“БЕЗ ТЯХ НЯМАШЕ ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ”

С из­пъл­не­ния на во­ен­ни мар­шо­ве от Ду­хо­вия ор­ке­с­тър с ръ­ко­во­ди­тел Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва за­по­ч­на по­к­ло­не­ни­е­то пред Вой­ни­ш­кия па­ме­т­ник в Тър­го­ви­ще.

SONY DSC

По тра­ди­ция, на Ар­хан­ге­ло­ва за­ду­ш­ни­ца тър­го­ви­щен­ци от­да­ват по­чит към за­ги­на­ли­те знай­ни и не­з­най­ни ге­рои за сво­бо­да­та на Бъл­га­рия. Имен­но по то­зи по­вод уче­ни­ци от пър­ви „б” и вто­ри „б” клас на Пър­во сре­д­но учи­ли­ще „Св. Се­д­мо­чил­с­ле­ни­ци” бя­ха по­д­го­т­ви­ли ли­те­ра­тур­на ком­по­зи­ция. Па­т­ри­о­ти­з­мът в гла­са на мал­чу­га­ни­те по вре­ме на ре­ци­та­ла раз­чу­в­с­т­ва съ­б­ра­ли­те се тър­го­ви­щен­ци пред па­ме­т­ни­ка.

„Ако има с ка­к­во да се гор­де­ем през ве­ко­ве­те, пре­жи­ве­ни на бур­ния Бал­кан­с­ки по­лу­о­с­т­ров – то­ва е бъл­гар­с­ка­та ар­мия, то­ва е че­ст­та на бъл­гар­с­ко­то оръ­жие, то­ва е си­ла­та на бъл­гар­с­кия дух! Без тях днес ня­ма­ше да я има Бъл­га­рия”, ка­за по вре­ме на па­на­хи­да­та д-р То­ня Лю­бе­но­ва от Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей.

Ор­га­ни­за­тор на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то бя­ха Об­щи­на Тър­го­ви­ще и Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей.

Вен­ци и цве­тя пред Вой­ни­ш­кия па­ме­т­ник по­д­не­со­ха кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Све­т­лин Бо­нев, се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, по­ли­ти­че­с­ки пар­тии и гра­ж­да­ни. Те­ма­ти­ч­ни­те ек­с­по­зи­ции на му­зея бя­ха от­во­ре­ни за по­се­ще­ние в де­ня на Ар­хан­ге­ло­ва за­ду­ш­ни­ца. А отец Ана­то­ли от­с­лу­жи за­у­по­кой­на мо­ли­т­ва за за­ги­на­ли­те.

Текст и сним­ки:

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *