ЗЕМНИЯТ НИ ДРУМ БЕ ТРУДЕН И КОВАРЕН

Ро­де­ни­те на­ши бъл­га­ри след 1980 годи­на ед­ва ли по­м­нят или са ин­фор­ми­ра­ни за Ге­ор­ги Кра­у­ла­нов – Ге­рой на со­ци­а­ли­с­ти­че­с­кия труд, из­к­лю­чи­тел­но по­пу­ля­рен стро­и­тел, не­пре­к­ло­нен чо­век пред зло­то и фал­ши­во­то в жи­во­та, „чер­на­та ов­ца” в ре­ди­ци­те на БКП и не­й­ни­те пер­ма­нен­т­ни гре­ш­ки по пъ­тя на из­г­ра­ж­да­не­то на „раз­ви­то­то со­ци­а­ли­с­ти­че­с­ко об­ще­с­т­во”. Продължете да четете ЗЕМНИЯТ НИ ДРУМ БЕ ТРУДЕН И КОВАРЕН

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Продължете да четете ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Пет обновени обекта бяха открити в Търговище

Днес официално бяха открити обновените обекти по проект “Развитие,обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”. Със средства на стойност 5 414 289,55 лв.бяха реконструирани и обновени 5 обекта в Търговище – ул.”Гладстон” и ул.”Велико Търново”, ул. “Трети март” от бул.”Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път, бул.”Сюрен”, кръстовище за кръгово движение на бул.”Митрополит Андрей” и ул. “Поп Сава Катрафилов”, кв.”Запад”2.Подробности за проекта и церемониите по прерязване на лентите – четете в следващия брой на вестник “Знаме”.

Няма допуснати нарушения по време на разрешения от Общината протест

По време на разрешените от Община Търговище протестни действия за времето от 11 ч до 14 ч на 11.11.2018 г. не са допуснати нарушения на обществения ред.

В протеста взеха участие около 350 души с 230 МПС. Съгласно издадена заповед № З-01-827/09.11.2018 г. на заместник-кмета на Община Търговище шествието бе с начална точка „Борово око“ и крайна точка ОМВ-Търговище. Автомобилите преминаха по предварително зададен маршрут през по-големите кръстовища на града.

По време на шествието са установени 5 нарушения на ЗДвП. Един водач на МПС е санкциониран на място за извършено нарушение по чл. 98, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, а в процес на установяване са извършителите на 4 нарушения на ЗДвП, по смисъла на чл. 137 и чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП.

Областният управител провери ремонтните дейности в Регионалното управление на образованието

Областният управител на Търговище г-н Митко Стайков провери етапа на извършване на строителните дейности на втория етаж в сградата на Старата полиция, където се помещава РУО. Продължете да четете Областният управител провери ремонтните дейности в Регионалното управление на образованието

Митко Стайков откри работна среща с животновъди от област Търговище

В конферентната зала на Областна дирекция „Земеделие” се проведе работна среща с животновъди от цялата област за разясняване на схемите и мерките с обвързано подпомагане, по които стопаните могат да кандидатстват. Продължете да четете Митко Стайков откри работна среща с животновъди от област Търговище

Втори тренинг “Дерзая” в младежки дом

Вторият от поредица тренинги за личностно развитие, наречен “Дерзая”, се състоя в Младежки дом – Търговище от 9-ти до 11-ти ноември. Включиха се 20 млади хора от града, на възраст от 15 до 18 години.

Продължете да четете Втори тренинг “Дерзая” в младежки дом

Областният управител награди победителите в „Мисионис трейл рън”

На 11.11.2018 г., се проведе състезанието по ориентиране „Мисионис трейл рън”. То се организира за трета поредна година от Спортен клуб по ориентиране „Вариант 5” – Търговище. Ден по-рано се състоя и състезанието за купа „Мисионис” в района на комплекс „Островче”. Продължете да четете Областният управител награди победителите в „Мисионис трейл рън”

МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ ОТКРИ ОБНОВЕНИТЕ СГРАДИ НА ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ТЪРГОВИЩЕ И ОС-ОМУРТАГ

Ми­на­лия пе­тък, в обе­д­ни­те ча­со­ве на де­ня  г-н Ру­мен ПО­РО­ЖА­НОВ, ми­ни­с­тър на зе­ме­де­ли­е­то, хра­ни­те и го­ри­те офи­ци­ал­но от­к­ри  об­но­ве­ни­те сгра­ди и  офи­си на Об­ла­с­т­на Ди­ре­к­ция „Зе­ме­де­лие”-Тър­го­ви­ще и на Об­щин­с­ка слу­ж­ба „Зе­ме­де­лие”-Омур­таг. Це­ре­мо­ни­я­та по во­до­с­ве­та в Тър­го­ви­ще  от­с­лу­жи ста­в­ро­фо­рен ико­ном Сла­в­чо Про­да­нов в при­съ­с­т­ви­е­то на слу­жи­те­ли­те на об­ла­с­т­на­та ди­ре­к­ция и мно­го го­с­ти. Продължете да четете МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ ОТКРИ ОБНОВЕНИТЕ СГРАДИ НА ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ТЪРГОВИЩЕ И ОС-ОМУРТАГ

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история