

Продължете да четете ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА

НАЗДРАВЕ!

Иван­ка Бо­те­ва

Бо­же, Бо­же, ка­к­ви ми ти ра­бо­ти! Мал­ка­та бул­ка, уж бул­ка, пък иг­рае на то­п­че­та. Е, тръ­г­на на учи­ли­ще, ама не­що не й се учи, и Кон­дан е уче­ник, три го­ди­ни по­в­та­ря в един и съ­щи клас, но ще ста­ва та­т­ко от вто­ра­та си бул­ка. То и Ма­ну я свър­ши ед­на… За­туй ин­дий­ци­те са тол­коз мно­го­ми­ли­о­нен на­род. Да ос­та­вим тъм­на­та Ин­дия.

Продължете да четете НАЗДРАВЕ!

ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННАТА ЕРА

На­ци­о­на­лен фо­рум „Би­б­ли­о­те­ки­те днес” бе­ше про­ве­ден в НДК на 29 и 30 но­ем­в­ри. Дву­д­не­в­но­то съ­би­тие с ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие е пър­во­то по своя ха­ра­к­тер, на ко­е­то бя­ха пре­д­с­та­ве­ни но­ви­те въз­мо­ж­но­с­ти на би­б­ли­о­те­ки­те в ин­фор­ма­ци­он­но­то об­ще­с­т­во на XXI век.

Продължете да четете ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННАТА ЕРА

СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОРОВОТО ИЗКУСТВО

10.12.  2016 Г. Е ОБЯ­ВЕН ОТ ЮНЕ­С­КО ЗА СВЕ­ТО­ВЕН ДЕН НА ХО­РО­ВО­ТО ИЗ­КУ­С­Т­ВО. ДЕ­НЯТ ЩЕ БЪ­ДЕ ОТ­БЕ­ЛЯ­ЗАН НА МНО­ГО МЕ­С­ТА И В БЪЛ­ГА­РИЯ , А ЗА НА­ШИЯ РА­ЙОН КОН­ЦЕР­ТЪТ ЩЕ БЪ­ДЕ В ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ .

Продължете да четете СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОРОВОТО ИЗКУСТВО

ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИРМИТЕ ОТ РЕГИОНА

20 го­ди­ни Тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­на па­ла­та-Тър­го­ви­ще

Тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­на па­ла­та – Тър­го­ви­ще е про­дъл­жи­тел на ис­то­ри­че­с­ка тра­ди­ция на дей­но­ст­та на  Тър­го­в­с­ки­те па­ла­ти в Бъл­га­рия   в об­ласт Тър­го­ви­ще.

Продължете да четете ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИРМИТЕ ОТ РЕГИОНА