ПОКЛОН ПРЕД СТОИЦИЗМА И КУРАЖА НА ТЪРГОВИЩКИТЕ ЛЕКАРИ!

Ин­тер­вю с д-р Иван СВЕ­ТУЛ­КОВ, из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор на МБАЛ-Тър­го­ви­ще АД

При по­с­ле­д­но про­у­ч­ва­не на Сдру­же­ни­е­то на Об­ла­с­т­ни­те бол­ни­ци, на въ­п­ро­са- фор­му­ли­рай­те три от най-зна­чи­ми­те про­б­ле­ми в сфе­ра­та, в ко­я­то ра­бо­ти­те, 99% от ан­ке­ти­ра­ни­те, ог­ла­вя­ва­щи бол­ни­ч­ни за­ве­де­ния, по­с­та­вят на пър­ва по­зи­ция КА­Д­РО­ВИЯ ПРО­Б­ЛЕМ. Д-р Све­тул­ков, ка­къв е бро­ят на  ле­ка­ри­те в МБАЛ-Тър­го­ви­ще и как ги мо­ти­ви­ра­те да ра­бо­тят?

– Ка­то ця­ло, ка­д­ро­ви­ят про­б­лем и при нас е най-зна­чи­ми­ят. От 650 ду­ши пер­со­нал в ця­ла­та бол­ни­ца, 120 от тях са ле­ка­ри. Във вся­ко ед­но от от­де­ле­ни­я­та има­ме изя­ве­ни спе­ци­а­ли­с­ти на ре­пу­б­ли­кан­с­ко ни­во. Не е тай­на, че  в на­ша­та бол­ни­ца се при­ла­гат  най-съ­в­ре­мен­ни ме­то­ди на ле­че­ние, ко­и­то се при­ла­гат в ця­ла Ев­ро­па. Ино­ва­ти­в­ни­те пра­к­ти­ки се на­ла­гат по­ч­ти във вси­ч­ки от­де­ле­ния: ен­до­с­ко­п­с­ка­та хи­рур­гия, ен­до­с­ко­п­с­ка­та уро­ло­гия, ор­то­пе­дия, ста­в­но­то про­те­зи­ра­не- в те­зи сфе­ри тър­го­ви­щ­ка­та об­л­ни­ца има из­к­лю­чи­тел­ни ус­пе­хи, за­то­ва и ре­ди­ца па­ци­ен­ти от дру­ги на­се­ле­ни ме­с­та тър­сят на­ши­те ме­ди­цин­с­ки ус­лу­ги. Но ле­ка­ри­те не до­с­ти­гат, има­ме 42 сво­бо­д­ни длъ­ж­но­с­ти  за ле­ка­ри. Как мо­ти­ви­ра­ме на­ши­те спе­ци­а­ли­с­ти? На­в­ся­къ­де то­ва ста­ва с до­б­ри би­то­ви ус­ло­вия, с до­б­ра апа­ра­ту­ра и съ­в­сем не на по­с­ле­д­но мя­с­то- с до­б­ро за­п­ла­ща­не. При­з­на­вам, мо­га да по­не­са кри­ти­ка със за­п­ла­ща­не­то на ле­кар­с­кия труд, но то­ва е по обя­с­ни­ми при­чи­ни, всле­д­с­т­вие на ре­ди­ца не­у­ре­ди­ци при се­га­ш­на­та ико­но­ми­че­с­ка и со­ци­ал­на об­с­та­но­в­ка- все по-мал­ко са сре­д­с­т­ва­та, от­пу­с­ка­ни за оп­ти­ми­зи­ра­не на ле­кар­с­кия труд.  То­зи ви­со­ко­о­т­го­во­рен, из­к­лю­чи­тел­но зна­чим ле­кар­с­ки труд би тря­б­ва­ло да по­лу­чи своя фи­нан­сов ек­ви­ва­лент, ви­на­ги ще твър­дя, че ле­ка­ри­те тря­б­ва да по­лу­ча­ват аде­к­ва­т­но за­п­ла­ща­не за своя труд. Са­мо то­га­ва те ще ос­та­ват  при нас.  С от­во­ре­ни обя­тия сме, до­б­ре до­шъл е при нас все­ки млад спе­ци­а­ли­зант, кой­то има же­ла­ние да пра­к­ти­ку­ва в на­ша­та бол­ни­ца. За­що­то ле­ка­ри­те- то­ва са хо­ра­та, на чи­и­то зна­ния и опит се кре­пи и ав­то­ри­те­тът на вся­ко бол­ни­ч­но за­ве­де­не.

-Кол­ко мла­ди,но­во­за­вър­ши­ли ле­ка­ри са по­с­тъ­пи­ли при Вас през по­с­ле­д­на­та го­ди­на?

-10 спе­ци­а­ли­зан­ти с раз­ли­ч­ни спе­ци­ал­но­с­ти от раз­ли­ч­ни гра­до­ве на стра­на­та по­с­тъ­пи­ха при нас през по­с­ле­д­ни­те ме­се­ци, на­дя­вам се по-го­ля­ма­та част от тях да се за­дър­жат, тъй ка­то въз­ра­с­то­ви­ят про­б­лем и при нас е мно­го го­лям.  Сре­д­на­та въз­раст на ле­ка­ри­те при нас е 55 г, но фи­зи­о­ло­ги­я­та си ка­з­ва ду­ма­та, ако та­ка вър­ви, да 10 г. ле­ка­ри­те ще на­ма­ле­ят с 50% и ако не по­с­тъ­пят но­ви, по-мла­ди ка­д­ри, тен­ден­ци­я­та е мно­го тре­во­ж­на. – Ка­к­ва­то, впро­чем ,е и тен­ден­ци­ята в на­ци­о­на­лен ма­щаб. Спо­ред ед­но от про­у­ч­ва­ни­я­та на Ле­кар­с­кия съ­юз, 2/3 от за­вър­ши­ли­те ле­ка­ри или за­по­ч­ват ра­бо­та в стра­на­та, но не по спе­ци­ал­но­ст­та, или на­пу­с­кат Бъл­га­рия по по­ня­т­ни при­чи­ни… За­то­ва оне­зи от ко­ле­ги­те, ко­и­то ос­та­ват и ра­бо­тят в Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца, тря­б­ва да бъ­дат по­з­д­ра­ве­ни, по­к­лон до зе­мя­та за те­х­ния сто­и­ци­зъм, за тя­х­на­та от­да­де­ност на про­фе­си­я­та ЛЕ­КАР, за ку­ра­жа все­ки ден да от­с­то­я­ват  ви­со­ко­ху­ман­на­та  и бла­го­ро­д­на ми­сия на хо­ра­та в бя­ло.

По­з­д­ра­вя­вам вси­ч­ки ле­ка­ри и те­х­ни­те се­мей­с­т­ва с пра­з­ни­ка на Бъл­гар­с­кия ле­кар!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *