Архив на категория: новини

ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ

В ди­ре­к­ции „Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” в об­ласт Тър­го­ви­ще от м. де­кем­в­ри 2016 г. се при­е­мат и об­ра­бо­т­ват за­я­в­ле­ния за по­лу­ча­ва­не на без­п­ла­т­ни ви­не­т­ни сти­ке­ри ва­ли­д­ни за 2017 г. Продължете да четете ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ

ТЪРГОВИЩКАТА СЛЕДА НА РУМЕНА ВОЙВОДА

През мра­зо­ви­ти­ят и сне­жен яну­а­ри тър­го­ви­щен­ци има­ха въз­мо­ж­ност да гле­дат но­вия пре­ми­е­рен бъл­гар­с­ки филм на мла­да­та ни и та­лан­т­ли­ва ре­жи­сьор­ка Зор­ни­ца Со­фия – „Во­е­во­да”.

Продължете да четете ТЪРГОВИЩКАТА СЛЕДА НА РУМЕНА ВОЙВОДА

ДОКАТО ГЛЕДАХ “ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ”

С ин­те­рес и въл­не­ние про­с­ле­дих те­ле­ви­зи­он­но­то пре­да­ва­не /по Ка­нал 3, на 19.12.2016 г./ на ро­до­лю­би­ва­та кам­па­ния „Чу­де­са­та на Бъл­га­рия”, ор­га­ни­зи­ра­на от в-к „Стан­дарт”. В ка­те­го­рия „Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки от­к­ри­тия” пър­ва на­г­ра­да бе да­де­на на дре­в­ния град край Тър­го­ви­ще – Ми­си­о­нис. Кме­тът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров по­лу­чи на­г­ра­да­та в ре­с­пе­к­ти­ра­ща­та об­с­та­но­в­ка на На­ци­о­нал­ния ис­то­ри­че­с­ки му­зей.

Продължете да четете ДОКАТО ГЛЕДАХ “ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ”

В очакване на Баба Марта

Мартеничката е символ на надеждата за здраве и радост, за плодородна година, символ на обич и доброжелателство. Вплетената в нея символика съхранява вековната културна история на българина и мечтите на стотици поколения. Уникалният български обичай заслужава да бъде показван и предаван.

Продължете да четете В очакване на Баба Марта

Община Попово стартира проект за обновяване на публичната инфраструктура за над 843 хил. лева

Средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ и с тях ще бъдат обновени 6 обществени сгради в града. Продължете да четете Община Попово стартира проект за обновяване на публичната инфраструктура за над 843 хил. лева

Започва записването за детските градини в Търговище

От 1 февруари до 30 април 2017г. е срокът  за записване на деца в първа група в детските градини за учебната 2017/2018 г.  в община Търговище.

Продължете да четете Започва записването за детските градини в Търговище

Търговище отбеляза тържествено Освобождението си

Търговище отбеляза тържествено 139-та годишнина от Освобождението си с мащабна възстановка на събитията от паметната дата. Над 100 души от шест клуба се включиха  в пресъздаването на Освобождението.

Продължете да четете Търговище отбеляза тържествено Освобождението си

Честита 139 годишнина от Освобождението на Търговище!

Скъпи съграждани,

Има дати, изсечени дълбоко в историята ни, вкоренени в родовата ни памет, вплетени в гените ни.  

Продължете да четете Честита 139 годишнина от Освобождението на Търговище!

Община Търговище кани гражданите на празнично честване

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров кани гражданите на проявите, посветени на 139 години от Освобождението на града. Честването ще започне в 10.30 часа на 29 януари, неделя, с възстановка на исторически събития и тържествен ритуал.

Продължете да четете Община Търговище кани гражданите на празнично честване

Над 100 души гласуваха в анкетата за текст за химн на града

31 януари е последният срок за гласуване в анкетата за текст за химн на града, публикувана на сайта на Община Търговище, в рамките на общественото допитване до гражданите.

Продължете да четете Над 100 души гласуваха в анкетата за текст за химн на града