Юбилеен празник на храм “Св.Йоан Рилски”

Де­нят 19 ок­том­в­ри- хра­мо­ви­ят пра­з­ник на тър­го­ви­щ­ка­та цър­к­ва  „Св.Ио­ан Рил­с­ки” за­по­ч­на с тър­же­с­т­ве­на Све­та ли­тур­гия, от­с­лу­же­на от Вар­нен­с­кия и Ве­ли­ко­п­ре­с­ла­в­с­кия Ми­т­ро­по­лит Йо­ан.

Продължете да четете Юбилеен празник на храм “Св.Йоан Рилски”

Омбудсманът Мая Манолова организира приемна в Търговище

На 21 октомври 2016 г. /петък/ националният омбудсман Мая Манолова и екип от експерти на институцията ще се срещнат с граждани от Търговище и региона.

Продължете да четете Омбудсманът Мая Манолова организира приемна в Търговище

Учреди се Обществен консултативен съвет към кмета на община Търговище

Учредителна сбирка на Обществения консултативен съвет към кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров се проведе на 17.10.2016г.

Продължете да четете Учреди се Обществен консултативен съвет към кмета на община Търговище

Цецка Цачева: ГЕРБ предлага изборните секции в чужбина да бъдат неограничени

Някои разпоредби в Изборния кодекс се ползват от нашите политически опоненти за нагнетяване на предизборната обстановка. Нужно е да бъдат взети най-справедливите решения, за да могат българските граждани в България и в чужбина да упражнят без затруднение правото си на глас.

Продължете да четете Цецка Цачева: ГЕРБ предлага изборните секции в чужбина да бъдат неограничени

Нови мерки за подобряване на пътно-транспортната обстановка в местността „Боаза“

По инициатива на областния управител Светлин Бонев, в Областната администрация Търговище бе проведена работна среща с цел набелязване на мерки за подобряване на пътно-транспортната обстановка и намаляване на предпоставките за възникване на пътно-транспортни произшествия в участъка от път I-4/София-Варна/в местността „Боаза“ в община Търговище.

Продължете да четете Нови мерки за подобряване на пътно-транспортната обстановка в местността „Боаза“

Международен конкурс донесе награди на деца от “New Voices” Търговище

От 14 до 16 октомври 2016 г. във Военния клуб в Пловдив се проведе Международен конкурс за детско-юношеско творчество “С песен и обич творим добро”.

Продължете да четете Международен конкурс донесе награди на деца от “New Voices” Търговище

15 даровити деца получават стипендии от Община Търговище

15 деца с изявени дарби ще получат стипендии за два месеца в размер на 1/5 от минималната работна заплата.

Продължете да четете 15 даровити деца получават стипендии от Община Търговище

Ден на отворените врати в Държавен архив

По слу­чай про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник на бъл­гар­с­ки­те ар­хи­ви­с­ти в Дър­жа­вен ар­хив – Тър­го­ви­ще бе обя­вен Ден на от­во­ре­ни­те вра­ти. Ини­ци­а­ти­ва­та е на Дър­жа­в­на аген­ция “Ар­хи­ви” и е по по­вод 65-го­ди­ш­ни­на­та на ор­га­ни­зи­ра­но­то ар­хи­в­но де­ло в Бъл­га­рия.

Продължете да четете Ден на отворените врати в Държавен архив

АВТОМОБИЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО

Млади хора от три държави с общ проект

Тър­го­ви­ще е до­ма­кин на ме­ж­ду­на­ро­ден уче­ни­че­с­ки об­мен. Уче­ни­ци и сту­ден­ти от те­х­ни­че­с­кия ин­с­ти­тут „Пен­та­су­г­лия” от Ита­лия и ин­с­ти­ту­та „Льо­мо­ние” от Фран­ция го­с­ту­ват на Про­фе­си­о­нал­на те­х­ни­че­с­ка гим­на­зия „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки”.

Продължете да четете АВТОМОБИЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО

Приключи ремонтът на улиците по капиталовата програма на Община Търговище

Приключи ремонтът и на последната улица, предвидена в капиталовата програма на Община Търговище за тази година.

Продължете да четете Приключи ремонтът на улиците по капиталовата програма на Община Търговище

Вестник Знаме – 60 години летописец на търговищката история