ОБНОВЯВАТ ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ТЪРГОВИЩЕ

На Об­щин­с­ко­то пре­д­п­ри­я­тие „Фло­ра” е въз­ло­же­на за­да­ча­та да из­ре­жат ви­со­ки­те то­по­ли до па­ме­т­ни­ка на Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то.

Продължете да четете ОБНОВЯВАТ ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ТЪРГОВИЩЕ

НОВИЯТ БЮДЖЕТ – ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛEМИ

 Мал­ко по­ве­че от ме­сец ос­та­ва до края на та­зи го­ди­на и в Об­щи­на Тър­го­ви­ще ве­че се по­д­го­т­вя бю­дже­та за 2017-та.  По то­зи по­вод раз­го­ва­рях със зам. кме­та на Об­щи­на­та Ва­лен­тин Вел­чев. Той ръ­ко­во­ди ре­со­ри­те: „Бю­джет и сче­то­во­д­с­т­во”, „Ме­с­т­ни да­нъ­ци и та­к­си” и „Об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност”.

Продължете да четете НОВИЯТ БЮДЖЕТ – ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛEМИ