ИНДИЙСКИ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРТОНИЯ С ЙОД

Ва­ж­но: то­зи ин­дий­с­ки ме­тод на ле­че­ние на хи­пер­то­ния
с йод ефе­к­ти­в­но ра­бо­ти са­мо през 2 ме­се­ца
от го­ди­на­та – се­п­тем­в­ри и март

По­ве­че­то от ме­то­ди­те за ле­че­ние на хи­пер­то­ния с ле­кар­с­т­ва имат мно­го стра­ни­ч­ни ефе­к­ти. То­зи ин­дий­с­ки ме­тод за ле­че­ние на хи­пер­то­ния с йод е аб­со­лю­т­но бе­зо­па­сен и е мно­го ефе­к­ти­вен. Ин­дий­с­ки­ят ме­тод за ле­че­ние на хи­пер­то­ния с йод се из­вър­ш­ва два пъ­ти го­ди­ш­но – през есен­та през се­п­тем­в­ри и през про­лет­та през март. Не за­къ­с­ня­вай­те!

Вси­ч­ко, от ко­е­то се ну­ж­да­е­те е ед­на бу­тил­ка йод и па­му­ч­ни там­по­ни за уши, ко­и­то се про­да­ват в ап­те­ка­та. Ве­чер­та пре­ди ля­га­не тря­б­ва да на­п­ра­ви­те йо­ден кръг на мя­с­то та­ка, ка­к­то е по­ка­за­но на фи­гу­ра­та и обя­с­не­но в схе­ма­та. На ри­сун­ка­та, в бли­зост до оп­ре­де­ле­но­то мя­с­то, ви­ж­да­те да­та­та, ко­га­то е не­об­хо­ди­мо да се сло­жи йод. На ри­сун­ка­та има две да­ти. Вто­ра­та е ог­ра­де­на с кръг.

hipertoniq

Ето и схе­ма­та: 1 се­п­тем­в­ри (21 се­п­тем­в­ри) – пръ­с­тен над ки­т­ка­та на ля­ва­та ръ­ка. На­чер­тай­те ли­ния пре­ди ля­га­не око­ло ки­т­ка­та, не­що по­до­б­но на гри­в­на. 2 се­п­тем­в­ри (22 се­п­тем­в­ри) – пръ­с­тен над ко­с­ти­те на де­с­ния крак. 3 се­п­тем­в­ри (23 се­п­тем­в­ри) – пръ­с­тен над ки­т­ка­та на дя­с­на­та ръ­ка. 4 се­п­тем­в­ри (24 се­п­тем­в­ри) – гле­зен на ле­вия крак. 5 се­п­тем­в­ри (25 се­п­тем­в­ри) – пръ­с­тен над ла­къ­тя на ля­ва­та ръ­ка. 6 се­п­тем­в­ри (26 се­п­тем­в­ри) – пръ­с­тен над ко­ля­но­то на де­с­ния крак. 7 се­п­тем­в­ри (27 се­п­тем­в­ри) – пръ­с­тен над ла­къ­тя на дя­с­на­та ръ­ка. 8 се­п­тем­в­ри (28 се­п­тем­в­ри) – пръ­с­тен над ко­ля­но­то на ле­вия крак. 9 се­п­тем­в­ри (29 се­п­тем­в­ри) – на гър­ба на ра­мен­на­та ста­ва ко­со на­ля­во към дя­с­на­та та­зо­бе­д­ре­на ста­ва на кра­ка. Та­зи ли­ния е по­ка­за­на с пре­къ­с­на­та ли­ния на схе­ма­та. За да я има­те на гър­ба тря­б­ва да по­мо­ли­те  ня­кой бли­зък да ви я на­п­ра­ви. Раз­би­ра се, ли­ни­я­та, ко­я­то ще се на­п­ра­ви от йод, не би­ва да е пун­к­ти­ра­на. 10 се­п­тем­в­ри (30 се­п­тем­в­ри) – на гър­ба на ра­мен­на­та ста­ва ко­со от дя­с­на­та ръ­ка към ля­ва­та та­зо­бе­д­ре­на ста­ва на кра­ка. От­но­во по­в­та­ря­ме, че то­ва е ли­ния, не е пръ­с­тен, ка­к­то се пра­ви пръ­с­тен на ко­ля­но­то на кра­ка, или на ки­т­ка­та на ръ­ка­та.

Кур­сът на ле­че­ние се из­вър­ш­ва са­мо през се­п­тем­в­ри и март ка­к­то сле­д­ва- от 1-ви до 10 се­п­тем­в­ри, пре­къ­с­ва­те до 20-ти се­п­тем­в­ри, и след то­ва от­но­во от 21 до 31 се­п­тем­в­ри. По съ­ща­та схе­ма се при­ла­га ле­че­ни­е­то на хи­пер­то­ния с то­зи ин­дий­с­ки ме­тод и през март. Мно­го хи­пер­то­ни­ци спо­де­лят, че то­зи ме­тод им е по­мо­г­нал, та­ка че за­що не опи­та­те и вие? Та­зи про­це­ду­ра се пра­ви вся­ка го­ди­на и един­с­т­ве­но­то про­ти­во­по­ка­за­ние, ко­е­то има, е не­по­но­си­мост към йод.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *