УЧЕНИЦИ-ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ПОСЕТИХА НАП

Мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент, уче­ни­ци от гим­на­зи­ал­ния етап на Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” гр. Тър­го­ви­ще, по­се­ти­ха ме­с­т­ния офис на На­ци­о­нал­на­та аген­ция по при­хо­ди­те. Ини­ци­а­ти­ва­та е част от об­ра­зо­ва­тел­на­та про­г­ра­ма на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент, по ко­я­то учи­ли­ще­то ра­бо­ти през на­с­то­я­ща­та уче­б­на го­ди­на.    Продължете да четете УЧЕНИЦИ-ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ПОСЕТИХА НАП

СТРАХОТЕН УСПЕХЗА ТЪРГОВИЩКИТЕ ТЕАТРАЛИ В СОФИЯ !!!

Ето, и на афи­ша на „Сън в ля­т­на нощ” го пи­ше:”Би­ле­ти ня­ма”. Де­се­т­ки пъ­ти бе­ше иг­ра­на та­зи ше­к­с­пи­ро­ва пи­е­са/ по­с­та­но­в­ка На­дя Асе­но­ва/ в раз­ли­ч­ни гра­до­ве на стра­на­та-в Бур­гас, Ту­т­ра­кан, Си­ли­с­т­ра, Кър­джа­ли, Ям­бол и др. Продължете да четете СТРАХОТЕН УСПЕХЗА ТЪРГОВИЩКИТЕ ТЕАТРАЛИ В СОФИЯ !!!

“ПОЛИЦАЯТ Е МОЙ ПРИЯТЕЛ И УЧИТЕЛ”

На­чал­ни­кът на РУ-Тър­го­ви­ще гл. инсп. Ста­ни­с­лав Стан­ков и на­чал­ни­кът на гру­па „Те­ри­то­ри­ал­на по­ли­ция” в уп­ра­в­ле­ни­е­то ст. инсп. Ки­рил Ки­ри­лов го­с­ту­ва­ха на па­ра­лел­ка пе­то­к­ла­с­ни­ци от II СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” в гр. Тър­го­ви­ще, ко­и­то ма­со­во се вклю­чи­ха в ед­на от дей­но­с­ти­те по про­г­ра­ма­та Де­т­с­ко по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние – кон­кур­са за ри­сун­ка на те­ма „По­ли­ца­ят е мой при­я­тел и учи­тел”. Продължете да четете “ПОЛИЦАЯТ Е МОЙ ПРИЯТЕЛ И УЧИТЕЛ”

2 АКТА ЗА ПУШЕНЕ НА ЗАКРИТО

За­бо­ле­ва­е­мо­ст­та в об­ласт Тър­го­ви­ще е в нор­мал­ни­те за се­зо­на стой­но­с­ти.  Ос­т­ри­те за­раз­ни бо­ле­с­ти, ре­ги­с­т­ри­ра­ни за 5 дни на те­ри­то­ри­я­та на об­ласт Тър­го­ви­ще, вклю­ч­ват: Продължете да четете 2 АКТА ЗА ПУШЕНЕ НА ЗАКРИТО

950 КОЛЕДНИ ЕЛХИЧКИ В ТЪРГОВИЩЕ

3 949 броя ко­ле­д­ни ел­хи ще пре­до­с­та­вят сто­пан­с­т­ва­та към Се­ве­ро­и­з­то­ч­но­то дър­жа­в­но пре­д­п­ри­я­тие на хо­ра­та от об­ла­с­ти­те Шу­мен, Тър­го­ви­ще, До­б­рич и Вар­на. Продължете да четете 950 КОЛЕДНИ ЕЛХИЧКИ В ТЪРГОВИЩЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 29.11.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ

Тя пре­ми­на при сле­д­ния дне­вен ред:

1.По­ла­га­не на кле­т­ва от нов об­щин­с­ки съ­ве­т­ник Продължете да четете ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 29.11.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ

РАБОТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

До 14 де­кем­в­ри 2018 г. /пе­тък/, вклю­чи­тел­но, ра­бо­то­да­те­ли­те ще мо­гат да по­да­ват за­я­в­ки за на­е­ма­не на без­ра­бо­т­ни ли­ца по Ком­по­нент ІІ на про­е­к­ти  „Обу­че­ния и за­е­тост” и “Обу­че­ния и за­е­тост за мла­ди­те хо­ра”. Продължете да четете РАБОТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

НАША ЗЕМЛЯЧКА, ПРИЕМАНА ОТ ПАПАТА

Ста­ва въ­п­рос за же­на от на­шия край, ро­де­на с ув­ре­ж­да­не. Ка­з­ва се Вър­бин­ка и е от се­ло Илий­но. То­ва е един чо­ве­ш­ки жи­вот, из­пъл­нен с из­к­лю­чи­тел­ни тру­д­но­с­ти, но тя е по­с­ти­г­на­ла не­ща, ко­и­то ние, здра­ви­те хо­ра не сме ус­пе­ли. Продължете да четете НАША ЗЕМЛЯЧКА, ПРИЕМАНА ОТ ПАПАТА

“ГРЕХЪТ” НА ЕЛИЦА

Не­от­да­в­на се по­я­ви де­бю­т­на­та по­вест на ав­тор­ка­та Сте­ф­ка Со­ти­ро­ва от Тър­го­ви­ще. Тя е мно­го ин­те­ре­с­на, из­не­на­д­ва­що за­ни­ма­тел­на и се че­те ка­к­то се ка­з­ва – на един дъх. Продължете да четете “ГРЕХЪТ” НА ЕЛИЦА

Спокойна е зимна обстановка в община Търговище

Към 9.00 часа зимната обстановка на територията на общината е спокойна. През нощта Общинското предприятие БКС е продължило работата по направленията от четвъртокласната пътна мрежа в общината. Със соли са обработени участъците в посока селата Момино, Лиляк, Пресиян, Божурка, както и направленията Разбойна-Черковна и Васил Левски-Ловец. В момента се работи в участъка Макариополско-Буйново и по пътя за квартал Бряг. Продължете да четете Спокойна е зимна обстановка в община Търговище

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история