КОМПЛЕКС “СТАРА ПЛИСКА”: МЯСТОТО, КЪДЕТО КИРИЛСКИТЕ БУКВИ СЕ ЗАВРЪЩАТ У ДОМА

Еки­път на в. “Зна­ме” го­с­ту­ва в Ком­п­лекс Ста­ра Пли­с­ка, за да Ви раз­ка­же за то­ва уни­кал­но мя­с­то на ду­хо­в­но­ст­та и кра­со­та­та. Мя­с­то­то, къ­де­то ки­рил­с­ки­те бу­к­ви се за­в­ръ­щат у до­ма в един кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ки раз­в­ле­ка­те­лен ком­п­лекс, не­по­д­ра­жа­ем в све­та.

IMG_20160801_094655

В ня­ко­га­ш­на­та пър­ва бъл­гар­с­ка сто­ли­ца – Пли­с­ка ки­т­но Ком­п­ле­к­са по­с­ре­ща все­ки­д­не­в­но го­с­ти от ця­ла­та стра­на и чу­ж­би­на. Под въз­дей­с­т­вие на про­че­те­но­то в “Жи­ти­е­то на св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки” от Те­о­фи­лакт Ох­ри­д­с­ки аз ви­дях във въ­о­б­ра­же­ни­е­то си до­ма на Ес­хач, къ­де­то Кли­мент, На­ум и Ан­ге­ла­рий пре­ра­бо­ти­ли гла­го­ли­ца­та в ки­ри­ли­ца, съ­о­б­щи­ли ра­до­с­т­на­та но­ви­на на цар Бо­рис и го по­ка­ни­ли да му я по­ка­жат.

IMG_20160801_095250

Пре­д­с­та­вих си ца­ря, се­д­нал на трон в еди­ния край на дво­ра, а пред не­го – бу­к­ви­те, на­ре­де­ни ка­то вой­ни­ци на цър­ко­в­но-сла­вян­щи­на­та. Сре­щу фи­гу­ра­та на Бо­рис, в да­ле­чи­на­та пред за­па­д­ния зид, ви­ж­дах го­лям кръст, а пред не­го ка­то бе­ли ви­де­ния – об­ра­зи­те на св. Ки­рил и св. Ме­то­дий. Кни­га­та в ръ­це­те им бе­ше из­пи­са­на на гла­го­ли­ца, но по­г­ле­ди­те им бла­го­с­ла­вя­ха но­ви­те ки­рил­с­ки бу­к­ви.Та­ка се ро­ди иде­я­та за из­г­ра­ж­да­не­то на Дво­рът на ки­ри­ли­ца­та”, раз­ка­з­ва ини­ци­а­то­рът на Ком­п­ле­к­са – Ка­рен Алексaнян – ар­ме­нец, ус­та­но­вил се в Бъл­га­рия и на­у­чил мно­го за ис­то­ри­я­та ни.

IMG_20160801_095036

Дво­рът на Ки­ри­ли­ца­та ни по­с­ре­ща с ви­со­ки над 2 ме­т­ра ки­рил­с­ки бу­к­ви, из­ра­бо­те­ни по по­ръ­ч­ка в Ар­ме­ния от 12 скул­п­то­ри, ръ­ко­во­де­ни от на­ро­д­ния май­с­тор Ру­бен На­л­бан­дян.

IMG_20160801_095553

Шест от бу­к­ви­те в Дво­ра из­пи­с­ват име­то на пър­ва­та бъл­гар­с­ка сто­ли­ца – Пли­с­ка, а дру­ги­те са раз­по­ло­же­ни сво­бо­д­но. Вся­ка но­си сво­е­то по­с­ла­ние с оп­ре­де­ле­ни изо­б­ра­же­ния и ор­на­мен­ти­ка. В еди­ни­ят край на Дво­ра го­с­ти­те впе­ча­т­ля­ва па­ра­к­ли­сът “Св. Бо­рис I По­к­ръ­с­ти­тел”.

Пре­дел­но сем­пъл и в съ­що­то вре­ме – вну­ши­те­лен с ка­мен­ни­те си сте­ни, ре­з­бо­ва­ния ол­тар и ико­на­та на ца­ря све­тец. Вдя­с­но от не­го е ка­мъ­кът с кръст – ха­ч­кар – най-ве­ли­че­с­т­ве­ни­ят сим­вол на най-ста­ра­та хри­с­ти­ян­с­ка дър­жа­ва – Ар­ме­ния. Вър­ху не­го е на­пи­са­но на ар­мен­с­ки: “То­зи ка­мък ха­ч­кар е по­с­та­вен в про­с­ла­ва на бъл­гар­с­кия на­род по­с­лу­чай 1150 го­ди­ни от По­к­ръ­с­т­ва­не­то”.

IMG_20160801_095952

В дру­ги­ят край на Дво­ра са по­с­та­ве­ни  скул­п­ту­ри­те цар Бoрис и на св. Ки­рил и св. Ме­то­дий, из­ра­бо­те­ни от бъл­гар­с­кия скул­п­тор Бе­х­чет Да­на­джъ. Ком­п­ле­к­сът вклю­ч­ва и га­ле­рия с по­с­то­ян­на ек­с­по­зи­ция, раз­ка­з­ва­ща с кар­ти­ни ис­то­ри­я­та на По­кръ­с­т­ва­не­то, при­е­ма­не­то на ки­ри­ли­ца­та в Бъл­га­рия и при­з­на­ва­не­то на цър­ко­в­ни­те сла­вян­с­ки кни­ги от хри­с­ти­ян­с­кия свят.

IMG_20160801_100555

Уни­кал­ни­ят Ком­п­лекс е до­пъл­нен от “Стран­но­п­ри­ем­ни­ца­та Ста­ра Пли­с­ка”. Там го­с­ти­те мо­гат да се на­с­ла­дят на ую­т­на ат­мо­с­фе­ра и вси­ч­ки удо­б­с­т­ва за при­я­т­на и спо­кой­на по­чи­в­ка.  Ресторантът разполага с разнообразна кухня – арменска, грузинска, руска и българска. Бо­ил­с­ки­те ба­ни в Ком­п­ле­к­са пре­д­ла­гат фин­лан­д­с­ка са­у­на, са­у­на с хи­ма­лай­с­ки со­ли, рим­с­ка пар­на ба­ня, го­ре­що джа­ку­зи, то­пъл ба­сейн, ма­са­ж­на, ре­лакс бар и про­с­тор­ни съ­б­ле­кал­ни.

IMG_20160801_100338

От­к­рит ба­сейн, бар с би­лярд, дартс и ка­ми­на, къ­т­че с те­нис на ма­са, въз­ду­шен хо­кей, джа­ги и де­т­с­ка пло­ща­д­ка съ­що до­при­на­сят за на­с­т­ро­е­ни­е­то на по­се­ти­те­ли­те. Ком­п­ле­к­сът е и же­ла­на де­с­ти­на­ция за сва­т­би, кръ­ще­не­та, се­мей­ни тър­же­с­т­ва, ро­ж­де­ни дни и би­з­нес сре­щи. Хотелските стаи са 27, уютно обзаведени с дървени мебели. 23 са двойните стаи, 1 – тройна и 3 ВИП апартамента.

IMG_20160801_101214

“Ко­га­то до­й­дох за пър­ви път в Пли­с­ка, усе­тих ня­ка­к­во ма­ги­че­с­ко въз­дей­с­т­вие. Пре­д­с­та­вих си ве­ли­чи­е­то на та­зи дре­в­на хри­с­ти­ян­с­ка сто­ли­ца, в ко­я­то се слу­ч­ва­ли съ­би­тия, ока­за­ли вли­я­ние вър­ху жи­во­та в це­лия ев­ро­пей­с­ки свят. По­и­с­ках да ожи­вя мя­с­то­то, от­къ­де­то са тръ­г­на­ли ки­рил­с­ки­те бу­к­ви към све­та, да при­зо­ва па­мет­та за тя­х­но­то ве­ли­чие”, раз­ка­за още Ка­рен Алексaнян.

А в момента тече и промоция на услугите в Комплекса.

Екип на “Знаме”

Комплекс СТАРА ПЛИСКА

– Странноприемница

– Двор на Кирилицата

гр. Плиска,тел.:0897 097 267

www.starapliska.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *