ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА

Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Ни­ко­ла Ма­ри­нов” – Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин на пъ­ту­ва­ща­та из­ло­ж­ба „Ду­хът на ак­ва­ре­ла”. Ор­га­ни­за­то­ри на фо­ру­ма са Фон­да­ция „МЕ­Ж­ДУ­НА­РО­Д­НО АК­ВА­РЕЛ­НО ОБ­ЩЕ­С­Т­ВО – БЪЛ­ГА­РИЯ” (IWS Bulgaria), Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Бо­рис Ге­ор­ги­ев” – Вар­на и Арт га­ле­рия „Па­пи­йон”- Вар­на.

Продължете да четете ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА

НАЗДРАВЕ!

Иван­ка Бо­те­ва

Бо­же, Бо­же, ка­к­ви ми ти ра­бо­ти! Мал­ка­та бул­ка, уж бул­ка, пък иг­рае на то­п­че­та. Е, тръ­г­на на учи­ли­ще, ама не­що не й се учи, и Кон­дан е уче­ник, три го­ди­ни по­в­та­ря в един и съ­щи клас, но ще ста­ва та­т­ко от вто­ра­та си бул­ка. То и Ма­ну я свър­ши ед­на… За­туй ин­дий­ци­те са тол­коз мно­го­ми­ли­о­нен на­род. Да ос­та­вим тъм­на­та Ин­дия.

Продължете да четете НАЗДРАВЕ!

ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННАТА ЕРА

На­ци­о­на­лен фо­рум „Би­б­ли­о­те­ки­те днес” бе­ше про­ве­ден в НДК на 29 и 30 но­ем­в­ри. Дву­д­не­в­но­то съ­би­тие с ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие е пър­во­то по своя ха­ра­к­тер, на ко­е­то бя­ха пре­д­с­та­ве­ни но­ви­те въз­мо­ж­но­с­ти на би­б­ли­о­те­ки­те в ин­фор­ма­ци­он­но­то об­ще­с­т­во на XXI век.

Продължете да четете ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННАТА ЕРА

СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОРОВОТО ИЗКУСТВО

10.12.  2016 Г. Е ОБЯ­ВЕН ОТ ЮНЕ­С­КО ЗА СВЕ­ТО­ВЕН ДЕН НА ХО­РО­ВО­ТО ИЗ­КУ­С­Т­ВО. ДЕ­НЯТ ЩЕ БЪ­ДЕ ОТ­БЕ­ЛЯ­ЗАН НА МНО­ГО МЕ­С­ТА И В БЪЛ­ГА­РИЯ , А ЗА НА­ШИЯ РА­ЙОН КОН­ЦЕР­ТЪТ ЩЕ БЪ­ДЕ В ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ .

Продължете да четете СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОРОВОТО ИЗКУСТВО

ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИРМИТЕ ОТ РЕГИОНА

20 го­ди­ни Тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­на па­ла­та-Тър­го­ви­ще

Тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­на па­ла­та – Тър­го­ви­ще е про­дъл­жи­тел на ис­то­ри­че­с­ка тра­ди­ция на дей­но­ст­та на  Тър­го­в­с­ки­те па­ла­ти в Бъл­га­рия   в об­ласт Тър­го­ви­ще.

Продължете да четете ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИРМИТЕ ОТ РЕГИОНА

ЧИТАЛИЩЕТО ВЪВ ВЪБЕЛ СРЕД НАЙ-УСПЕШНИТЕ

Чи­та­ли­ще”Раз­ви­тие 1904″, кв.Въ­бел  бе от­к­ро­е­но на пър­во мя­с­то за ця­ло­с­т­на­та си дей­ност на Го­ди­ш­ни­те на­г­ра­ди за най-ус­пе­ш­ни чи­та­ли­ща в Об­щи­на Тър­го­ви­ще. То­ва е за­с­лу­же­но при­з­на­ние за „го­ди­ни на въз­ра­ж­да­не,на все­о­т­дай­на, сър­ца­та дей­ност на по­ко­ле­ния чи­та­ли­щ­ни дей­ци -бу­ди­те­ли  и пре­да­ни спо­д­ви­ж­ни­ци, за да бъ­де съ­х­ра­не­на бъл­гар­с­ка­та ду­хо­в­ност и тра­ди­ция”. За вси­ч­ко то­ва си го­во­рим със се­к­ре­та­ря на Чи­та­ли­ще­то Све­т­ла Ма­но­ло­ва.

Продължете да четете ЧИТАЛИЩЕТО ВЪВ ВЪБЕЛ СРЕД НАЙ-УСПЕШНИТЕ

Община Търговище дава терен за нов Център за спешна медицинска помощ

Община Търговище предоставя терен от близо 2700 кв. м. на Министерството на здравеопазването за изграждане на нов Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Продължете да четете Община Търговище дава терен за нов Център за спешна медицинска помощ

Връщат в градините половината от таксите за осигуряване на материали и консумативи

20 895 лева, от общо постъпили 48 401 лева от такси за градините, да бъдат разпределени между детските заведения за закупуване на материали, консумативи, играчки и други.

Продължете да четете Връщат в градините половината от таксите за осигуряване на материали и консумативи

Кметът посети Националната изложба за гълъби в Търговище

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров посети традиционната изложба на гълъби, на която градът ни ежегодно е домакин.

Продължете да четете Кметът посети Националната изложба за гълъби в Търговище

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история