Архив на категория: новини

ЛЕСНО СЕ РАБОТИ, КОГАТО Е ПО ЗАКОН И С ЧИСТА СЪВЕСТ

По тра­ди­ция, в пър­вия брой на “Зна­ме” ви­на­ги по­ме­с­т­ва­ме ин­тер­вю с гра­до­на­чал­ни­ка на Тър­го­ви­ще. И то­зи път не пра­вим из­к­лю­че­ние и Ви пре­д­ла­га­ме раз­го­вор с
кме­та 
д-р Да­рин ДИМИТРОВ

– Как пре­ка­ра­х­те пра­з­ни­ци­те, д-р Ди­ми­т­ров, ка­къв къ­с­мет Ви се па­д­на по вре­ме на пра­з­ни­ч­ни­те тра­пе­зи?

– Оби­чам ко­ле­д­ни­те и но­во­го­ди­ш­ни­те пра­з­ни­ци, за­що­то но­сят се­ме­ен уют и то­п­ло­та. За­вър­на­ха се си­но­ве­те ни и по тра­ди­ция, на Бъ­д­ни ве­чер, пра­з­ну­ва­х­ме с мо­и­те ро­ди­те­ли, а на Но­ва го­ди­на те пък до­й­до­ха у нас. И то­зи път май­ка ми при­го­т­ви пи­т­ка­та за Бъ­д­ни ве­чер и за моя го­ля­ма ра­дост па­ра­та се па­д­на на мен. При­е­мам, че то­зи мой къ­с­мет е зна­ков за об­щи­на­та ни през но­ва­та го­ди­на.

Продължете да четете ЛЕСНО СЕ РАБОТИ, КОГАТО Е ПО ЗАКОН И С ЧИСТА СЪВЕСТ

ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД!

От­ми­на ед­на не­ле­ка го­ди­на за „Зна­ме”. Още оте­к­ват  в мен ду­ми­те на вси­ч­ки, ко­и­то на 25 март /Бла­го­ве­ще­ние/ по­д­к­ре­пи­ха из­да­ни­е­то с ду­ми­те „Да го бъ­де!” И ето, 8 ме­се­ца след то­ва в.”Зна­ме” за­по­ч­ва но­ва­та 2017 г.  с уве­ли­чен брой або­на­ти и с го­ди­ш­на пе­чал­ба. 

Продължете да четете ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД!

ДА ПОМНИМ ГЛАСА НА СТОЙНЕ

Ста­нах съ­п­ри­ча­с­тен с те­ма­та за Яс­т­ре­би­но пре­ди 2 го­ди­ни, от­ко­га­то кон­та­к­ту­вам със се­мей­с­т­ва­та на Ди­мо Ни­ко­лов от с.Хал­ва­джий­с­ко и на инж. Ма­ри­на Го­че­ва от гр. Тър­го­ви­ще. Два­ма­та са из­ве­с­т­ни в об­ла­ст­та ка­то би­в­ши ръ­ко­во­ди­те­ли на Тър­го­ви­щ­ки ок­ръг пре­ди про­мя­на­та.

Продължете да четете ДА ПОМНИМ ГЛАСА НА СТОЙНЕ

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ-ЛЕДЕНИ ДНИ!

Та­ка­ва е си­но­п­ти­ч­на­та про­г­но­за за пре­д­с­то­я­щи­те съ­бо­та и не­де­ля. Оча­к­ва­ни­я­та за Тър­го­ви­щ­ка об­ласт са за про­мен­ли­ва об­ла­ч­ност, със сне­го­ва­леж. Пре­д­ви­ж­да се ми­ни­мал­ни­те тем­пе­ра­ту­ри за об­ла­ст­та да уда­рят най-ни­с­ки­те си стой­но­с­ти /-15,-17 гра­ду­са/.

УРА-А! ОЩЕ ВАКАНЦИЯ!

Ви­це­п­ре­ми­е­рът и ми­ни­с­тър на об­ра­зо­ва­ни­е­то /в ос­та­в­ка/ Ме­г­ле­на Ку­не­ва раз­пи­са за­по­вед, с ко­я­то в ця­ла­та стра­на ва­кан­ци­я­та за уче­ни­ци­те се удъл­жа­ва с два де­на-вче­ра и днес. При­чи­на­та е в гри­п­на­та епи­де­мия, ко­я­то ве­че бе­ше обя­ве­на в ня­кол­ко гра­да. За­се­га в Тър­го­ви­ще ня­ма гри­п­на епи­де­мия.

МОМЧЕНЦЕ Е ПЪРВОТО БЕБЕ ЗА 2017 В ТЪРГОВИЩЕ

Двe бeбeтa пpoплaкaxa на 2.01.2017 г. в poдилнoтo oтдeлeниe нa тъpгoвищкaтa бoлницa. Пъpвoтo мoмчeнцe ce e poдилo в 6,20 чaca  cyтpинта. Maлкият юнaк тeжи 3 150 гp, a мaйкa мy e oт пoпoвcкoтo ceлo Зapaeвo.

Продължете да четете МОМЧЕНЦЕ Е ПЪРВОТО БЕБЕ ЗА 2017 В ТЪРГОВИЩЕ

Информация за зимната обстановка към 10.00 часа в община Търговище

Възстановено е електрозахранването в повечето от селата в община Търговище. Ток има в направленията: Макариополско, Дългач, Певец, Острец, Баячево, Надарево, Осен. Отстранени са проблемите със захранването в посока Божурка, Вардун. Към момента няма ток все още в селата към Пробуда.

Продължете да четете Информация за зимната обстановка към 10.00 часа в община Търговище

Заседание на Областната епизоотична комисия

В Областна администрация Търговище се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, ръководено от областния управител Светлин Бонев. Заседанието се свика във връзка с предприемане на конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца А (птичи грип) на територията на област Търговище.

Продължете да четете Заседание на Областната епизоотична комисия

Късмети и баница за първите клиенти на офиса на НАП в Търговище

Първите клиенти на приходната администрация в Търговище бяха посрещнати с късметлийска баница и пожелания за успешна Нова година.

Продължете да четете Късмети и баница за първите клиенти на офиса на НАП в Търговище