ДА ДАДЕМ ШАНС НА МОЖЕЩИТЕ И УСПЕШНИТЕ С БЮЛЕТИНА №17

snimka_d-r-stoianova

Ува­жа­е­ми жи­те­ли на об­ласт Тър­го­ви­ще,

На 13 но­ем­в­ри ни пре­д­с­тои мно­го ва­жен из­бор. Из­бор, от кой­то за­ви­си ста­бил­но­ст­та и про­с­пе­ри­те­та на Бъл­га­рия.

Из­бор, след кой­то пред Бъл­га­рия ще има две въз­мо­ж­но­с­ти. Ед­на­та во­ди към ме­ж­ду­на­ро­д­на изо­ла­ция, за­м­ра­зя­ва­не на ев­ро­пей­с­ки­те фон­до­ве и ко­ру­п­ция. Дру­га­та въз­мо­ж­ност е Бъл­га­рия да ста­ва все по-сил­на и раз­ви­та дър­жа­ва. За то­ва вси­ч­ки ние тря­б­ва да ре­шим ка­к­ва Ро­ди­на ис­ка­ме да има­ме и да се про­ти­во­по­с­та­вим на опи­та Бъл­га­рия да бъ­де раз­ру­ше­на. Днес ние се ну­ж­да­ем от Ва­ше­то до­ве­рие, за да про­дъл­жат ре­зул­та­ти­те, ко­и­то ги има на ме­с­т­но и на­ци­о­нал­но ни­во. До­ка­за­ли сме, че съ­в­ме­с­т­на­та ра­бо­та ме­ж­ду ин­с­ти­ту­ци­и­те е за­лог за ус­пе­ш­ни ре­зул­та­ти и га­рант за ста­бил­ност на дър­жа­ва­та. А ста­бил­но­ст­та на дър­жа­ва­та в мо­мен­та пре­ми­на­ва през пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри.

За 10 го­ди­ни ГЕРБ до­ка­за, че мо­же да но­си от­го­вор­ност ка­к­то в дър­жа­в­но­то уп­ра­в­ле­ние, та­ка и в ме­с­т­на­та власт. Днес вси­ч­ки тря­б­ва да по­е­мем сво­я­та от­го­вор­ност – пред де­ца­та си, пред об­ще­с­т­во­то, от­го­вор­ност за бъ­де­ще­то на Бъл­га­рия. А то­ва мо­же да се слу­чи са­мо ако бъ­дем обе­ди­не­ни и да­дем шанс на мо­же­щи­те и ус­пе­ш­ни­те, на те­зи, ко­и­то до­ка­за­ха, че мо­гат да уп­ра­в­ля­ват.

Днес по­ве­че от вся­ко­га ни е ну­ж­на пре­зи­ден­т­с­ка двой­ка, ко­я­то да пре­д­с­та­вя до­с­той­но стра­на­та ни пред све­та, ко­я­то да ра­бо­ти за вън­ш­на по­ли­ти­ка, ос­но­в­ана на на­ци­о­нал­ния ин­те­рес на стра­на­та. Уве­ре­на съм, че кан­ди­да­ти­те на ГЕРБ Це­ц­ка Ца­че­ва и ви­це­а­д­ми­рал Пла­мен Ма­ну­шев ще ра­бо­тят един­с­т­ве­но в та­зи по­со­ка. Го­с­по­жа Ца­че­ва е ис­тин­с­ки ли­дер, кой­то през ця­ла­та си по­ли­ти­че­с­ка ка­ри­е­ра се е ръ­ко­во­дил един­с­т­ве­но от ин­те­ре­си­те на гра­ж­да­ни­те и е за­щи­та­вал бъл­гар­с­ки­те де­мо­к­ра­ти­ч­ни цен­но­с­ти. До нея за­с­та­на един чо­век с бе­зу­кор­на про­фе­си­о­нал­на ка­ри­е­ра в ар­ми­я­та – ви­це­а­д­ми­рал Пла­мен Ма­ну­шев. С не­об­хо­ди­мия ме­ж­ду­на­ро­ден опит – в ди­п­ло­ма­ти­че­с­ка­та ра­бо­та и НА­ТО, ка­к­то и в из­пъл­ни­тел­на­та власт и в пар­ла­мен­та, ка­то ви­це­п­ре­зи­дент то­зи до­с­то­ен бъл­га­рин е в съ­с­то­я­ние да от­с­то­я­ва ин­те­ре­си­те на Бъл­га­рия.

Кан­ди­да­ти­те на ГЕРБ Це­ц­ка Ца­че­ва и ви­це­а­д­ми­рал Ма­ну­шев зна­ят и са по­ка­за­ли на пра­к­ти­ка, че са от­го­вор­ни за сво­и­те ре­ше­ния и дей­с­т­вия пред хо­ра­та. Си­гур­на съм, че имен­но те ще за­па­зят дър­жа­ва­та, на ко­я­то слу­жат и дър­жа­в­но­ст­та в не­й­ни­те ин­с­ти­ту­ции.

За то­ва, вси­ч­ки ние, на 13 но­ем­в­ри тря­б­ва да на­п­ра­вим ра­зум­ния из­бор с бюлетина №17 и да­дем въз­мо­ж­ност да про­дъл­жи из­г­ра­ж­да­не­то и раз­ви­ти­е­то на Бъл­га­рия.

С ува­же­ние:

Д-р Вен­ка Сто­я­но­ва, На­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел и об­ла­с­тен ко­ор­ди­на­тор
на ПП ГЕРБ-Тър­го­ви­ще

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *