Приключи ремонтът на улиците по капиталовата програма на Община Търговище

Приключи ремонтът и на последната улица, предвидена в капиталовата програма на Община Търговище за тази година.

Продължете да четете Приключи ремонтът на улиците по капиталовата програма на Община Търговище

Община Търговище представя възможностите си за туризъм на форум край Варна

Заместник-кметът Емине Якубова с представители на Община Търговище и експертите от Консултативния съвет по туризъм Тодор Янакиев и Тоника Колева ще представят днес, 14 октомври 2016 г.,  природните, исторически и архитектурни забележителности на нашия край.

Продължете да четете Община Търговище представя възможностите си за туризъм на форум край Варна

ПОКАНА

Цър­ко­в­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во при Храм “Св.Ио­ан Рил­с­ки” и Об­щи­на Тър­го­ви­ще Ви ка­нят да участвате на 19 октомври 2016 г. /сряда/ в юби­лей­ни­те про­я­ви, по­с­ве­те­ни на 80-го­ди­ш­ни­на­та от съ­г­ра­ж­да­не­то на хра­ма и 130 г. от ро­ж­де­ни­е­то на Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей.

9.00 ч. – Тър­же­с­т­ве­на Све­та Ли­тур­гия

17.00 ч.- “С пла­мъ­ка на вя­ра­та” – из­ло­ж­ба от ико­ни /в Све­ща­ро­ва­та къ­ща/

18.00 ч. – Юби­ле­ен кон­церт “Хра­мът” /Дра­ма­ти­чен те­а­тър/.

Трима ученици седнаха на кметския стол в деня на отворените врати в Община Търговище

Днес по повод Деня на българската община кметът д-р Дарин Димитров посрещна ученици от I ОУ „Христо Ботев”.

Продължете да четете Трима ученици седнаха на кметския стол в деня на отворените врати в Община Търговище

Кметът на Търговище представи наградата „Екообщина 2016“

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров днес представи пред журналисти наградата „Екообщина 2016”, която получи по време на специална церемония в рамките на Годишната среща на местните власти в комплекс Албена на 7.10.2016 година.  Наградата бе връчена от  министъра на околната среда Ивелина Василева.

Продължете да четете Кметът на Търговище представи наградата „Екообщина 2016“

Търговище посрещна нови преподаватели по китайски език

На пресконференция в Община Търговище бяха представени новите преподаватели по китайски език в града ни. Те са Джун Тиню и Ху Сюей.

Продължете да четете Търговище посрещна нови преподаватели по китайски език

Ден на отворените врати за Празника на българската община

Ден на отворените врати обявява Община Търговище на 12 октомври, когато се отбелязва Празникът на българската общината.

Продължете да четете Ден на отворените врати за Празника на българската община

ОТ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЗАПРЕТНЕМ РЪКАВИ И ЩЕ ТЪРСИМ МЯСТОТО СИ

Как един млад чо­век се раз­ви­ва в Тър­го­ви­ще? По­з­во­ля­ва ли мал­ки­ят град го­ле­ми въз­мо­ж­но­с­ти? Ко­га ин­ве­с­ти­ци­и­те в ино­ва­ци­и­те се въз­в­ръ­щат? И ка­к­во пре­д­ла­га све­тът на ино­ва­ци­и­те и но­ви­те те­х­но­ло­гии?

Продължете да четете ОТ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЗАПРЕТНЕМ РЪКАВИ И ЩЕ ТЪРСИМ МЯСТОТО СИ

За бъдещето на детските градини

Раз­го­вор с Ди­ми­т­рин­ка Ата­на­со­ва, ди­ре­к­тор на Де­т­с­ка гра­ди­на 11 “ЗВЪН­ЧЕ”

– Как при­е­ха ро­ди­те­ли­те на де­ца­та във Ва­ша­та де­т­с­ка гра­ди­на връ­ща­не­то на та­к­си­те? Има ли не­до­вол­ни, има ли по-мал­ко де­ца, ка­к­во спо­де­лят?

Продължете да четете За бъдещето на детските градини

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история