Избираме петия президент

В не­де­ля ще се съ­с­то­ят из­бо­ри­ за пе­ти пре­зи­дент на Бъл­га­рия. Ка­к­ва е го­то­в­но­ст­та за то­зи ва­жен ден, как вър­ви по­д­го­то­в­ка­та за не­го, има ли на­ру­ше­ния до то­зи мо­мент – въ­п­ро­си, ко­и­то за­да­до­х­ме на Гер­га­на Цо­не­ва, пре­д­се­да­тел на Ра­йон­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия в Тър­го­ви­ще.

-Вси­ч­ко вър­ви нор­мал­но, по­д­го­то­в­ка­та е в пъ­лен ход, съ­о­б­ра­з­но ука­за­ни­я­та на ЦИК, ин­фор­ми­ра тя за „Зна­ме”. -Днес при­к­лю­ч­ват обу­че­ни­я­та на чле­но­ве­те на се­к­ци­он­ни­те из­би­ра­тел­ни ко­ми­сии в пет­те тър­го­ви­щ­ки об­щи­ни. Кол­ко­то до на­ру­ше­ни­я­та, при нас е по­с­тъ­пи­ла ед­на жал­ба за по­с­та­ве­ни аги­та­ци­он­ни ма­те­ри­а­ли, ко­и­то не от­го­ва­рят на изи­с­к­ва­ни­я­та на из­бор­ния ко­декс. След на­ша про­вер­ка ма­те­ри­а­ли­те бя­ха из­зе­ти.

 По­лу­ча­ва­ме за­пи­т­ва­ния от на­ши съ­г­ра­ж­да­ни как то­ч­но тря­б­ва да се гла­су­ва в из­бор­ния ден. Ето на­ше­то по­я­с­не­ние – ко­га­то гла­со­по­да­ва­те­лят вле­зе в из­бор­но­то по­ме­ще­ние, той по­да­ва ли­ч­на­та си кар­та на член на СИК, кой­то на­ми­ра име­то му в два­та из­би­ра­тел­ни спи­съ­ка – по един за из­бо­ра за пре­зи­дент и ви­це­п­ре­зи­дент и за ре­фе­рен­дум. 

Ако фи­гу­ри­ра там по­лу­ча­ва бю­ле­ти­на за гла­су­ва­не в из­бо­ри­те на пре­зи­дент и ви­це­п­ре­зи­дент, на ко­я­то има сло­жен един пе­чат и бю­ле­ти­на за гла­су­ва­не в ре­фе­рен­ду­ма с пра­зен плик. Гла­со­по­да­ва­те­лят вли­за в ка­би­на­та за гла­су­ва­не с бю­ле­ти­ни­те и там в ква­д­ра­т­че­то сре­щу пре­д­по­чи­та­ния кан­ди­дат от­бе­ля­з­ва със син хи­ми­кал със знак Х или V своя вот. Мо­же да за­чер­тае и ква­д­ра­т­че­то „Не по­д­к­ре­пям ни­ко­го”.

При гла­су­ва­не­то за ре­фе­рен­дум мо­же да се за­чер­тае ква­д­ра­т­че „да” или „не” са­мо на един или два от въ­п­ро­си­те. След ка­то гла­со­по­да­ва­те­лят за­чер­тае своя вот в бю­ле­ти­на­та за из­бор на пре­зи­дент и ви­це­п­ре­зи­дент я сгъ­ва по на­чи­на, кой­то му е бил по­ка­зан от СИК  още с връ­ч­ва­не­то на бю­ле­ти­на­та. При сгъ­ва­не­то е ва­ж­но да се за­па­зи тай­на­та на во­та и мя­с­то­то, оп­ре­де­ле­но за пе­ча­ти да ос­та­не от вън­ш­на­та стра­на.

Бю­ле­ти­на­та за ре­фе­рен­ду­ма се сла­га в пли­ка и ед­ва то­га­ва из­би­ра­те­лят из­ли­за от ка­би­на­та за гла­су­ва­не.

Бю­ле­ти­на­та за из­бор на пре­зи­дент и ви­це­п­ре­зи­дент се по­д­пе­ча­т­ва с вто­ри пе­чат на СИК и се пу­с­ка в ур­на­та. След то­ва в дру­га ур­на се пу­с­ка и пли­ка с бю­ле­ти­на­та за ре­фе­рен­ду­ма. Гла­со­по­да­ва­те­лят по­лу­ча­ва ли­ч­на­та си кар­та от СИК и из­ли­за от из­бор­но­то по­ме­ще­ние.    

ДЕЯНА ВЪЛЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.