ЗАПОЧВАМЕ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА С УМЕРЕН ОПТИМИЗЪМ

Разговор с Да­ри­на ДИ­МИ­Т­РО­ВА,на­чал­ник РУО-Тър­го­ви­ще

darina_dimitrova_rio

– Г-жо Ди­ми­т­ро­ва ,вси­ч­ки  Вие- учи­те­ли­те, уче­ни­ци­те, ко­ле­ги­те Ви от уп­ра­в­ле­ни­е­то, вси­ч­ки Вие се­га сте най-ва­ж­ни те­зи дни, тъй ка­то те­ма­та учи­ли­ще е във все­ки раз­го­вор, ак­ту­ал­на е за все­ки дом, за вся­ко се­мей­с­т­во. С ка­к­ва емо­ция Вие и хо­ра­та око­ло Вас, пе­да­го­зи­те, за­по­ч­ва­те но­ва­та уче­б­на 2016/2017 г.?

-Нор­мал­но е чо­век да се въл­ну­ва в дни ка­то те­зи и аз съм на­я­с­но с все­ки вид въл­не­ние- и то­ва на де­ца­та, и то­ва на те­х­ни­те ро­ди­те­ли, и то­ва на ди­ре­к­то­ри­те, на учи­те­ли­те, на ко­ле­ги­те-пе­да­го­зи. На­ли се­га за­по­ч­ва­ме и все­ки за не­що се въл­ну­ва- по те­ма­та за не­у­до­в­ле­т­во­ря­ва­щия ста­тут на учи­те­ля,  за но­ви­те про­г­ра­ми, за раз­пре­де­ле­ни­я­та, за уче­б­ни­те пла­но­ве, за хра­не­не­то на де­ца­та, за тя­х­но­то опа­з­ва­не на пъ­тя и тн. и т.н., изо­б­що пъ­с­т­ра е па­ли­т­ра­та от про­б­ле­ми, стра­хо­ве, тре­во­ги…Но аз ка­з­вам, че мя­с­то за  при­те­с­не­ние ня­ма. На­про­тив, за­по­ч­ва­ме с уме­рен оп­ти­ми­зъм и той има сво­е­то ос­но­ва­ние в тол­ко­ва мно­го не­ща око­ло нас. Ус­по­ко­и­х­ме се, че ре­мон­ти­те при­к­лю­чи­ха ве­че, та­зи го­ди­на ня­ма за­к­ри­ти учи­ли­ща в ре­ги­о­на, пе­да­го­ги­че­с­ки­те еки­пи ка­то ця­ло ка­д­ро­во са оком­п­ле­к­то­ва­ни.

-Г-жо Ди­ми­т­ро­ва, един от но­ви­те мо­мен­ти за та­зи уче­б­на го­ди­на е стар­ти­ра­не­то на про­е­к­та „Тво­ят час”, кой­то ве­че за­по­ч­на от пър­ви се­п­тем­в­ри и ид­ва ка­то ед­но ес­те­с­т­ве­но про­дъл­же­ние на про­е­к­та „Ус­пех”. Кой ще има пра­во­то да бъ­де вклю­ч­ван по то­зи нов про­ект, как ще бъ­дат раз­пре­де­ля­ни уче­ни­ци­те, на ка­к­во фи­нан­си­ра­не ще се раз­чи­та- хвър­ле­те мал­ко све­т­ли­на по те­зи въ­п­ро­си.

– То­зи про­ект, кой­то се ре­а­ли­зи­ра в ця­ла­та стра­на, ще об­х­ва­не 53 тър­го­ви­щ­ки уче­б­ни за­ве­де­ния в ре­ги­о­на ни, ка­то де­ца­та ще бъ­дат раз­де­ле­ни в 8 гру­пи, кри­те­ри­и­те за ко­и­то ще бъ­дат раз­ли­ч­ни. Все още ня­ма пъл­на яс­но­та за те­зи кри­те­рии, но то­ва, ко­е­то със си­гур­ност се знае е, че 40% от су­ма­та за про­е­к­та ще се раз­хо­д­ва за ра­бо­та с тру­д­но ус­пя­ва­щи де­ца, а 60% ще бъ­дат па­ри­те за ос­та­на­ли­те фор­ми / за ху­до­же­с­т­ве­ни дей­но­с­ти и спорт, по пре­д­по­чи­та­ние на уче­ни­ци­те/.

-Ка­к­во е пър­во­то, с ко­е­то ще се за­по­ч­не?

-Най-на­пред ще се на­п­ра­вят ан­ке­ти сред по­д­ра­с­т­ва­щи­те за те­х­ни­те ин­те­ре­си и пре­д­по­чи­та­ния, след ко­е­то, съ­о­б­ра­з­но кри­те­ри­и­те, мла­ди­те хо­ра ще бъ­дат раз­пре­де­ля­ни по гру­пи.  –

-На ка­к­во фи­нан­си­ра­не ще се раз­чи­та?

-На ев­ро­пей­с­ки па­ри, раз­би­ра се, по про­г­ра­ма­та „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние, за ин­те­ли­ге­т­нен ра­с­теж”. Пър­ви­ят етап от про­е­к­та е две­го­ди­шен и за не­го се пре­д­ви­ж­да фи­нан­со­во обе­з­пе­ча­ва­не в раз­мер на 140 млн.ле­ва, а за вто­ра­та фа­за , съ­що за две­го­ди­шен пе­ри­од су­ма­та е 130 млн. ле­ва.

– Ут­ре за вси­ч­ки е ра­бо­тен ден, за Вас той как ще из­г­ле­ж­да?

-Ут­ре пре­д­ви­ж­да­ме ед­на ра­бо­т­на сре­ща с пре­д­с­та­ви­те­ли на раз­ли­ч­ни­те ин­с­ти­ту­ции, ко­и­то имат от­но­ше­ние към об­ра­зо­ва­ни­е­то и си­гур­но­ст­та на уче­ни­ци­те, след то­ва- в Че­т­вър­то ОУ ще има обу­че­ние за учи­ли­щ­ни­те ди­ре­к­то­ри, на ко­е­то съ­би­ра­не ще се по­с­та­вят и ра­зи­с­к­ват мно­го и раз­ли­ч­ни про­б­ле­ми. Изо­б­що, ра­бо­т­ни­ят про­цес ве­че е в пъ­лен ход…

– Спор­на и ус­пе­ш­на но­ва уче­б­на го­ди­на! По­же­ла­ва­ме – на до­бър час!

Раз­го­ва­ря ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *