Юбилеен празник на храм “Св.Йоан Рилски”

Де­нят 19 ок­том­в­ри- хра­мо­ви­ят пра­з­ник на тър­го­ви­щ­ка­та цър­к­ва  „Св.Ио­ан Рил­с­ки” за­по­ч­на с тър­же­с­т­ве­на Све­та ли­тур­гия, от­с­лу­же­на от Вар­нен­с­кия и Ве­ли­ко­п­ре­с­ла­в­с­кия Ми­т­ро­по­лит Йо­ан.

С по­до­ба­ва­щи юби­лей­ни про­я­ви бя­ха оз­на­ме­ну­ва­ни  и две­те го­ди­ш­ни­ни: 80 г. от съ­г­ра­ж­да­не­то на хра­ма и 130 г. от ро­ж­де­ни­е­то на Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей.

Ос­вен ин­те­ре­с­на­та про­я­ва „С пла­мъ­ка на вя­ра­та”-из­ло­ж­ба от ико­ни и цър­ко­в­на ут­вар , кул­ми­на­ци­я­та на пра­з­ни­ка се съ­с­тоя в Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър с го­лям юби­ле­ен кон­церт „Хра­мът”.

В не­го взе­ха уча­с­тие цър­ко­в­ни­те хо­ро­ве на два­та гра­д­с­ки хра­ма, хо­ро­ве­те „Зла­т­на ли­ра” и „Ро­д­на пе­сен” и др. Бя­ха връ­че­ни и по­че­т­ни гра­мо­ти на да­ри­те­ли, по­ма­га­ли на хра­ма през го­ди­ни­те.

Къв вси­ч­ко то­ва би­х­ме до­ба­ви­ли и при­но­са за раз­ви­ти­е­то на храм „Св.Иван Рил­с­ки”  ка­к­то на  цър­ко­в­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во, та­ка и  на ав­то­ри­те­та, енер­ги­я­та и уси­ли­я­та  на ста­в­ро­фо­рен ико­ном Сла­в­чо Про­да­нов, ко­го­то ми­ря­ни­те и на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни ува­жа­ват и по­чи­тат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *