ЖИВОТЪТ ИМА СМИСЪЛ, АКО ПРАВИШ ДОБРИНИ…

В ре­да­к­ци­я­та до­й­де на­ши­ят съ­г­ра­ж­да­нин Йор­дан КО­С­ТА­ДИ­НОВ, 82 г. / ул.”Ва­сил Ле­в­с­ки” 23, Тър­го­ви­ще/ ,  за да ни  раз­ка­же сво­я­та жи­тей­с­ка ис­то­рия, из­пъл­не­на с мно­го бол­ка и  пре­ме­ж­дия. Продължете да четете ЖИВОТЪТ ИМА СМИСЪЛ, АКО ПРАВИШ ДОБРИНИ…

НИЩО НОВО И НИЩО РАЗЛИЧНО, НО…ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И ПРИ НАС

Дъл­го вре­ме Тър­го­ви­ще бе­ше ед­но са­мо­т­но пе­т­но на кар­та­та на Бъл­га­рия сред ок­ръ­зи­те, обя­ви­ли гри­п­на епи­де­мия. От 29 яну­а­ри е обя­ве­на гри­п­на об­с­та­но­в­ка и при нас. Продължете да четете НИЩО НОВО И НИЩО РАЗЛИЧНО, НО…ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И ПРИ НАС

КОЙ ИМА ПРАВО НА ХРАНИТЕЛНА ПОМОЩ?

Бъл­гар­с­ки  Чер­вен кръст-Тър­го­ви­ще про­дъл­жа­ва  раз­да­ва­не­то на хра­ни по Опе­ра­ти­в­на­та про­г­ра­ма на ЕС. На­по­м­ня , че пра­во­и­ма­щи са: Продължете да четете КОЙ ИМА ПРАВО НА ХРАНИТЕЛНА ПОМОЩ?

КАКВА СТЪПКА ДА НАПРАВЯ?

От фе­в­ру­а­ри в Мла­ди­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще за­по­ч­ва нов ци­къл от тре­нин­ги за мла­ди хо­ра, на­ре­чен „Тво­я­та стъ­п­ка – не­що ка­то ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не ;)”. Продължете да четете КАКВА СТЪПКА ДА НАПРАВЯ?

БЮДЖЕТ 2019 – ПРИЕТ

При­е­ма­не­то на Бю­джет 2019 бе най-ва­ж­на­та до­к­ла­д­на за­пи­с­ка от ре­до­в­но­то за­се­да­ние на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще, съ­с­то­я­ло се на 31.01.2019 г. В за­ла „Хр.Сам­са­ров” на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция 31 съ­ве­т­ни­ка гла­су­ва­ха при­е­ма­не­то на бю­дже­та с 27 „за”, 1 „въз­дър­жал се” и 3 „про­тив”. Продължете да четете БЮДЖЕТ 2019 – ПРИЕТ

70 000 ЛВ. ЗА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА КЛУБА ПО ВДИГАНЕ НА ЩАНГИ

Ми­ни­с­тъ­рът на мла­де­ж­та и спор­та Кра­сен Кра­лев бе на ра­бо­т­но по­се­ще­ние в Тър­го­ви­ще, къ­де­то го­с­ту­ва пър­во на Клу­ба по вди­га­не на щан­ги „Све­т­ка­ви­ца” с тре­ньор Или­ян Съ­бев. Продължете да четете 70 000 ЛВ. ЗА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА КЛУБА ПО ВДИГАНЕ НА ЩАНГИ

ОТКРИТО БЕ ЕДНО ОТ НАЙ-МОДЕРНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ – I ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

Ми­ни­с­тъ­рът на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та Кра­си­мир Въл­чев и ми­ни­с­тъ­рът на здра­ве­о­па­з­ва­не­то Ки­рил Ана­ни­ев, за­е­д­но с кме­та на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков и ди­ре­к­то­ра на Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев” Ди­ми­тър Але­к­си­ев, пре­ря­за­ха лен­та­та на об­но­ве­на­та учи­ли­щ­на сгра­да. Продължете да четете ОТКРИТО БЕ ЕДНО ОТ НАЙ-МОДЕРНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ – I ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

ЛЕКАР – ЧЛЕН НА ТЕЛК, ОБВИНЯЕМ ЗА ПОДКУП

На 28.01.2019 г. в гр. Тър­го­ви­ще ле­кар­ка в ка­че­с­т­во­то си на длъ­ж­но­с­т­но ли­це – член на ТЕЛК към МБАЛ-Тър­го­ви­ще, в слу­же­б­но по­ме­ще­ние по вре­ме на ме­ди­цин­с­ко ос­ви­де­тел­с­т­ва­не е по­и­с­ка­ла и при­е­ла от 66-го­ди­шен па­ци­ент от се­ло в об­щи­на Омур­таг дар, кой­то не й се сле­д­ва, в раз­мер на 200 лв.   Продължете да четете ЛЕКАР – ЧЛЕН НА ТЕЛК, ОБВИНЯЕМ ЗА ПОДКУП

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история