Ден на отворените врати в Държавен архив

По слу­чай про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник на бъл­гар­с­ки­те ар­хи­ви­с­ти в Дър­жа­вен ар­хив – Тър­го­ви­ще бе обя­вен Ден на от­во­ре­ни­те вра­ти. Ини­ци­а­ти­ва­та е на Дър­жа­в­на аген­ция “Ар­хи­ви” и е по по­вод 65-го­ди­ш­ни­на­та на ор­га­ни­зи­ра­но­то ар­хи­в­но де­ло в Бъл­га­рия.

img_20161010_112835

Пър­во­то, ко­е­то го­с­ти­те има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да раз­г­ле­дат бе из­ло­ж­ба­та „Съ­х­ра­не­ни за­ви­на­ги, до­с­тъ­п­ни за все­ки­го”. С нея ор­га­ни­за­то­ри­те пре­д­с­та­ви­ха до­ку­мен­ти от фон­до­во­то бо­га­т­с­т­во на ар­хи­ва. Вся­ка об­щи­на от об­ла­ст­та бе пре­д­с­та­ве­на с раз­ли­ч­ни ва­ж­ни съ­би­тия, ко­и­то Дър­жа­вен ар­хив – Тър­го­ви­ще па­зи и съ­х­ра­ня­ва през го­ди­ни­те. Сред го­с­ти­те на про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник на ар­хи­ви­с­ти­те бя­ха и до­с­та уче­ни­ци. Те има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да раз­г­ле­дат и да пи­п­нат осо­бе­но цен­ни ар­хи­в­ни до­ку­мен­ти и да се за­по­з­на­ят с ра­бо­та­та, ко­я­то ек­с­пер­ти­те в ин­с­ти­ту­ци­я­та из­вър­ш­ват все­ки ден.

img_20161010_111838

На го­с­ти­те бя­ха по­ка­за­ни още въз­мо­ж­но­с­ти­те за тър­се­не на ин­фор­ма­ция на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ния сайт на Дър­жа­в­на аген­ция „Ар­хи­ви” и ди­ги­тал­ни­те ко­ле­к­ции от до­ку­мен­ти. Осо­бен ин­те­рес в най-мал­ки­те по­се­ти­те­ли пре­ди­з­ви­ка­ха ар­хи­во­х­ра­ни­ли­ща­та и ин­фор­ма­ци­он­на­та си­с­те­ма на ар­хи­ви­те. Де­ца­та се до­ко­с­на­ха до ста­ри из­да­ния на ве­с­т­ни­ци, сним­ков ма­те­ри­ал и до­ку­мен­ти.

img_20161010_115628

В Де­ня на от­во­ре­ни­те вра­ти Све­т­лин Бо­жи­нов, на­чал­ник от­дел Дър­жа­вен ар­хив – Тър­го­ви­ще връ­чи гра­мо­ти на да­ри­те­ли и при­я­те­ли на ин­с­ти­ту­ци­я­та, сред ко­и­то Стой­ка Те­о­до­си­е­ва, То­дор Кам­джа­лов, Ге­ор­ги Ги­нев, Ге­ор­ги Ива­нов и Ва­лен­тин Ве­ли­нов. При­по­м­ня­ме, че Дър­жа­вен ар­хив – Тър­го­ви­ще е съ­з­да­ден през март 1963 г. Към 1 юли 2016 г. фон­до­ва­та на­ли­ч­ност на ар­хи­ва вклю­ч­ва 2400 ар­хи­в­ни фон­да, от ко­и­то 2320 – уч­ре­ж­ден­с­ки, 80 – от ли­чен про­из­ход и 689 – от би­в­шия пар­ти­ен ар­хив на БКП с об­що 168 647 ар­хи­в­ни еди­ни­ци и 1121, 49 ли­ней­ни ме­т­ра.

Текст и снимки: Симона Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *