РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК “ЗНАМЕ” – ОБНОВЕНА ДО НЕУЗНАВАЕМОСТ

След ка­то с ре­ше­ние на Об­щин­с­кия съ­вет це­ли­ят пър­ви етаж на къ­ща­та на ул.”Ан­тим I” 31 бе­ше пре­до­ста­вен на в.”Зна­ме” за срок от 10 го­ди­ни, по­с­ле­д­ва и дъл­го­о­ча­к­ва­ни­ят ре­монт.

В ин­те­рес на ис­ти­на­та тря­б­ва да ка­жем, че те­зи по­ме­ще­ния не бя­ха ос­ве­жа­ва­ни, ни­то ре­мон­ти­ра­ни по­ве­че от 10 го­ди­ни. Вси­ч­ко бе­ше за­не­ма­ре­но, ед­на от сте­ни­те беше по­д­пу­х­на­ла от во­ден теч, изобщо, ус­ло­ви­ята за ра­бо­та в тази стара къща бяха под вся­ка­к­ва кри­ти­ка.

И ста­на чу­до! Се­га, след ре­мон­та, все­ки, кой­то е по­се­тил ре­да­к­ци­я­та от­бе­ля­з­ва, че атмосферата тук е ко­рен­но про­ме­не­на. То­ва пре­об­ра­же­ние го сто­ри­ха мъ­же­те от бри­га­да­та на До­б­рин До­б­рев /Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие СОД/, ко­и­то мно­го усър­д­но, ка­че­с­т­ве­но и опе­ра­ти­в­но ра­бо­ти­ха до­ри в по­чи­в­ни­те дни – та­ка, че мал­ко пре­ди да за­ва­ли пър­вият сняг, ре­да­к­ци­он­ни­ят екип да за­ра­бо­ти при при­ли­ч­ни ус­ло­вия.

А ка­к­во то­ч­но е на­п­ра­ве­но – за­по­вя­дай­те да ви­ди­те! Из­ка­з­ва­ме бла­го­дар­ност към вси­ч­ки май­с­то­ри от бри­га­да­та, ка­к­то и на фир­ми­те Гла­с­ко и „Ме­бел Стил”, ко­и­то ни по­д­к­ре­пи­ха при обо­ру­д­ва­не­то.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *