Пет робота влязоха в библиотеката

С по­ре­ди­ца от без­п­ла­т­ни се­ми­на­ри за ра­бо­та с ро­бо­та Финч (finch roborts) про­ве­де­ни от 15 до 23 ок­том­в­ри 2016 г., бъл­гар­с­ки­те би­б­ли­о­те­ки се при­съ­е­ди­ня­ват към ини­ци­а­ти­ви­те, ор­га­ни­зи­ра­ни по вре­ме на Ев­ро­пей­с­ка­та се­д­ми­ца на про­г­ра­ми­ра­не­то (Europe Code Week).

Се­ми­на­ри­те са ор­га­ни­зи­ра­ни от По­сол­с­т­во­то на САЩ в Бъл­га­рия и Фон­да­ция „Глоб@лни би­б­ли­о­те­ки – Бъл­га­рия” в съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во с ре­ги­о­нал­ни­те би­б­ли­о­те­ки във Вар­на, Ве­ли­ко Тър­но­во, Га­б­ро­во, Пло­в­див, Сли­вен, Со­фия, Ста­ра За­го­ра, Тър­го­ви­ще и Раз­г­рад, и с гра­д­с­ка­та би­б­ли­о­те­ка в Ди­ми­т­ро­в­г­рад.

На 17.10 и 21.10 пет ро­бо­та Финч вля­зо­ха в де­т­с­кия от­дел на РБ”Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще, за да по­ка­жат на уче­ни­ци­те от III и V клас на I ОУ „Хри­с­то Бо­тев” как по за­ба­вен и ле­сен на­чин мо­гат да раз­ви­ят ком­пю­тър­ни­те си уме­ния и да на­п­ра­вят сво­и­те пър­ви стъ­п­ки в про­г­ра­ми­ра­не­то. То­ва е нов вид ро­бот за обу­че­ние по ком­пю­тър­ни на­у­ки, про­во­ки­ращ въ­о­б­ра­же­ни­е­то на де­ца­та. Раз­ра­бо­тен e в САЩ  ка­то ди­зай­нът и фун­к­ци­о­нал­но­ст­та му са ре­зул­тат от че­ти­ри­го­ди­ш­но про­у­ч­ва­не на ин­с­ти­ту­та Carnegie Mellon. Пре­по­да­ва­те­лят Ва­лен­ти­на Яна­ки­е­ва обя­с­ни на за­ин­т­ри­гу­ва­ни­те де­ца, че ро­бо­тът Финч е пре­д­на­з­на­чен да по­д­по­ма­га ов­ла­дя­ва­не­то на ре­ди­ца ези­ци за про­г­ра­ми­ра­не. За­да­вай­ки раз­ли­ч­ни ко­ман­ди, чрез спе­ци­ал­на про­г­ра­ма, те мо­гат да на­ка­рат Финч да се дви­жи, да сме­ня цве­та си и до­ри да го­во­ри. Ро­бо­тът Финч е съ­з­да­ден с ня­кол­ко ни­ва на сло­ж­ност. В най-ви­со­ко­то се за­да­ват мно­же­с­т­во па­ра­ме­т­ри, на­при­мер но­ти, чрез ко­и­то мо­же да бъ­де на­ка­ран да из­пъл­ня­ва це­ли ме­ло­дии. И още – по­со­ч­вай­ки му раз­ли­ч­ни гра­ду­си, той се дви­жи и за­ви­ва, ка­то до­ри из­пъл­ня­ва фи­гу­ри. Към ро­бо­та мо­же да се при­к­ре­пи флу­ма­с­тер и та­ка той ри­су­ва, ко­е­то го пра­ви още по-ат­ра­к­ти­вен. Кур­со­ве бя­ха про­ве­де­ни и в град По­по­во, за да мо­гат и там де­ца­та да се до­ко­с­нат до ино­ва­ти­в­ни­те те­х­но­ло­гии. С ро­бо­ти­те  ра­бо­ти­ха и уче­ни­ци­те от Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия по ико­но­ми­че­с­ка ин­фор­ма­ти­ка „Джон Ата­на­сов”. Пет­те ро­бо­та са да­ре­ние на Ре­ги­о­нал­на­та би­б­ли­о­те­ка и с тях ще се ор­га­ни­зи­рат до­пъл­ни­тел­ни иг­ри и се­ми­на­ри.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *