Избраха мис и мистър топ лица на Tърговище

По­бе­ди­тел­ка в мо­д­но­то шоу на се­зо­на в Топ ли­ца на  Тър­го­ви­ще ста­на 21-го­ди­ш­на­та тър­го­ви­щка ча­ро­в­ни­ца Те­о­до­ра Не­дел­че­ва.

Ти­т­ла­та Ми­с­тър Топ ли­це на Тър­го­ви­ще-2016 та­зи го­ди­на при­на­д­ле­жи на Мла­ден Ива­нов.  Те­о­до­ра е сту­ден­т­ка в Ико­но­ми­че­с­кия уни­вер­си­тет в град Вар­на, а лъ­че­зар­но­то и при­съ­с­т­вие на сте­на­та  бе бур­но ап­ло­ди­ра­на от пу­б­ли­ка­та в Blue magic.

img_0321

На­ци­о­нал­на­та на­г­ра­да мис Бъл­гар­с­ки топ ли­ца-Тър­го­ви­ще оти­де при Сте­фа­ни Ни­ко­ло­ва.  При мъ­же­те пър­ви в на­ци­о­нал­ния фор­мат ста­на ма­чо­то Али Али­ев.  Ек­с­к­лу­зи­в­ни­ят фе­шън фо­рум се про­ве­де в Ка­те­д­ра­ла­та на но­щ­ния све­т­с­ки жи­вот в Тър­го­ви­ще – клуб Blue magic, пред око­ло 200 ду­ши ен­ту­си­а­зи­ра­на пу­б­ли­ка, во­дещ бе со­б­с­т­ве­ни­кът на мо­д­на аген­ция Идея При­ма – Ди­ми­тър Ува­ли­ев.

За 16-а по­ре­д­на го­ди­на ос­но­вен ме­ди­я­пар­т­ньор на Топ ли­ца на Тър­го­ви­ще бе ве­с­т­ник Зна­ме.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *