Архив на категория: новини

Пет робота влязоха в библиотеката

С по­ре­ди­ца от без­п­ла­т­ни се­ми­на­ри за ра­бо­та с ро­бо­та Финч (finch roborts) про­ве­де­ни от 15 до 23 ок­том­в­ри 2016 г., бъл­гар­с­ки­те би­б­ли­о­те­ки се при­съ­е­ди­ня­ват към ини­ци­а­ти­ви­те, ор­га­ни­зи­ра­ни по вре­ме на Ев­ро­пей­с­ка­та се­д­ми­ца на про­г­ра­ми­ра­не­то (Europe Code Week).

Продължете да четете Пет робота влязоха в библиотеката

Община Търговище създава публичен регистър

Електронен публичен регистър на общинските детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие ще създаде Община Търговище.

Продължете да четете Община Търговище създава публичен регистър

Стартира конкурс за химн на Търговище

В Деня на народните будители по време на организирана пресконференция кметът на Търговище д-р Дарин Димитров обяви стартирането на конкурс за изготвяне на текст за химн на града.

Продължете да четете Стартира конкурс за химн на Търговище

Кауза: Да запазим усмивката на лицето на Божко!

Не веднъж сме Ви разказвали за малкия Божко и майка му Лидия Гюрова от Търговище, която изработва красиви и оригинални предмети, с които събира средства за неговото лечение и рехабилитация.

Продължете да четете Кауза: Да запазим усмивката на лицето на Божко!

Мая Манолова организира приемна в Търговище

Омбудсманът на Република България Мая Манолова организира приемна в Търговище. Заедно с екипа си тя се срещна с жители на града и региона, които поставиха най-наболелите си проблеми и тревоги.

Продължете да четете Мая Манолова организира приемна в Търговище

Община Търговище създаде подвижна секция за гласуване

Със заповед на кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров е създадена подвижна секция за гласуване, която ще се използва от избиратели с трайни увреждания.

Продължете да четете Община Търговище създаде подвижна секция за гласуване