Архив на категория: новини

Над 100 души гласуваха в анкетата за текст за химн на града

31 януари е последният срок за гласуване в анкетата за текст за химн на града, публикувана на сайта на Община Търговище, в рамките на общественото допитване до гражданите.

Продължете да четете Над 100 души гласуваха в анкетата за текст за химн на града

Регионален исторически музей – Търговище съобщава

Регионален исторически музей – Търговище съобщава, че на 29 януари /неделя/ –  Ден на Освобождението на Търговище, ще бъдат отворени за посещение:
Продължете да четете Регионален исторически музей – Търговище съобщава

Община Попово стартира проект за обновяване на публичната инфраструктура

Средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ и с тях ще бъдат обновени 6 обществени сгради в града

Продължете да четете Община Попово стартира проект за обновяване на публичната инфраструктура

Три фирми кандидатстват за строителството на „пробива Катрафилов”

Три оферти за участие в откритата процедура за избор на изпълнител на строителството на „пробива Катрафилов” постъпиха в Община Търговище.

Продължете да четете Три фирми кандидатстват за строителството на „пробива Катрафилов”

Мащабна възстановка за 139-та годишнина от Освобождението на Търговище

Търговище ще отбележи 139-та годишнина от Освобождението си с мащабна възстановка на събитията от паметната дата. Тя ще се проведе на 29 януари от 10.30 часа пред паметника на ген. Казимир Ернрот.

Продължете да четете Мащабна възстановка за 139-та годишнина от Освобождението на Търговище

ДА СЕ РАЖДАТ ПОВЕЧЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ!

Д-р Емил АБА­ДЖИ­ЕВ от го­ди­ни е за­ве­ж­дащ Аку­ше­ро-ги­не­ко­ло­ги­ч­но­то от­де­ле­ние в тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца. По-мла­ди­те му ко­ле­ги го оп­ре­де­лят ка­то „ма­г­не­ти­ч­ни­ят ари­с­то­к­рат”, кой­то ви­на­ги мо­же да те раз­бе­ре, на­сър­чи и по­о­щ­ри в ра­бо­та­та.

Го­с­ту­ва­ме в АГ-от­де­ле­ни­е­то дни пре­ди Де­ня на ро­дил­на­та по­мощ, за да усе­тим на жи­во и да от­ра­зим ат­мо­с­фе­ра­та в то­зи най-ва­жен се­к­тор, от кой­то тръ­г­ва чо­ве­ш­ки­ят жи­вот. Продължете да четете ДА СЕ РАЖДАТ ПОВЕЧЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ!

Честит Ден на родилната помощ!

Честит Ден на родилната помощ!

Уважаеми колеги лекари, акушер-гинеколози, акушери и медицински специалисти, приемете сърдечните ми поздравления по случай Деня на родилната помощ!

21 януари е само повод да напомни на всички нас, че Вие имате благословеното призвание да помагате за появата на новия живот, да изминете най-трудните и най-щастливи часове по пътя на новата надежда, която се ражда в ръцете Ви.

Във всеки ден от календара на живота, който поема първата си глътка в ръцете Ви, Вие носите огромната отговорност да бъдете всеотдайни професионалисти с висока експертиза, независимо от условията и ситуацията в нашата реалност. Отговорността върви ръка за ръка с удовлетворението, с кристалните сълзи на радост, с вярата, че и днес сме се докоснали до най-съкровените мигове на професията ни, която ни е отредила да бъдем на своето място и да продължаваме да даряваме радост. В такива мигове има и много благодарност. Но над всички емоции остава любовта, която ни свързва с професията ни, с хората, с нашите принципи и лична отговорност.

Бъдете здрави, бъдете силни, бъдете всеотдайни и нека доброто, което държите в ръцете си и носите в сърцата си, Ви води във всеки ден!    

Честит празник!

С уважение,

Д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище

КАКВОТО СМЕ ОБЕЩАЛИ, ГО ИЗПЪЛНЯВАМЕ…

-Г-н Али, от кол­ко го­ди­ни ве­че Об­щи­на Ан­то­но­во от­бе­ля­з­ва Де­ня на гра­да и Де­ня на ре­ли­ги­о­з­на­та то­ле­ран­т­ност? Сбли­жа­ва ли то­ва Ва­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни с ин­с­ти­ту­ци­я­та, че­с­т­вай­ки раз­ли­ч­ни­те пра­з­ни­ци за­е­д­но?

Продължете да четете КАКВОТО СМЕ ОБЕЩАЛИ, ГО ИЗПЪЛНЯВАМЕ…

ОБЩИНА АНТОНОВО – МОДЕЛ НА ПРИЯТЕЛСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТ

Ан­то­но­во тър­же­с­т­ве­но от­бе­ля­за пра­з­ни­ка на гра­да си и Де­ня на ре­ли­ги­о­з­на­та то­ле­ран­т­ност. В пъл­на­та за­ла на НЧ „Хри­с­то Бо­тев – 1921″ кме­тът на град Ан­то­но­во Та­нер Али при­ве­т­с­т­ва с „До­б­ре до­ш­ли” вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи, въ­п­ре­ки обил­ни­те сне­го­ва­ле­жи.

Продължете да четете ОБЩИНА АНТОНОВО – МОДЕЛ НА ПРИЯТЕЛСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТ