“ПОД ЗНАМЕТО НА БУНТА”

В хра­ма на ду­хо­в­но­ст­та РБ „Пе­тър Стъ­пов” пи­са­те­лят Сте­фан Ни­ко­ла­ев пре­д­с­та­ви пред тър­го­ви­щ­ка пу­б­ли­ка кни­га­та си „Под зна­ме­то на бун­та”. Сре­ща­та пре­ми­на под мо­то­то „141 го­ди­ни без­с­мър­тие на Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то”, а про­я­ва­та ува­жи­ха зам.-кме­тът Рая Ма­те­ва, ди­ре­к­то­ри на ин­с­ти­ту­ции, об­ще­с­т­ве­ни­ци и гра­ж­да­ни.

Продължете да четете “ПОД ЗНАМЕТО НА БУНТА”

ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ

ОНЧ „На­пре­дък – 1864″ бе до­ма­кин на „Час по ро­до­лю­бие”, по­с­ве­тен на 139-го­ди­ш­ни­на от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Тър­го­ви­ще. Ча­сът бе во­ден от Ра­д­ка Ива­но­ва, а уча­с­тие взе­ха пре­д­се­да­те­лят на клуб „Въз­ра­ж­да­не” Са­вин Са­вов и Ва­лен­тин Кня­же­вич, ма­ги­с­тър по ис­то­рия.

Продължете да четете ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ

ВПЕЧАТЛЯВАЩА ВЪЗСТАНОВКА, ТЪРЖЕСТВЕНОСТ, ИСТОРИЧЕСКИ ДУХ …

Тър­го­ви­ще от­бе­ля­за тър­же­с­т­ве­но 139-ата го­ди­ш­ни­на от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то си с ма­ща­б­на въз­с­та­но­в­ка на съ­би­ти­я­та от па­ме­т­на­та да­та. Над 100 ду­ши от шест клу­ба се вклю­чи­ха  в пре­съ­з­да­ва­не­то на Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то.

Продължете да четете ВПЕЧАТЛЯВАЩА ВЪЗСТАНОВКА, ТЪРЖЕСТВЕНОСТ, ИСТОРИЧЕСКИ ДУХ …

УСЕЩАНЕ ЗА СТОПЕНИ РАЗСТОЯНИЯ

За по­ве­че­то от нас Юлия ПИ­С­КУ­ЛИЙ­С­КА е до­б­ре по­з­на­то име на жур­на­ли­с­т­ка, пу­б­ли­ци­с­т­ка и бе­ле­т­ри­с­т­ка. Ра­бо­ти­ла е в от­дел „Кул­ту­ра” на в.”Труд”, от­дел „Пу­б­ли­ци­с­ти­ка” на сп.”Пла­мък”, в „Сло­во­то”, два ман­да­та е зам.-пре­д­се­да­тел по про­фе­си­о­нал­но-твор­че­с­ки въ­п­ро­си на Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те журналисти. Не пре­с­та­ва да тво­ри, на­с­ко­ро пре­д­с­та­ви по­ре­д­на­та си сти­хо­с­бир­ка „Ди­во цве­те”.

Продължете да четете УСЕЩАНЕ ЗА СТОПЕНИ РАЗСТОЯНИЯ

НЕ СТАНА ДУМА ЗА КАРДИНАЛНИ РЕФОРМИ

Ма­кар че до офи­ци­ал­на­та пре­ди­з­бор­на кам­па­ния за пре­д­с­то­я­щи­те пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри ос­та­ва бли­зо ме­сец, но­во­съ­з­да­де­но­то дви­же­ние „Во­ля” на Ве­се­лин Ма­ре­ш­ки ве­че „дрън­ка оръ­жие”. Са­ми­ят ли­дер Ве­се­лин Ма­ре­ш­ки през от­ми­на­лия уи­кенд по­се­ти Тър­го­ви­ще за пре­ди­з­бор­на сре­ща с ме­с­т­но­то гра­ж­дан­с­т­во. Тя се съ­с­тоя в кон­фе­рен­т­на­та за­ла на хо­тел – ре­с­то­рант „Те­ра Ев­ро­па”.

Продължете да четете НЕ СТАНА ДУМА ЗА КАРДИНАЛНИ РЕФОРМИ

105 ще бъдат избирателните секции в община Търговище

Общо 105 са избирателните секции на територията на община Търговище в предстоящите избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., определени със заповед на кмета д-р Дарин Димитров.

Продължете да четете 105 ще бъдат избирателните секции в община Търговище

Кметът на Търговище разпореди незабавна проверка на сигнал за неглижирано и малтретирано дете

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров разпореди незабавна проверка в двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ), във връзка с публикация за неглижирано дете, което евентуално е малтретирано.

Продължете да четете Кметът на Търговище разпореди незабавна проверка на сигнал за неглижирано и малтретирано дете

Близо 80 са постъпилите заявления за продажба на мартеници

Близо 80 са постъпилите заявления за продажба на мартеници в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Всеки желаещ може да подаде бланка по образец на гише № 6 до 14 февруари 2017 г.

Продължете да четете Близо 80 са постъпилите заявления за продажба на мартеници

Собствениците на кучета дължат такса и са длъжни да поставят чип на любимците си

Собственици на кучета дължат такса за домашните си любимци, която се заплаща на касите в Община Търговище. Това е регламентирано в Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на общината.

Продължете да четете Собствениците на кучета дължат такса и са длъжни да поставят чип на любимците си

Вестник Знаме – 60 години летописец на търговищката история