Кметът на Търговище направи публичен отчет за първата година от своето управление

Публичен отчет за първата година от мандата си направи на 23.11.2016 г. кметът на Търговище д-р Дарин Димитров. Той представи пред обществеността изпълнението по заложените приоритети и цели в управленската си програма, както и акцентите в процес на работа.

Продължете да четете Кметът на Търговище направи публичен отчет за първата година от своето управление

ОГРОМНO БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!

КА­У­ЗА

14322229_1228191270587815_2432032189502272475_n

Пре­ди ня­кол­ко броя Ви на­п­ра­ви­х­ме съ­п­ри­ча­с­т­ни към ис­то­ри­я­та за опе­ра­ци­я­та на мал­кия Бо­ж­ко от Тър­го­ви­ще. До­б­ра­та но­ви­на в то­зи брой е, че ну­ж­ни­те 6500 лв. за опе­ра­ци­я­та на пър­во­к­ла­с­ни­ка ве­че са съ­б­ра­ни.

Продължете да четете ОГРОМНO БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!

“ВПЕЧАТЛЕНИ СМЕ ОТ РАБОТАТА В ЕКИП НА МЛАДИТЕ ХОРА”

В Све­то­в­на­та се­д­ми­ца на пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во уче­ни­ци от Пър­во сре­д­но учи­ли­ще „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” се вклю­чи­ха в ини­ци­а­ти­ва­та с пър­вия за гим­на­зи­я­та ино­ва­ци­о­нен ла­гер.

Продължете да четете “ВПЕЧАТЛЕНИ СМЕ ОТ РАБОТАТА В ЕКИП НА МЛАДИТЕ ХОРА”

ВСЕКИ ЧОВЕК Е ГРАДИНАР НА СВОЯ ЖИВОТ

“Ме­ни­джър за един ден” е сред най-по­пу­ляр­ни­те ини­ци­а­ти­ви на Джу­ни­ър Ачий­в­мънт Бъл­га­рия. Тя се про­ве­ж­да еже­го­д­но и в над 100 дър­жа­ви по це­лия свят. За нас в Гла­с­ко бе ог­ром­на чест по­ка­на­та от г-жа Ро­си­ца Стан­ко­ва от I СУ „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци да уча­с­т­ва­ме в 15-то из­да­ние на ини­ци­а­ти­ва­та „Ме­ни­джър за един ден”, ор­га­ни­зи­ра­на от фон­да­ция „Джу­ни­ър Ачий­в­мънт Бъл­га­рия”.

Продължете да четете ВСЕКИ ЧОВЕК Е ГРАДИНАР НА СВОЯ ЖИВОТ

ДОБРОТАТА, ЧОВЕЩИНАТА И ПЕСЕНТА ЗА НАС СА ЕДНО

Име­то на сем.Еле­на и Асен Ва­си­ле­ви ми на­п­ра­ви впе­ча­т­ле­ние не­от­да­в­на, ко­га­то на юби­лей­ния пра­з­ник 25 г. от съ­з­да­ва­не­то на Об­ще­с­т­вен ко­ми­тет „В.Ле­в­с­ки” Тър­го­ви­ще, те бя­ха на­г­ра­де­ни в раз­де­ла „До­с­той­ни гра­ж­да­ни” за мно­го­го­ди­ш­но­то ор­га­ни­зи­ра­не и про­ве­ж­да­не на фол­к­лор­ни­те про­я­ви „С пе­с­ни­те на Сто­ян Ра­дев” и „Мост ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та”.

Продължете да четете ДОБРОТАТА, ЧОВЕЩИНАТА И ПЕСЕНТА ЗА НАС СА ЕДНО

ДЕЦАТА СЛЕДВАТ ЖИВИЯ ПРИМЕР НА РОДИТЕЛЯ

Ин­тер­вю с про­то­йе­рей Ана­то­ли от храм „Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но”

Отец Ана­то­ли е 41 го­ди­шен, тър­го­ви­ще­нец.  През 1999 г за­вър­ш­ва  Бо­го­с­ло­в­с­кия фа­кул­тет на  Шу­мен­с­кия уни­вер­си­тет. От 8 г. е све­ще­ник в Тър­го­ви­ще, слу­жи ка­то про­то­и­е­рей в цър­ко­вния храм „Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но”. Же­нен, с две де­ца бли­з­на­ци.

Продължете да четете ДЕЦАТА СЛЕДВАТ ЖИВИЯ ПРИМЕР НА РОДИТЕЛЯ

СТОЙНОСТНИ ДУХОВНИ ПРОЯВИ

По ини­ци­а­ти­ва на Ду­хо­вен цен­тър „Еве­ра” и чи­та­ли­ще „На­пре­дък1864″ на 12 но­ем­в­ри в Тър­го­ви­ще се про­ве­де сре­ща с проф. Да­мян По­п­х­ри­с­тов и ки­но­ре­жи­сьо­ра Мом­чил Ап. Ка­ра­ми­тев. Бе­ше про­же­к­ти­ран фил­ма „По стъ­п­ки­те на  на­ши­те пре­д­ци”. Сре­ща­та пре­ми­на при го­лям ин­те­рес от стра­на на тър­го­ви­щен­ци. За­ла­та бе­ше пре­пъл­не­на, бя­ха за­да­де­ни и мно­го въ­п­ро­си. Проф. По­п­х­ри­с­тов и Мом­чил Ка­ра­ми­тев от­де­ли­ха от сво­е­то вре­ме и за чи­та­те­ли­те на ве­с­т­ник „Зна­ме”.

Продължете да четете СТОЙНОСТНИ ДУХОВНИ ПРОЯВИ

Кметът награди най-успешните читалища в община Търговище

Читалище „Развитие – 1904” кв. Въбел бе отличено за цялостната си дейност на Годишните награди за най-успешни читалища в община Търговище.

Продължете да четете Кметът награди най-успешните читалища в община Търговище

Вандали повредиха 2 от фигурите на делфините в градския шадраван

По разпореждане на Община Търговище бяха демонтирани две от фигурите на делфини в градския шадраван. Причината е, че по тях са установени щети, причинени от вандали. Счупени са стойките, а по месинговите фигури има пукнатини.

Продължете да четете Вандали повредиха 2 от фигурите на делфините в градския шадраван