БАБА НАДКА- ВРЪСТНИЦАТА НА АНГЛИЙСКАТА КРАЛИЦА

На мо­и­те 91 го­ди­ни аз съм връ­с­т­ни­ца на ан­г­лий­с­ка­та кра­ли­ца-та­ка за­по­ч­на раз­го­во­рът ни с  на­ша­та съ­г­ра­ж­дан­ка ба­ба На­д­ка ИВА­НО­ВА, ко­я­то уто­ч­ня­ва, че ви­со­чай­ша­та осо­ба Ели­за­бет Вто­ра я об­г­ри­ж­ват мно­го хо­ра, но и тя не се оп­ла­к­ва, тъй ка­то и дъ­ще­ря­та й Ро­си­ца /де­т­с­ка учи­тел­ка/, и си­нът й Сте­фан/ад­во­кат във Вар­на/ не я ос­та­вят са­ма – по­ма­гат й във вси­ч­ко, гри­жат се за хра­не­не­то й, за здра­ве­то й, все­ки с ка­к­во­то мо­же. Продължете да четете БАБА НАДКА- ВРЪСТНИЦАТА НА АНГЛИЙСКАТА КРАЛИЦА

ЕМИЛ ЧАУШЕВ Е НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РОТАРИ КЛУБ

Уп­ра­ви­те­лят на дру­же­с­т­во­то за ко­ра­б­но и про­ми­ш­ле­но еле­к­т­ро­о­бо­ру­д­ва­не „Уни­ел” – Емил Ча­у­шев, е но­ви­ят пре­зи­дент на Ро­та­ри клуб Тър­го­ви­ще. Той пое по­с­та от Ата­нас Ца­нев, кой­то ръ­ко­во­ди ме­с­т­на­та стру­к­ту­ра на ор­га­ни­за­ци­я­та в по­с­ле­д­на­та ед­на го­ди­на. Продължете да четете ЕМИЛ ЧАУШЕВ Е НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РОТАРИ КЛУБ

ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНИ С ПОКАНА ЗА СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ

От пре­с­ти­жен фол­к­ло­рен фо­рум се за­вър­на Фол­к­лор­ни­ят съ­с­тав „Тра­кий­с­ко на­с­т­ро­е­ние” към Пен­си­о­нер­с­ки клуб „Кап.Пе­т­ко вой­во­да”-Тър­го­ви­ще. Те уча­с­т­ва­ха в Ев­ро­пей­с­кия шам­пи­о­нат по фол­к­лор „Ев­ро­фолк 2018″, съ­б­рал ова­ци­и­те на пу­б­ли­ка­та в гр.По­мо­рие и ку­рор­та „Све­ти Влас”. Продължете да четете ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНИ С ПОКАНА ЗА СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ

ЕЛЕОНОРА С ПЪРВА НАГРАДА ОТ КАЗАХСТАН

От 4 до 6 юли в Де­ня на сто­ли­ца­та на Ка­за­х­с­тан – Ас­та­на се про­ве­де Х Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал за мла­ди та­лан­ти “Shattyk”. Уча­с­тие в не­го взе­ха та­лан­т­ли­ви де­ца не са­мо от Ка­за­х­с­тан, но съ­що та­ка и го­с­ти от Ру­сия, Кир­ги­з­с­тан, Уз­бе­ки­с­тан, Та­джи­ки­с­тан, Ар­ме­ния, Азер­бай­джан, Гру­зия, Ук­рай­на, Бе­ла­рус, Ла­т­вия, Че­хия, Бъл­га­рия, Ки­тай, Тур­ция и Ита­лия. В про­дъл­же­ние на 10 го­ди­ни фе­с­ти­ва­лът от­к­ри­ва но­ви та­лан­ти, за ко­и­то той ста­ва трам­п­лин към твор­че­с­ка­та им пъ­те­ка. Продължете да четете ЕЛЕОНОРА С ПЪРВА НАГРАДА ОТ КАЗАХСТАН

ВЪЗХИТЕНИ СМЕ ОТ СЪДЕЙСТВИЕТО НА ТРИМА ТЪРГОВИЩКИ ПОЛИЦАИ

„На 24.06.2018 г. аз и 7-го­ди­ш­на­та ми вну­ч­ка бя­х­ме на го­с­ти на ро­д­ни­ни във ва­шия пре­к­ра­сен град. За съ­жа­ле­ние, пре­жи­вя­х­ме не­при­я­тен ин­ци­дент, ко­га­то пред очи­те ми три­ма пи­я­ни мла­де­жи на­д­ра­с­ка­ха ко­ла­та ми и ка­то ця­ло има­ха не­при­с­той­но по­ве­де­ние. Продължете да четете ВЪЗХИТЕНИ СМЕ ОТ СЪДЕЙСТВИЕТО НА ТРИМА ТЪРГОВИЩКИ ПОЛИЦАИ

Нови уникални разкрития на Мисионис

В първата си пресконференция за археологическо лято 2018 ръководителите на разкопките в Древния град Мисионис проф.Николай Овчаров и Ангел Конаклиев показаха мястото, където в миналото са правили кръщенета на възрастни хора. Продължете да четете Нови уникални разкрития на Мисионис

Ученици от румънското Търговище летуват в базата в Балчик по покана на местната администрация

17 ученици от побратимената ни румънска община Търговище летуват в морската ни база в Балчик по покана на местната администрация. Продължете да четете Ученици от румънското Търговище летуват в базата в Балчик по покана на местната администрация

Лятно училище за бъдещи първокласници стартира по проект „С грижа за теб“

На 16 юли, понеделник, започва лятно училище за бъдещи първокласници в Търговище. То ще се проведе в рамките на месец и се реализира от Община Търговище по проект „С грижа за теб“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Продължете да четете Лятно училище за бъдещи първокласници стартира по проект „С грижа за теб“

Сигнал за теч на газ пропан бутан

Днес в 7,20 ч в оперативния дежурен център на РДПБЗН-Търговище е получен сигнал на тел. 112 за възникнал теч на газ пропан бутан от цистерна на спряла за редовна проверка на гара Славяново, община Попово, товарна влакова композиция, която е пътувала в посока София. Своевременно на мястото на инцидента са пристигнали екипи на РСПБЗН-Попово. Продължете да четете Сигнал за теч на газ пропан бутан

Община Търговище осигури ремонти и на 16 улици в селата

16 улици, с обща дължина от над 4 км, бяха ремонтирани в 10 села от община Търговище през първата половина на 2018 г. Средствата, заложени в бюджета на Общината за тази дейност, възлизат на 500000 лв. Обновени са както главни, така и второстепенни, но изключително компрометирани улици в селата: Овчарово, Черковна, Разбойна, Руец, Баячево, Пайдушко, Буховци, Голямо Ново, Макариополско и Здравец. Продължете да четете Община Търговище осигури ремонти и на 16 улици в селата

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история